OO&R duurzaamheidslezing
OO&R duurzaamheidslezing

Onderzoek bij OO&R

Het onderzoekscentrum Onderneming en Recht richt zich op vier onderzoeksprogramma's: Onderneming en algemeen vermogensrecht; Ondernemingsrecht; Financiering, Zekerheden en insolventie, en tot slot Financieel recht.

Man signing contract

Onderneming en algemeen vermogensrecht

Dit onderzoeksprogramma richt zich op het verbintenissenrecht en goederenrecht dat relevant is voor inclusief arbeidsrecht, ondernemingen, pensioenrecht en privaatrechtelijke aspecten van moderne technologieën. Het programma is essentieel om de reikwijdte van het algemeen vermogensrecht in een commerciële context te begrijpen en dient als basis voor de andere onderzoeksprogramma's. Door deze basis te begrijpen, wordt meer inzicht verkegen in ondernemingsgerelateerde onderwerpen. Het onderzoeksprogramma fungeert tevens als een broedplaats voor bredere maatschappelijke thema's zoals cyberveiligheid, databeveiliging en digitalisering, die uiteindelijk ook van invloed kunnen zijn op andere onderzoeksprogramma's.

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. S.E. (Steven) Bartels en p
rof. mr. C.J.M. (Carla) Klaassen

Publicaties

Meeting room

Ondernemingsrecht

Dit programma focust op de wijze waarop ondernemingen ontstaan, functioneren en samenwerken. Centraal staan de thema’s: bestuur en toezicht (corporate governance) en geschillenbeslechting (corporate litigation). Dit omvat onder meer de verschillende rechtsvormen van ondernemingen, aansprakelijkheid en vertegenwoordiging, aspecten van de financiering van ondernemingsactiviteiten en de beslechting van geschillen tussen ondernemingen en hun aandeelhouders. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Van der Heijden Instituut.

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten en prof. mr. J.B.S. (Steven) Hijink

Van der Heijden Instituut

Publicaties

Insolvency

Financiering, zekerheden en insolventie

Dit programma richt zich op twee onderzoeksgebieden die nauw verband houden met elkaar. Het eerste onderzoek gaat over financiering en zekerheidsrechten van een onderneming. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende manieren waarop de onderneming haar activiteiten financiert en de verschillende vormen van zekerheid die daarbij komen kijken. Het tweede onderzoek richt zich op ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren en hun opties voor herstructurering of liquidatie.

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. P.M. (Michael) Veder en prof. mr. B.A. (Ben) Schuijling

Publicaties

European Central Bank

Financieel recht

Dit programma legt zich toe op het bank- en effectenrecht, alsook de regulering van het gedrag van financiële instituties als banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen op de financiële markten. De hoofdonderwerpen zijn de regulering en het opereren van kapitaalmarkten, investeerdersbescherming, toezicht, informatiesymmetrie, toegang tot de markten en aansprakelijkheidsproblematiek. Onderzoek naar het financieel recht heeft een sterk grensoverschrijdend en functioneel karakter. Het combineert elementen van privaatrecht, Unierecht, strafrecht en bestuursrecht. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Instituut voor Financieel Recht. 

De programmaleiding bestaat uit:
Prof. mr. D. (Danny) Busch en prof. mr. S.N. (Seraina) Grünewald

Instituut voor Financieel Recht

Publicaties

Publicaties en OO&R boekseries

OO&R geeft een aantal eigen boekseries uit: Serie Onderneming en Recht, Serie Law of Business and Finance, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut (allen beschikbaar bij Wolters Kluwer), Oxford International and Comparative Insolvency Law Series en Oxford EU Financial Regulation Series. Bekijk alle OO&R-publicaties in de Radboud Repository.  

JOR

Sinds 1 januari 1996 geeft het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht in samenwerking met Sdu Uitgevers een jurisprudentietijdschrift uit: Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

Meer informatie over JOR

Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit is een belangrijke waarde van het OO&R-onderzoek. Het onderzoek binnen het OO&R moet voldoen aan algemeen geaccepteerde normen voor wetenschappelijk handelen, zoals vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de ALLEA Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. Het OO&R-bestuur heeft als taak om de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek te waarborgen en neemt hiervoor verschillende maatregelen.