Zoek in de site...

Wat doen we

Het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is een platform dat zichzelf ten aanzien van de Radboud Universiteit de volgende doelen stelt:

  • uitwisseling van ervaringen en onderlinge ondersteuning
  • introductie van nieuwe vrouwelijke hoogleraren
  • belangenbehartiging van vrouwelijke medewerkers aan de Radboud Universiteit
  • monitoren van de voortgang van emancipatiebeleid en streefcijfers
  • stimuleren van diversiteit en inclusie in brede zin
  • aandacht vragen voor samenloop van genderdiscriminatie met andere vormen van discriminatie (in het bijzonder op grond van etniciteit, religie en handicap)
  • ongevraagd adviseren aan het College van Bestuur en de decanen
  • voordragen van geschikte vrouwelijke kandidaten voor invulling van vacatures en voor bemensing van commissies, stuurgroepen, etc.
  • signaleren van discriminatie op grond van gender (en in voorkomende gevallen in samenhang met andere vormen van discriminatie) en van maatregelen die ongelijke behandeling in de hand werken.

Om deze taken te kunnen vervullen, komen wij eens per kwartaal in een vergadering bij elkaar.