Regeling meerjaren spaarmodel vakantie-uren

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 januari 2005, laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 januari 2018 en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 22 september 2017.

Je kunt tijdens 3 tot 5 jaar vakantie-uren sparen voor bijvoorbeeld een sabbatical of ouderschapsverlof. Lees hier onder welke voorwaarden je gebruikmaakt van deze regeling.

Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten en artikel 18 van de Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Radboud Universiteit Nijmegen stelt de werkgever navolgende regeling vast.

Artikel 1 Meerjaren spaarmodel vakantie-uren

De werknemer kan jaarlijks op basis van de navolgende bepalingen vakantie-uren opsparen voor een verlofperiode op te nemen ten behoeve van:

 • sabbatical leave;
 • naar eigen inzicht in te vullen langdurig, aaneengesloten verlof of om tijdelijk minder uren te werken per week;
 • verlenging ouderschapsverlof;
 • en - scholingsverlof.

 

Artikel 2 Sabbatical leave

 1. Gedurende een periode van minimaal 3 en maximaal 5 jaren kan de werknemer jaarlijks op voltijd basis minimaal 120 en maximaal 148 vakantie-uren sparen voor een langdurige, aaneengesloten verlofperiode ten behoeve van een sabbatical leave, i.c. een verlofperiode waarbinnen de werknemer algemeen of gericht aandacht besteedt aan de eigen inzetbaarheid. Voor deeltijders geldt het minimum van 120 vakantie-uren naar rato, het maximum niet.
 2. De gespaarde vakantie-uren worden door de werkgever op voltijd basis aangevuld met 40 vakantie-uren. Voor deeltijders geldt dit aantal naar rato.
 3. Ter bestrijding van de te maken aantoonbare onkosten in het kader van het verlof (reiskosten, verblijfkosten, cursuskosten e.d.) wordt een onkostenvergoeding van maximaal € 6.800,-- door de werkgever beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Langdurig verlof

 1. Gedurende een periode van minimaal 3 en maximaal 5 jaren kan de werknemer jaarlijks op voltijdse basis maximaal 148 vakantie-uren sparen:
  a. voor een langdurig, aaneengesloten verlof, dat naar eigen inzicht kan worden ingevuld; of
  b. om tijdelijk minder uren te werken per week. Werkgever en werknemer komen op individuele basis de duur en de wijze van invulling en opname van het verlof overeen.
 2. Voor een langdurig verlof, als bedoeld in lid 1, worden geen faciliteiten vanwege de werkgever verstrekt.

Artikel 4 Ouderschapsverlof

In aanvulling op en onverminderd het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (hoofdstuk 4, paragraaf 3 en 4) kan de werknemer gedurende maximaal 5 jaren ten hoogste 76 vakantie-uren per boekjaar sparen voor verlenging van de termijn van ouderschapsverlof.

Artikel 5 Scholingsverlof

In aanvulling op en onverminderd het bepaalde in artikel 6.10 van de CAO Nederlandse Universiteiten inzake scholingsfaciliteiten kan de werknemer gedurende maximaal 5 jaren ten hoogste 76 vakantieuren per boekjaar sparen voor (extra) scholingsverlof voor het volgen van een studie of opleiding. De studie of opleiding moet gericht zijn op een goede functievervulling nu en in de toekomst, of gericht zijn op de loopbaanontwikkeling van de werknemer.

Artikel 6 Voorwaarden voor alle spaarvormen

 1. De werknemer kan in het kalenderjaar dat hij vakantie-uren spaart nog slechts vakantie-uren als bron inzetten voor andere doelen uit het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden, indien en voor zover hij minder dan 76 vakantie-uren spaart.
 2. Voor het sparen en opnemen van de gespaarde vakantie-uren wordt door de werknemer en de direct leidinggevende een schriftelijk plan opgesteld, met gebruik van het daarvoor bestemde 'Aanvraagformulier Meerjaren spaarmodel vakantie-uren'.
 3. Tenzij anders overeengekomen, worden de in het meerjaren spaarmodel opgespaarde vakantie-uren uiterlijk opgenomen binnen een jaar na afloop van de spaarperiode. Niet opgenomen vakantie-uren vervallen na verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak in het spaarmodel is ingebracht.
 4. Bij beëindiging van het dienstverband dienen de opgespaarde vakantie-uren direct voorafgaand hieraan te worden opgenomen. Indien en voor zover dit niet mogelijk is, vindt uitbetaling plaats onder de condities als vermeld in artikel 5.7 lid 2 CAO.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Afhankelijk van de bijzondere (persoonlijke) omstandigheden, kan een aanvullende afspraak op maat worden getroffen binnen de kaders van de redelijkheid en billijkheid. Hieronder wordt in elk geval verstaan de omstandigheid dat een werknemer de gespaarde vakantie-uren niet kan opnemen wegens ziekte of organisatiebelang.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en is laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 januari 2018.