Veiligheid en criminaliteit

Criminaliteit is een serieus probleem in onze samenleving: de materiële en emotionele schade van criminaliteit is hoog. In je profielwerkstuk kun je onderzoek doen naar beweegredenen van criminelen en de sociale gevolgen van criminaliteit.

Een van de belangrijkste taken van de overheid is het beschermen van haar burgers en hun eigendommen tegen allerlei gevaren. Een van die gevaren is criminaliteit. Criminaliteit is een serieus probleem in onze samenleving: de materiële en emotionele schade van criminaliteit is hoog. De kosten die de overheid maakt voor het opsporen, berechten en bestraffen van daders zijn eveneens hoog. De overheid wil daarom niet alleen voorkomen dat haar burgers slachtoffer worden van diefstal of geweld, maar heeft ook een groot belang bij het voorkomen dat mensen daders worden.

Hoe is de bestrijding en het voorkomen van criminaliteit in ons land geregeld? Hoe succesvol is de overheid hierin? Veel mensen hebben hier wel een mening over. Vaak is die gebaseerd op eigen ervaringen, ‘van horen zeggen’ of op een misdrijf dat sterk in publiciteit heeft gestaan. De overheid kan niet vertrouwen op incidenten of ‘horen zeggen’ maar moet weten hoe groot het criminaliteitsprobleem en haar succes in de bestrijding daarvan werkelijk zijn. Daarvoor is onderzoek nodig.

Interessante vragen

 • Hoe groot is het criminaliteitsprobleem?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in criminaliteitscijfers? Zijn deze ontwikkelingen voor elke vorm van criminaliteit hetzelfde of zijn er verschillen naar soorten misdrijven? Neemt ‘zinloos geweld’ toe? Is er sprake van meer uitgaansgeweld? Hoe komt dat?
 • Wat is de schade voor individuele burgers en voor de maatschappij van criminaliteit?
 • Zijn er verschillen in criminaliteitscijfers voor verschillende bevolkingsgroepen? Hierbij kun je denken aan leeftijdsgroepen en groepen van verschillende etnische afkomst.
 • Is er verschil in de omvang van de criminaliteit tussen gemeenten? Hoe is het criminaliteitscijfer in de ons omringende landen?
 • Hoe kunnen we deze verschillen verklaren?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de bestrijding van criminaliteit?
 • Welke (overheids-)organisaties zijn er betrokken bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit?
 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze betrokken organisaties goed samenwerken en hun werk op elkaar afstemmen?
 • Functioneren al deze organisaties zoals ze zouden moeten?
 • Als er problemen zijn bij de samenwerking tussen de overheidsorganisaties, waaraan ligt dat dan?
 • Hoe zouden problemen bij de samenwerking kunnen worden opgelost?
 • Welke (soorten) kosten zijn verbonden aan de bestrijding van criminaliteit? Wie betaalt die kosten eigenlijk?
 • Op welke manier probeert de overheid criminaliteit te bestrijden?
 • Welke maatregelen en oplossingen (wij noemen dit beleidsinstrumenten) worden er ingezet? Welke oplossingen, worden er, naast wetgeving nog meer ingezet?
 • Zijn de oplossingen effectief? Toont wetenschappelijk onderzoek en/of evaluatie van beleid aan dat deze maatregelen ook daadwerkelijk helpen?
 • Waaraan ligt het dat sommige maatregelen toch niet werken?
 • Is voorkomen van criminaliteit (preventie) altijd beter dan het straffen van daders (repressie)? Hoe denkt de Nederlandse Regering hierover? Welke argumenten gebruikt zij voor haar afweging?

Links

 • Bibliotheek van de Radboud Universiteit.
 • De Algemene Rekenkamer en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Kijk onder ‘veiligheid’.
 • Publicaties van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
 • Het Ministerie van Justitie heeft veel beleidsnota’s en rapporten gepubliceerd over criminaliteit en veiligheid.
 • Bezoek de pagina’s van deze ministeries om meer te weten te komen over hun specifieke taken bij de bestrijding en preventie van (jeugd)criminaliteit.
 • Voor criminaliteitscijfers kun je terecht op deze website van het CBS.

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.