Compensatieregeling Lokaal Overleg

vastgesteld in het Lokaal Overleg op 3 oktober 2014

Gelet op het Akkoord bestedingsdoelen decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2019 t/m 2023 stelt de werkgever de navolgende regeling met ingang van 1 januari 2019 vast.

Artikel 1

Aan de leerstoelen of afdelingen waarvan werknemers deelnemen aan het Lokaal Overleg (LO) zal de volgende compensatie worden verschaft:

  1. een jaarlijkse geldelijke compensatie per LO-lid volgens de formule: maandsalaris LO-lid op voltijdbasis x 12 maanden x 1,51 x 0,15 fte;
  2. een jaarlijkse geldelijke compensatie voor de LO-woordvoerder volgens de formule: maandsalaris LO-lid op voltijdbasis x 12 maanden x 1,51 x 0,2 fte;
  3. in afwijking van het gestelde onder a. kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van het LO-lid worden verlengd met 120 uur ongeacht de deeltijdfactor voor elk jaar lidmaatschap van het LO, op voorwaarde dat de verlenging niet leidt tot het van rechtswege tot stand komen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Artikel 2

Deze regeling geldt tot en met 31 december 2023.

Toelichting

Op grond van het ‘Akkoord bestedingsdoelen decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2019-2023’ komen alle kosten van de compensatieregeling Lokaal Overleg ten laste van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden. Dit betekent, dat zowel de reguliere vervanging van een LO-lid (artikel 1, sub a en b) als ook de verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 1, sub c) wordt gefinancierd uit de decentrale arbeidsvoorwaardengelden.