Herplaatsingstraject

Een herplaatsingstraject start als jij de status van herplaatsingskandidaat krijgt. Dat kan door:

 • de opheffing van je functie of door vermindering van het aantal uitwisselbare (soortgelijke) functies (duur herplaatsingsonderzoek onderzoek: 7 maanden + 3 maanden opzegtermijn);
 • arbeidsongeschiktheid om medische redenen waardoor terugkeer in je eigen functie niet mogelijk is (duur herplaatsingsonderzoek wordt bepaald door de procesgang in het eerste en tweede ziektejaar volgens de Wet Verbetering Poortwachter);
 • niet functioneren, verstoorde arbeidsverhoudingen en dergelijke (duur herplaatsingsonderzoek: 6 maanden + opzegtermijn).

In de Regeling Herplaatsing en Vacaturevervulling is bepaald dat bij een interne en passende vacature voor een herplaatsingskandidaat, de vacaturehouder kijkt of de kandidaat geschikt  is (of op termijn geschikt kan worden)  voor de functie.

Herplaatsingsonderzoek

Voor iedere herplaatsingskandidaat van de Radboud Universiteit wordt een zorgvuldig onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een passende functie, zowel binnen als buiten de Radboud Universiteit. De HR-adviseur, loopbaanadviseur en werkcoach werknaarwerk geven samen vorm en inhoud aan het herplaatsingsonderzoek. Zij zorgen ook voor de begeleiding van de herplaatsingskandidaat. De herplaatsingskandidaat is verantwoordelijk voor een actieve deelname aan het onderzoek.

Start herplaatsingsonderzoek

De start van het herplaatsingsonderzoek is een gesprek met de leidinggevende, in het bijzijn van de HR-adviseur en de werkcoach werknaarwerk. In dat gesprek wordt gezamenlijk een individueel begeleidingsplan vastgesteld. Daarin worden zaken opgenomen zoals scholing, inschakeling van externe deskundigen, individueel loopbaanadvies, (sollicitatie)training en outplacement. Ook wordt de benodigde tijd en ruimte  voor de herplaatsingsactiviteiten in het begeleidingsplan vastgelegd. Tijdens het herplaatsingsonderzoek wordt de voortgang in de gaten gehouden, vastgelegd en regelmatig besproken met de HR-adviseur.

Passende functie

Volgens de Regeling Herplaatsing en Vacaturevervulling beoordeelt de Radboud Universiteit of er een passende functie is waar de herplaatsingskandidaat mogelijk geschikt  voor is. Van een passende functie is sprake:

 • indien naar het oordeel van de werkgever de functie aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de herplaatsingskandidaat;
 • indien de herplaatsingskandidaat naar het oordeel van de werkgever binnen 12 maanden om-, her- of bijgeschoold kan worden;
 • en aan deze kandidaat deze functie in verband met persoonlijkheid, omstandigheden en de bestaande vooruitzichten redelijkerwijs kan worden opgedragen;

tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen plaatsing verzetten.

Het komt er op neer dat sprake moet zijn van passendheid van de functie voor de medewerker en dat de medewerker geschikt is voor de functie. Het UWV heeft hierbij bepaald dat het loon in de beschikbare functie niet teveel mag afwijken van wat de medewerker eerder verdiende.

Criteria voor passendheid van een beschikbare functie zijn onder andere:

 • aard;
 • inhoud van de functie;
 • omvang van de functie;
 • niveau functie;
 • opleidingseisen;
 • werkomstandigheden;
 • persoonlijke omstandigheden.

Voor de beoordeling van de geschiktheid wordt de vraag beantwoord of de medewerker de functie kan vervullen. Er wordt hierbij gekeken naar functie-inhoud en functie-eisen. Sleutelbegrippen hierbij zijn: kennis en opleiding, ervaring, capaciteiten en competentie.

Voorrangspositie voor herplaatsingskandidaten

Volgens de Regeling Herplaatsing en Vacaturevervulling Radboud Universiteit heeft de herplaatsingskandidaat voorrang bij een beschikbare passende interne functie. De Radboud Universiteit beoordeelt of er een passende functie is waar de herplaatsingskandidaat mogelijk geschikt voor  is. De vacaturehouder houdt vervolgens een gesprek met de herplaatsingskandidaat om te kunnen beoordelen of de beschikbare functie passend is en of de kandidaat geschikt is voor de functie.  De herplaatsingskandidaat is verplicht gehoor te geven aan de oproep voor het gesprek. Als de herplaatsingskandidaat niet geschikt geacht wordt, wordt dit door de vacaturehouder schriftelijk gemotiveerd.