Nederlands omroepenstelsel en overheidsingrijpen

Onderlinge concurrentiestreid tussen publieke omroepen zorgt voor een steeds commerciëler oproeppenstelsel - iets wat het juist níet mag zijn. Wat zowel kijkers als de overheid vindt van deze trend kun je onderzoeken in je profielwerkstuk met onderstaande vragen en bronnen.

Bij de publieke omroep zijn er diverse aanbieders zoals de VPRO, de EO, AVRO, KRO etcetera. Deze diverse aanbieders verkondigen uiteenlopende meningen en verspreiden verschillende geluiden uit de samenleving. Voor het uitvoeren van deze publieke taak ontvangt de publieke omroep overheidssubsidie. 

De omgeving waarin de publieke omroep opereert is de laatste jaren sterk veranderd. De belangrijkste verandering was met de opkomst van de commerciële omroepen in 1989. Dit zorgde voor een daling van het marktaandeel van de publieke omroepen. Daarnaast moest de publieke omroep gaan concurreren met de commerciële omroep op de reclamemarkt. Een andere grote verandering die gevolgen had voor het omroepenstelsel was de invoering van het getalscriterium voor de verdeling van de zendtijd. Het aantal leden van een omroep bepaald hoeveel zendtijd en het bijbehorende budget de omroep krijgt. Dit zorgde voor interne rivaliteit: de publieke omroepen zijn met elkaar gaan concurreren voor het bemachtigen van de schaarse zendtijd.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de publieke omroep steeds meer marktgeoriënteerd is geworden. De discussie die vaak wordt gevoerd is of dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de publieke omroep. Er zijn mensen die van mening zijn dat de invloed van de markt leidt tot een vervlakking van het programma-aanbod en tot een toename van het genre amusement. De invloed van de adverteerder zou dermate groot zijn dat de publieke omroep zich met het programma-aanbod aanpast aan de vraag van de consument. Dit komt niet overeen met de doelstellingen voor de publieke omroep uit de zogenaamde mediawet.

De publieke omroep is een orgaan dat aangestuurd wordt door de overheid, de overheid maakt beleid met betrekking tot deze publieke omroep om hem zo goed mogelijk te laten werken. De overheid probeert ervoor te zorgen dat er een zo gevarieerd mogelijk programma-aanbod wordt uitgezonden door de publieke omroep. Hiervoor gebruikt men allerlei soorten overheidsingrijpen.

Interessante vragen

  • Welke vormen van overheidsingrijpen zijn er?
  • Waarom wil de overheid een zo gevarieerd mogelijk programma op de publieke omroep?
  • Welke aanbieders zijn er bij de publieke omroep en wat zijn hun uitgangspunten?
  • Past de publieke omroep zich inderdaad aan, aan de vraag van de consument?
  • Wat vinden consumenten van het aanbod van de publieke omroep?

Bronnen en Literatuur

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.