Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Als je langdurig ziek bent, doet het UWV na 104 weken een uitspraak over je arbeidsongeschiktheid. Het UWV bepaalt dan of je recht hebt op een WIA-uitkering, een uitkering voor arbeidsongeschiktheid na ziekte. Daarbij kijken ze naar wat je nog in staat bent om te verdienen. Bijvoorbeeld, als je nog in staat bent om de helft van je oude inkomen te verdienen, dan ben je voor 50% arbeidsongeschikt. 

Je hebt recht op een WIA-uitkering als je tenminste 35% arbeidsongeschikt bent. De WIA bestaat uit de:

Daarbovenop krijg je mogelijk een maandelijkse aanvulling op je uitkering via het Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP).

Gevolgen voor arbeidsovereenkomst

De uitspraak over je arbeidsongeschiktheid kan gevolgen hebben voor je arbeidsovereenkomst. Dit hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent verklaard. Als je:

  • minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, maak je afspraken met de je leidinggevende over het aanpassen van je werk (je dagtaak en functie) en je arbeidsovereenkomst.
  • 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent, helpt de Radboud Universiteit je bij het zoeken van werk voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Dit kan binnen de universiteit of bij een andere werkgever zijn. De universiteit werkt hierbij samen met interne of externe experts die zijn gespecialiseerd in re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Je arbeidsovereenkomst wordt aangepast op basis van het percentage dat je nog kunt werken, of wordt beëindigd als je bij een andere werkgever gaat werken. 
  • 80% of meer arbeidsongeschikt bent wordt meestal je arbeidsovereenkomst beëindigd.

Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)

Je hebt recht op een IVA-uitkering als je 80% of meer arbeidsongeschikt bent en er op lange termijn geen of slechts een hele kleine kans op herstel is. Je krijgt een uitkering van 75% van je (gemaximeerde) dagloon tot je AOW-leeftijd. Bereken de hoogte van je IVA-uitkering

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Het uitgangspunt van de WGA is dat je een kans hebt om weer (gedeeltelijk) te werken. Onder de WGA is het altijd financieel gunstig om (meer) te werken. Je hebt recht op een WGA-uitkering als je: 

  • 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent. Eerst krijg je de WGA-loongerelateerde uitkering. De loongebaseerde uitkering duurt minimaal drie maanden, afhankelijk van hoe lang je hiervoor hebt gewerkt. Daarna heb je tot je AOW-leeftijd recht op de WGA-loongerelateerde of een vervolguitkering. De collectieve inkomensverzekering van Loyalis vult je uitkering aan aan tot minstens 70% van het laatstverdiende salaris.
  • 80% of meer arbeidsongeschikt bent met kans op herstel. Je krijgt een uitkering van 70% van het dagloon zolang je volledig arbeidsongeschikt bent uiterlijk tot de AOW-gerechtigde leeftijd. In principe vindt er jaarlijks een herkeuring plaats.

WGA-loongerelateerde uitkering  

De uitkering is 70% van het verschil tussen je laatstverdiende (gemaximeerde) loon en je huidige of nieuwe loon. Als je niet werkt, krijg je 70% van je laatstverdiende (gemaximeerde) loon. 

WGA-loonaanvullingsuitkering

Je hebt recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering als je:

  • 100% van jouw resterende verdiencapaciteit benut. Loonaanvulling is 70% van het verschil tussen jouw laatstverdiende (gemaximeerde) loon en jouw nieuwe loon.
  • 50% tot 100% van jouw resterende verdiencapaciteit benut. Loonaanvulling is 70% van het verschil tussen jouw laatstverdiende (gemaximeerde) loon en het loon dat bij jouw resterende verdiencapaciteit hoort.

Vervolguitkering

Als je minder dan 50% van je resterende verdiencapaciteit benut, ontvang je een vervolguitkering. Deze is zo hoog als het minimumloon vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage. De uitkeringspercentages zijn afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid. 

Arbeidsongeschiktheid

Uitkeringspercentage

0 - 35%

0%

35 - 45%

28%

45 - 55%

35%

55 - 65%

42%

65 - 80%

50,75%

80% of meer

70%

Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)

Als je recht hebt op een WIA-uitkering (IVA of WGA) dan heb je mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Het pensioenfonds ABP vult dan maandelijks je inkomen aan. Dit heet het ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AOP). De hoogte van deze aanvulling is afhankelijk van:

  • je arbeidsongeschiktheidspercentage;
  • het UWV dagloon;
  • het soort WIA uitkering dat je van UWV ontvangt.

Is je WIA-uitkering ingegaan voor 1 januari 2018 dan is de hoogte ook afhankelijk van je salaris voordat je arbeidsongeschikt werd. Ook is het afhankelijk van of je zelf nog salaris kunt verdienen of inkomsten hebt.

De Radboud Universiteit is Eigen Risicodrager voor de WGA

Radboud Universiteit  is Eigenrisicodrager voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit betekent dat de universiteit financieel verantwoordelijk is voor de WGA uitkering en zorg dragen voor de re-integratie ongeacht of er nog een dienstverband bestaat. 

Het UWV blijft het arbeidsongeschiktheidspercentage en de bijbehorende uitkering vaststellen. UWV brengt de WGA uitkering in rekening bij de Radboud Universiteit. De universiteit heeft dit financiële risico ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij Elipslife. Naast de financiële verantwoordelijkheid draagt de universiteit de verantwoordelijkheid voor de regie op de re-integratie De uitvoering van de regie op de re-integratie heeft de RU bij Robidus belegd.  Meer informatie over de werkwijze zie www.wiaservice.nl.

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling