Onbetaald verlof

Ouderschapsverlof en zorgverlof zijn vormen van onbetaald verlof die in de wet zijn geregeld. Voor een sabbatical is in de CAO Nederlandse Universiteiten een aanvullende regeling opgenomen. Lees meer over ouderschapsverlof, zorgverlof en sabbatical.

Andere vormen van onbetaald verlof zijn niet in de wet of cao geregeld. Hierover maak je afspraken met je leidinggevende.

Onbetaald verlof in het belang van jou of gezamenlijk belang 

Als je verlof wil hebben zonder hier vakantiedagen voor op te nemen en zonder dat er (gedeeltelijk) betaald verlof geldt voor je specifieke situatie, dan is dit onbetaald verlof. Dit heeft gevolgen voor je salaris en de overige arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor eventuele uitkeringen van het UWV en toeslagen. Het is belangrijk dit te bespreken voorafgaand aan je verlofperiode. 

Salaris en verlof

Bij onbetaald verlof worden het salaris en met het salaris verbonden toeslagen stopgezet. Tijdens de verlofperiode bouw je geen vakantiedagen op. Na afloop van de verlofperiode krijg je weer de oorspronkelijke werkuren en verlofrechten terug. 

Pensioen

Bij het maken van afspraken over onbetaald verlof is het van belang te bepalen welke soort onbetaald verlof van toepassing is, wat het doel ervan is en voor welke duur verlof wordt opgenomen. 

Als zowel de Radboud Universiteit als jij belang hebben bij het verlof, wordt de pensioenpremie gezamenlijk betaald door de Radboud Universiteit en jezelf, volgens de normale verdeelsleutel (70% voor rekening van de werkgever, 30% voor de werknemer). Als het onbetaalde verlof alleen in het belang van jou is, wordt de hele pensioenpremie door jou betaald (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel). Dit geldt voor de hele periode van onbetaald verlof.

Gedurende de periode van onbetaald verlof blijf je in dienst van de Radboud Universiteit. Om die reden blijf je deelnemer in de Stichting Pensioenfonds ABP. Zowel de afdracht van pensioenpremies (werkgevers- en werknemersbijdrage) als de opbouw van pensioenrechten lopen door tijdens de verlofperiode op basis van de oorspronkelijke arbeidsomvang per week. Omdat het salaris volledig wordt gekort en de pensioenpremie wordt ingehouden op de loonstrook, komt het netto loon negatief uit en moet je dus een bedrag betalen aan de Radboud Universiteit. Je krijgt een factuur, waarmee je het bedrag kunt betalen.

Ga je tijdens het onbetaalde verlof bij een andere werkgever in Nederland werken (betaalde baan), en bouw je daar pensioen op, dan moet bij ABP de pensioenopbouw stoppen. Je moet dit zelf doorgeven aan jouw HR afdeling, zodat je geen ‘bovenmatig pensioen’ opbouwt.

Ga je in het buitenland betaald werk verrichten, en daarmee wellicht in het buitenland pensioen opbouwen, dan loopt de opbouw en betaling van pensioen in Nederland door.

Loyalis verzekering (aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Bij onbetaald verlof loopt de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis door en valt binnen de dekking (maximaal 18 maanden verlof). De premie wordt ingehouden op basis van het pensioengevend salaris. Afhankelijk van het feit of je de pensioenpremie blijft doorbetalen of dat deze aangepast wordt, wijzigt de premie inhouding voor de inkomensverzekering;

Ziekte tijdens volledig onbetaald verlof

Word je ziek tijdens het opnemen van volledig onbetaald verlof, dan heb je geen recht op loon of op een Ziektewetuitkering. Ben je nog ziek na afloop van het verlof, dan is de eerste dag na afloop van het verlof de eerste ziektedag. Na het einde van het verlof krijg je weer salaris (tenzij je recht hebt op een Ziektewetuitkering), moeten de reïntegratie-activiteiten worden gestart en start de wachttijd van de WIA. 

Ziekte tijdens gedeeltelijk onbetaald verlof

Bij ziekte tijdens gedeeltelijk onbetaald verlof ontvang je alleen loon of een uitkering over de uren die worden gewerkt. Bij beëindigen van het verlof ontvangt je weer volledige loondoorbetaling. Bij deeltijdverlof dient uiteraard wel direct te worden gestart met de reïntegratie-activiteiten.

Zorgverzekering

Als je tijdens het onbetaalde verlof voor langere tijd naar het buitenland gaat, kan dat gevolgen hebben voor de zorgverzekering. Je kunt hierover zelf contact opnemen met de zorgverzekering. 

UWV-uitkeringen (WW-WIA)

Het opnemen van onbetaald verlof kan van invloed zijn op een eventuele UWV-uitkering in de toekomst. Voor meer informatie raadpleeg je de website van het UWV. 

Aanvragen

Om onbetaald verlof aan te vragen, neem je contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Verlof Behoud van bezoldiging Behoud van pensioenopbouw Opbouw vakantie-uren
Onbetaald verlof                x Afspraak op maat                x

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling