Zoek in de site...

Nederlands exceptionalisme? Een internationale vergelijking van de relatie tussen de kwaliteit van onderwijs en onderwijsbestuur in het primair en voortgezet onderwijs (in Dutch)

Belangrijk uitgangspunt in onderwijsbeleid is dat kwaliteit van besturen bijdraagt aan onderwijskwaliteit. Voor die aanname ontbreekt echter sluitend wetenschappelijk bewijs. Bestaand Nederlands onderzoek laat wisselende resultaten zien, die bovendien vaak niet generaliseerbaar zijn omdat er sprake is van beperkte aantallen cases of niet-representatieve surveys. In de internationale literatuur over school boards wordt aanbevolen om niet alleen te kijken naar compositie van bestuur, maar om ook meer in te zoomen op het gedrag en handelen van het bestuur, de dynamiek die daardoor ontstaat in de organisatie, en de werking van (besturende) processen. Dit project stelt dan ook de volgende vraag: Welke compositiekenmerken en gedragsaspecten van schoolbesturen hangen samen met of beïnvloeden de onderwijskwaliteit? Aan de hand van een systematische literatuurstudie beoogt het project om (1) een overzicht te geven van bestaande kennis, zodat (2) hypothesen ontwikkeld kunnen worden over welke aspecten wel of niet van belang zijn, voor praktijk en vervolgonderzoek.

Projectleden

Dr Marlies Honingh - coordinator
Prof. Sandra van Thiel
Hanneke van den Akker

Financiering

NRO Overkoepelend Programmaraad Onderwijsonderzoek (OPRO) - Thematisch overzichtsartikel – Internationale vergelijking Aansturing en bestel

Projectduur

2015 - 2016