Langer ziek

Als je langer ziek bent, bijvoorbeeld door een burn out, gaat je leidinggevende met je in gesprek. Jullie bekijken hoe je zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kunt. Het is daarom belangrijk dat jullie goed in contact blijven.

Wet Verbetering Poortwachter

Als je zes weken ziek bent, gaat de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

De Wet Verbetering Poortwachter kent een vast verloop. Op vaste momenten worden vaste stappen gezet door onder andere jezelf, je leidinggevende, de bedrijfsarts en het UWV. Bekijk wat er op welk moment gebeurt: 

6 weken 

Probleemanalyse langdurig verzuim 

Als het erop lijkt dat je voor een langere periode ziek bent, nodigt de bedrijfsarts je uit voor een gesprek. Binnen zes weken nadat je je ziek hebt gemeld deelt de bedrijfsarts een analyse van jouw situatie met jou en je leidinggevende. 
Deze probleemanalyse bestaat uit:

 • de beschrijving van je klachten;
 • de behandeling en prognose;
 • de beperkingen op je functioneren;
 • andere omstandigheden die van invloed zijn op jouw functioneren en jouw re-integratie.

Op basis van deze analyse geeft de bedrijfsarts advies aan je leidinggevende over concrete stappen die nodig zijn voor je herstel en re-integratie. Het re-integratieplan wordt opgenomen in je personeelsdossier. Je krijgt zelf ook een kopie; bewaar deze goed.

Thuiswerk- en Reiskostenvergoeding stopt  

Als je ziek bent, kun je geen thuiswerk- en reiskostenvergoeding declareren.  Dit geldt tot het moment waarop je weer aan het werk gaat. 

8 weken

Plan van aanpak 

Binnen twee weken nadat je je probleemanalyse hebt ontvangen, stel je met je leidinggevende en HR-medewerker een plan van aanpak op. Zo weet je wat er op korte en lange termijn van je verwacht wordt. Als jij en je leidinggevende het eens zijn over het plan van aanpak wordt het opgenomen in je personeelsdossier. Je krijgt zelf ook een kopie; bewaar deze goed. Als jullie het niet eens zijn, hebben jullie beiden recht op een second opinion van het UWV. 

6 maanden

Wijzigen flexibele werkduur

Je flexibele werkduur wordt gewijzigd in de standaard werkduur. Lees meer over de flexibele werkduur en standaard werkduur

9 maanden

Arbeidskundig oordeel 

Je leidinggevende vraagt aan de bedrijfsarts welke functies jij kunt vervullen met jouw beperkingen. Dit heet een functiemogelijkhedenlijst (FML). Daarna onderzoeken jij en je leidinggevende samen met een arbeidsdeskundige welke mogelijkheden er zijn binnen je eigen functie, een aangepaste functie of, als dit nodig is, een functie buiten de Radboud Universiteit. De arbeidsdeskundige stelt een rapport op over het onderzoek. 

42 weken 

Melden verzuim bij UWV

De HR-medewerker meldt je verzuim uiterlijk 42 weken nadat je ziek bent geworden.

Melden verzuim bij Loyalis

Als je een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt bij Loyalis (de collectieve verzekering van de Radboud Universiteit), wordt Loyalis na 42 weken automatisch geïnformeerd over dat je ziek bent.

1 jaar

Evaluatiemoment

Als je 46 tot 52 weken ziek bent geweest evalueer je met je leidinggevende hoe het gaat. Jullie bespreken: 

 • wat er het afgelopen jaar gebeurd is;
 • wat je beiden aan re-integratieactiviteiten hebt ontplooid;
 • de actuele stand van zaken;
 • hoe jullie na het eerste jaar verder gaan.

De evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd. Hierin wordt beschreven:

 • de terugblik;
 • de uitkomsten van de evaluatie;
 • het afgesproken doel voor het tweede ziektejaar;
 • de gemaakte afspraken om dit doel te bereiken.

Het verslag maakt onderdeel uit van jouw re-integratiedossier. Het wordt ook opgenomen in het re-integratieverslag dat na 21 maanden bij UWV wordt ingediend.

Outplacement

Als het niet zeker is dat je binnen de universiteit kunt re-integreren, schakelt je leidinggevende binnen een jaar en zes weken vanaf het moment dat je ziek bent geworden een outplacementbureau in (spoor 2). Het outplacementbureau zoekt samen met jou naar passend werk. Dit doen jullie op basis van het rapport dat de arbeidsdeskundige na negen maanden heeft opgesteld. Tegelijkertijd blijf je met je leidinggevende mogelijkheden onderzoeken om weer binnen de universiteit aan het werk te gaan (spoor 1).  

Loon tijdens ziekte 

De eerste 52 weken dat je ziek bent, krijg je 100% doorbetaald. Vanaf 53 tot en met 104 weken krijg je 70% over niet-gewerkte uren doorbetaald. Als 70% minder is dan het minimumloon, krijg je het minimumloon (naar rato van je dienstverband). 

21 maanden

Aanvraag WIA bij UWV

Uiterlijk 21 maanden nadat je ziek bent geworden moet je je WIA-uitkering aanvragen. De WIA is een uitkering voor arbeidsongeschiktheid na ziekte. Je ontvangt hiervoor na 87 weken een brief van het UWV.  Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je de aanvraag juist en op tijd indient. In de brief van het UWV lees je welke documenten je bij je aanvraag moet aanleveren. 

2 jaar

Uitspraak WIA door UWV

Het UWV beoordeelt je aanvraag. Ze kijken naar:

 • hoeveel je kunt werken (belastbaarheid);
 • het soort werk dat je kunt doen (arbeidsmogelijkheden);
 • de inspanningen die zijn verricht om te re-integreren; 
 • het handelen van de bedrijfsarts.

Als de aanvraag positief wordt beoordeeld, neemt UWV binnen twee jaar een beslissing over het recht op een WIA-uitkering.

Vervroegde IVA

Soms blijkt tussen 26 en 104 weken al dat je niet meer aan het werk kunt. Dan heb je misschien eerder recht op een IVA-uitkering. Je wordt dan gekeurd door een verzekeringsarts. De arts stelt je klachten vast en bekijkt wat je mogelijkheden zijn om te werken. Als de arts ziet dat je helemaal niet meer kunt werken, word je volledig arbeidsongeschikt verklaard. Anders ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. Samen kijken jullie wat je nog wel kunt.

Periodieke evaluatie

Minimaal elke zes weken beoordelen jij en je leidinggevende hoe het gaat. Jullie bespreken of de gemaakte afspraken uit het plan van aanpak zijn gedaan en of je nog steeds op de goede weg zit. De gemaakte afspraken worden bijgesteld als er wat veranderd is, bijvoorbeeld in je medische situatie.

Ook heb je minimaal een keer per zes weken contact met de bedrijfsarts. Als het nodig is, adviseert de bedrijfsarts over het bijstellen van het plan van aanpak. Bekijk hier informatie over het invullen van de (eerstejaars)evaluatie. De periodieke evaluatie wordt opgenomen in je personeelsdossier. Je krijgt zelf ook een kopie; bewaar deze goed.

Voortzetting ziekmelding

Als je weer aan het werk gaat en binnen 28 dagen weer ziek bent, valt het onder je eerdere ziekmelding. 

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.