Dilemma’s van de beginnende kunstdocent

Generiek of vakspecifiek? Maeve O'Brien Braun publiceerde een eerste artikel in de European Journal of Teacher Education over haar onderzoek waarin de ervaringen van docenten beeldende kunst op Nederlandse middelbare scholen in de vroege loopbaan worden vergeleken met ervaringen van docenten in niet-kunstvakken.

De resultaten van haar onderzoek lieten een complex beeld zien. Docenten beeldend ervoeren gemiddeld twee keer zoveel dilemma’s dan hun peers, maar wat deze resultaten echt interessant maakt zijn de vragen die ze oproepen over waarom sommige generieke dilemma’s meer ervaren worden door docenten beeldende vorming, dan starters uit andere vakken. Is het moeilijker om ‘emotionele afstand te bewaren’ als het ontwikkelen van empathisch vermogen een pedagogisch doel is dat je nastreeft? Ook het generieke dilemma 'teveel taken naast lesgeven' dient nader bekeken te worden. De kunstvak-docentenopleidingen vragen studenten om met een eigen artistieke visie regelmatig nieuw lesmateriaal te ontwikkelen, maar krijgen beginnende docenten beeldend ook de ruimte op scholen om dit te blijven doen?

De vragen die deze eerste studie opriep zijn meegenomen in vervolgonderzoek waarin O'Brien Braun (samen met Radboud Docenten Academie collega's Ida Oosterheert en Paulien Meijer en Edwin van Meerkerk van de Faculteit der Letteren) nagaat hoe docenten beeldende kunst hun kunstenaar-zijn en docent-zijn ervaren tijdens het verdere vormen van professionele identiteit in de specifieke context van Nederlandse middelbare scholen.