Ecologische hoofdstructuur

De ruimte in Nederland is schaars en daarom streeft de overheid er naar om ruimte te optimaliseren. Vaak wordt economisch rendement geprioriteerd over natuur. Wat de negatieve gevolgen zijn voor onze omgeving kun je onderzoeken in je profielwerkstuk.

De ruimte in Nederland is schaars. Zeer schaars. Overheden streven er daarom naar om de ruimte zo goed mogelijk te benutten, en dit komt meestal neer op: economisch zo rendabel mogelijk benutten. Voor natuur is dan steeds minder ruimte, want deze functie is economisch het allerminst rendabel. Toch is er onder de bevolking wel degelijk behoefte tot recreatie in de natuur. Om in die behoefte te voorzien en om Nederland nog enigszins natuurlijk te houden is daarom een relatief nieuw concept ingevoerd: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het nationale natuurbeleid. Het is de leidraad van een beleidsplan dat tot doel heeft de natuurwaarden in Nederland te stabiliseren. Is deze ecologische hoofdstructuur de redding voor de natuur in Nederland?

Interessante vragen

  • Wat is de Ecologische hoofdstructuur? Geef een heldere en volledige definitie.
  • Welke doelen worden nagestreefd met de ontwikkeling van de EHS?
  • Geef een uitgebreide beschrijving van de drie kernelementen van de EHS; kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones.
  • In hoeverre is de EHS tot op heden gerealiseerd en wanneer wordt de EHS naar verwachting voltooid?
  • Lijkt de EHS tot op heden de nagestreefde doelen te bereiken? (Wellicht zal op deze vraag het antwoord zijn dat hier pas uitspraken over zijn te doen wanneer de EHS is voltooid).

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.