Duitsers en Nederlanders lijken op elkaar maar werken anders

Iedere cultuur heeft verschillende ideeën over 'normaal' gedrag. Dit kan misverstanden veroorzaken op de werkvloer. Onderzoek de consequenties van deze verschillen tussen Duitsers en Nederlanders in je profielwerkstuk met de mogelijke vragen en bronnen op deze pagina.

Soms lijken anderen zich raar te gedragen. Waarom gedraagt men zich niet zoals wij? Mensen kunnen toch gewoon normaal doen? Maar “normaal” is niet altijd hetzelfde voor iedereen, iedere cultuur heeft hier verschillende ideeën over. Dit kan misverstanden veroorzaken als verschillende culturen met elkaar gaan samenwerken. In overleggen kan het gebeuren dat de Duitsers als bot en onbeleefd worden ervaren door de Nederlanders terwijl de Nederlanders als watjes overkomen bij de Duitsers.

Dit komt voort uit verschillende ideeën over een normale gang van zaken op de werkvloer. Als het gaat om het maken van belangrijke besluiten, is het in Nederland normaal dat iedereen hun zegje mag doen, ongeacht de functie. In Duitsland gaan ze hier anders mee om. Een overleg kan een felle discussie worden met het presenteren van veel argumenten om zo een beste oplossing te vinden. Het maakt minder uit of iedereen tevreden is met het besluit.

Een verklaring voor de verschillende gang van zaken zijn de cultuurdimensies van Hofstede. De Duitse cultuur scoort veel hoger op de dimensie “Masculiniteit” dan de Nederlandse cultuur, die eerder neigt naar “Femininiteit”. Dit betekent dat er van managers in Duitsland verwacht wordt dat ze assertief zijn, terwijl in Nederland het tegenovergestelde het geval kan zijn. Dit verklaart dan ook waarom een Duitse manager in een overleg met Nederlanders bot kan overkomen. Hij probeert erg assertief te zijn. De Nederlanders doen dit eerder niet en willen iedereen betrekken in het proces. De Duitser kan dit dus interpreteren als zwakte, omdat het standpunt van de Nederlander niet op een assertieve manier verdedigd wordt. De werkwijzen zijn anders en dit leidt tot miscommunicatie als er geen kennis van elkaar is.

Interessante vragen

  • Welke verschillen zijn er tussen de Nederlandse en Duitse cultuur ten opzichte van hiërarchie?
  • Wat is de rol van de manager in Nederland en in Duitsland?
  • Welke verschillen en overeenkomsten bestaan er tussen Nederlanders en Duitsers op de werkvloer?
  • Hoe kan miscommunicatie tussen Nederlanders en Duitsers op de werkvloer voorkomen worden?

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.