Zoek in de site...

Vrouwen in de Spotlight 8 maart 2011

Op 8 maart 2011 organiseerde het Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren van de Radboud Universiteit ter viering van Internationale vrouwendag een congres. Tijdens deze druk bezochte dag stond een vijftal vrouwen in de spotlight.

Aan een breed publiek gaven zij een inkijk in hun onderzoeksresultaten, waarin relaties werden gelegd met het thema gender. Een zeer gevarieerd, interessant en toegankelijk programma, zo blijkt uit de evaluatie. Bovendien wijst de evaluatie uit dat het goed is dat de universiteit met haar kennis de stad zelf opzoekt en deze wil delen met haar omgeving.

Aan het einde van de dag werd het eerste exemplaar van 'Hoogleraarbenoemingen in Nederland (M/V). Mythen, feiten en aanbevelingen' uitgereikt aan dhr. mr. Rob Cozzi, directeur DPO van de Radboud Universiteit. Auteur van deze publicatie is Dr. Marieke van den Brink, universitair docent Bedrijfskunde.

Het congres werd geopend door de voorzitter van het college van bestuur van de universiteit, dhr. ir. Roelof de Wijckerslooth.

voorzitter cvb dhr. ir. Roelof de Wijckerslooth

Verder kwamen de volgende sprekers aan bod:

De economie heeft vrouwen hard nodig door: prof. dr. Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent richt zich in haar lezing op drie groepen vrouwen, waarvan de rol en ontwikkeling achterblijft bij die van vergelijkbare mannen. Ten eerste pleit ze voor een grotere diversiteit binnen de top van organisaties. Diversiteit richt zich naast meer vrouwen ook op diversiteit in leeftijd, karakter, achtergronden, etc. Ze haalt diverse onderzoeken aan waaruit blijkt dat een grotere diversiteit leidt tot betere bedrijfsresultaten. Ze pleit echter ook voor meer kansen voor vrouwen in de lagere salarisschalen in Nederland.

prof. dr. Esther-Mirjam Sent

De cultuur in Nederland leidt nog steeds tot een te lage arbeidsparticipatie van lager opgeleide vrouwen. Betere secundaire voorwaarden (zoals betere kinderopvang) zouden ertoe moeten leiden dat de stap voor lager opgeleide vrouwen naar de arbeidsmarkt kleiner wordt. Tot slot vraagt Eshter-Mirjam ook aandacht voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Hierbij geldt dat via kleine ingrepen en interventies al hele grote stappen gemaakt kunnen worden (bv in het onderwijs). Vaak zijn het initiele en basale beperkingen die vrouwen in ontwikkelingslanden ervan weerhoudt om door te groeien en economisch zelfstandig te worden.

Hier vindt u de sheets van de presentatie: 'De economie heeft vrouwen hard nodig' (pdf, 513 kB)

Hart- en vaatziekten bij vrouwen 'meer aandacht gewenst' door  prof. dr. Toine Lagro-Janssen

prof. dr. Toine Lagro-Janssen

Toine Lagro-Janssen vraagt in haar lezing meer aandacht voor onderscheid naar diagnose, visie en behandeling van hart- en vaatziekten tussen mannen en vrouwen. Met diverse beelden maakt Toine duidelijk welke verschillen in risico en perceptie er bestaan bij het voorkomen van hart- en vaatziekten tussen mannen en vrouwen. Zo denken vrouwen bij gelijksoortige klachten veel minder snel aan hartkwalen dan mannen en neemt een groot deel van de omgeving klachten bij mannen veelal serieuzer dan bij vrouwen.

Hier vindt u de sheets van de presentatie:

'Hard- en vaatziekten bij vrouwen, meer aandacht gewenst' (pdf, 1,1 MB)

Angststoornissen bij vrouwen 'een mythe'? door prof. dr. Eni Becker

prof. dr. Eni Becker

Eni Becker licht in haar lezing toe hoe zij haar onderzoek rondom angststoornissen heeft gericht op verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit heeft met name gevolgen voor de opzet van het onderzoek. Hier is tot op heden nog weinig rekening mee gehouden, maar dit zou volgens Eni wel meer moeten gebeuren.
Er zijn namelijk voldoende aanwijzingen voor verschillen in angststoornissen tussen mannen en vrouwen.

Hier vindt u de sheets van haar presentatie:

'Angststoornissen bij vrouwen 'een mythe?' (pdf, 366 kB)

Vrouw en loopbaan door prof. dr. Beatrice van der Heijden

prof. dr. Beatrice van der Heijden

Prof. dr. Beatrice van der Heijden richt zich in haar lezing op diversiteit in loopbanen met name tussen jong en oud personeel. Ze licht toe dat er nogal wat onterechte percepties bestaan over de toegevoegde waarde van ouder personeel ten opzichte van jong personeel. Ze richt ze hierbij met name op employability en duurzame inzetbaarheid. Haar onderzoek maakt gebruik van een model waarin beide begrippen concreet worden gemaakt (beide begrippen zijn veelal erg vaag en algemeen omschreven) en wijst hierbij op de rol van de leidinggevende en de medewerker zelf. Uit diverse tests van Beatrice blijkt dat leidinggevenden vaak een verkeerd beeld hebben van oudere werknemers en zodoende hun duurzame inzetbaarheid vaak verkeerd inschatten. Veel zou kunnen worden voorkomen indien beide partijen energie steken in het over en weer vragen van feedback (zoals de 360 graden feedback methode).

Hier vindt u de sheets van haar lezing:  'Vrouw en loopbaan' (pdf, 4,5 MB)

Taal, communicatie en het glazen plafond  door prof. dr. Marinel Gerritsen

prof. dr. Marinel Gerritsen

Marinel Gerritsen licht in haar lezing toe welke verschillen er bestaan in communicatie tussen mannen en vrouwen. Eerst geeft ze een overzicht van belangrijke onderzoeken naar deze verschillen. In het tweede deel van haar lezing geeft ze concreet aan welke verschillen er zijn en dat veel werkplekken toch nog vaak mannenlijke taalgebruik en communicatiepatronen kennen. Ze stelt zichzelf en de zaal de vraag hoe vrouwen zich hieraan kunnen aanpassen en de vraag of dat wel noodzakelijk is.

Hier vindt u de sheets van haar lezing: 'Taal, communicatie en het glazen planfond' (pdf, 1,4 MB)

Toelichting en officiele uitrijking publicatie Hoogleraarbenoemingen in Nederland (m/v) door dr. Marieke van den Brink
Ter afsluiting van de dag is Marieke van den Brink gevraagd haar publicatie 'Hoogleraarbenoemingen in Nederland' kort toe te lichten en uit te rijken aan de directeur P&O van de Radboud Universiteit, dhr. mr. Rob Cozzi. In haar publicatie (dat een samenvatting van haar proefschrift uit 2009 bevat) pleit zij voor maatregelen ten aanzien van benoemingen van hoogleraren. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat vrouwen evenveel kansen bij benoeming tot hoogleraar hebben als mannen. De praktijk wijst namelijk uit dat door diverse mechanismen deze kansen ongelijk zijn verdeeld. In haar publicatie weet ze eveneens diverse mythen rondom de deelname van vrouwen aan de top van de universiteit te ontkrachten. Voor meer conclusies en aanbevelingen verwijzen we u naar haar publicatie:
'Hoogleraarbenoemingen in Nederland (m/v)' (pdf, 563 kB)


dr. Marieke van den Brink