Klimaat en Economie

De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het heeft gevolgen voor het milieu, de economie en de samenleving. Het is belangrijk om actie te ondernemen om de klimaatverandering te beperken en de gevolgen ervan te verzachten. In je profielwerkstuk kun je onderzoeken hoe economische en effectieve verduurzamingsmethoden methoden kunnen worden toegepast.

De wereldwijde temperatuur stijgt, en dat leidt tot meer extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, droogte en bosbranden. Deze gebeurtenissen hebben gevolgen voor landbouwproductie, voedselzekerheid en de economie. Bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals de olie- en gasindustrie, zullen hun activiteiten moeten aanpassen aan duurzame energiebronnen.

De economie zal moeten overschakelen naar een meer duurzame en circulaire economie om de gevolgen van de klimaatcrisis te verminderen. Bedrijven kunnen hun producten zo ontwerpen dat ze makkelijker gerepareerd kunnen worden of dat de materialen makkelijker te recyclen zijn. Dit kan bijdragen aan een economie waarin de belasting van het milieu wordt verminderd.

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld. Mensen die het minst hebben bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen, zoals mensen in ontwikkelingslanden, worden het hardst getroffen. Dit leidt tot grotere ongelijkheid en kan leiden tot een toename van vluchtelingenstromen.

Interessante vragen

  • Hoe kan de overheid bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzame ontwikkeling?
  • Wat zijn de economische kosten van de klimaatverandering en hoe kunnen we deze kosten verminderen?
  • Hoe kunnen bedrijven en consumenten hun gedrag veranderen om bij te dragen aan een duurzamere economie?
  • Welke rol speelt de Europese Unie in het aanpakken van de klimaatcrisis en wat zouden nog meer middelen zijn waarmee de EU dit kan doen?
  • Hoe heeft de klimaatcrisis de economische ontwikkeling van landen beïnvloed en welke economische sectoren zijn het meest getroffen?
  • Wat zijn de economische voordelen en nadelen van de invoering van een CO2-belasting?
  • Welke rol spelen internationale financiële instellingen, zoals de Wereldbank, in het aanpakken van de economische gevolgen van de klimaatcrisis?

Bronnen & Literatuur

Stern, N. (2006). The economics of climate change: The Stern review. Cambridge: Cambridge University Press.

European Commission (2020). European Green Deal. Brussels: European Commission.

Van Soest, J. P. (2017). Een wereld van verschil: Op weg naar een duurzame economie. Prometheus.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.