Erasmusgebouw
Erasmusgebouw

Horizon EU-subsidies voor onderzoek naar geschoolde migranten en klimaatactie

Twee nieuwe projecten onder leiding van wetenschappers van de Radboud Universiteit ontvangen een subsidie van Horizon Europe. Het project ACHIEVE onderzoekt individuele, vrijwillige klimaatactie, terwijl GS4S inzicht wil krijgen in hoe tekorten aan vaardigheden in bepaalde sectoren zoals de bouw en de gezondheidszorg kunnen worden opgevangen met geschoolde arbeidskrachten.

ACHIEVE

Achieving High-Integrity Voluntary Climate Action (ACHIEVE) maakt deel uit van cluster 5 van Horizon Europe, dat is gericht op onderzoek naar klimaat, energie en mobiliteit. Het project zoekt mogelijkheden om vrijwillige klimaatactie met een hoge mate van integriteit te versterken en op te schalen om de uitstoot van broeikasgassen op wereldwijde schaal te verminderen. De onderzoekers zullen belangrijke interdisciplinaire expertise op het gebied van vrijwillige klimaatactie en klimaatgovernance samenbrengen, afkomstig van academische instellingen, denktanks, onderzoeksinstituten, organisaties met en zonder winstoogmerk en ngo's.

ACHIEVE wil zoeken naar mogelijkheden om integere vrijwillige klimaatactie meer kracht bij te zetten en op te schalen om het doel van net zero in 2050 te behalen. Het project zal transformatieve en tijdige wetenschappelijke inzichten genereren over de rol, effectiviteit en integriteit van vrijwillige klimaatactie, inclusief carbon credits; de integriteit en effecten van dergelijke actie beoordelen; analyseren hoe beleid en regelgeving en integere vrijwillige klimaatactie elkaar kunnen versterken; en wetenschappelijke bevindingen gebruiken om het opschalen van integere vrijwillige actie te ondersteunen. Dit zal worden bereikt door een sterk inter- en transdisciplinair consortium dat vanaf het begin beleidsmakers en andere maatschappelijke belanghebbenden actief betrekt bij het co-creëren van resultaten die beantwoorden aan de behoeften van eindgebruikers.

ACHIEVE zal transitietrajecten voor klimaatneutraliteit ontwikkelen waarin vrijwillige klimaatactie door steden, regio's en bedrijven wordt geïntegreerd; nieuwe sociaalwetenschappelijke inzichten voor klimaatactie ontwikkelen; bijdragen aan een beter begrip van de bijkomende voordelen en trade-offs van duurzaamheid; en de transparantie van en het vertrouwen in vrijwillige klimaatactie vergroten door integriteit te versterken en wetenschappelijke resultaten gemakkelijk toegankelijk te maken voor verschillende groepen belanghebbenden.

Binnen de Radboud Universiteit wordt het project geleid door Birka Wicke van RIBES en Sander Chan van het Institute for Management Research. Het project ontvangt 5,5 miljoen euro van Horizon Europe. Bekijk ook de Radboud Conference on Earth System Governance, deels georganiseerd door betrokkenen bij dit project. 

GS4S

Global Strategy for Skills, Migration and Development (GS4S) maakt deel uit van cluster 2 van Horizon Europe, dat is gericht op onderzoek naar cultuur, creativiteit en inclusie. In het licht van de uitdagingen waar de EU voor staat met betrekking tot de vergrijzing van de beroepsbevolking en de energietransitie, kampt de EU met een tekort aan relevante vaardigheden. GS4S streeft naar meer inzicht in de wereldwijde tekorten aan vaardigheden in geselecteerde sectoren (digitaal, zorg en bouw) en versterkt evidencebased beleid met nieuw bewijs voor uiteenlopende wereldwijde mobiliteitsregelingen die over het hoofd worden gezien.

Centraal in dit unieke voorstel staat een bedrijfsperspectief op macro-, meso- en microniveau, waarbij lokale strategieën voor het aanvullen van vaardigheidstekorten van multinationals en kleine en middelgrote ondernemingen in wereldwijde waardeketens naast elkaar worden gezet. Daarnaast richt het project zich op de ervaringen van geschoolde werknemers en arbeidsmigranten met scholing, bijscholing en omscholing in regio's binnen en buiten de EU.

De onderzoekers zullen beleidsmaatregelen op meerdere niveaus voorstellen voor de governance van arbeidsmigratie, evenals alternatieve manieren om deze tekorten aan te pakken in de zes regio's (EU, EER, Westelijke Balkan, Midden-Oosten en Noord-Afrika, West-Afrika en Zuid/Zuidoost-Azië). Het interdisciplinaire consortium (met partners in Oostenrijk, België, Estland, Italië, Nederland, Zwitserland, Egypte, Nigeria en Bangladesh) wil met mixed-methodsonderzoek bruikbare datasets en praktische hulpmiddelen bieden voor beleidsmakers, bedrijven en onderwijsinstellingen in landen binnen en buiten de EU, om vaardigheden beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt. Op die manier wil het project bijdragen aan een sociaal duurzame (welzijnsgerichte) globale strategie voor vaardigheden, migratie en ontwikkeling.

Binnen de Radboud Universiteit wordt het project geleid door Tesseltje de Lange van het Centrum voor Migratierecht en Pascal Beckers van het Radboud University Network for Migrant Inclusion (RUNOMI). Het project ontvangt 3,6 miljoen euro van Horizon Europe.