NRO financiering voor onderzoek naar de commitment van leraren in het po, vo en mbo 

Onderzoekers van de Radboud Docenten Academie hebben een NRO subsidie toegekend gekregen voor een promotieonderzoek naar de effecten van verschillende soorten aanstellingen op de commitment van zowel startende- als ervaren leraren in het po, vo en mbo. 

Commitment, het lerarentekort en de kwaliteit van onderwijs 

Vanwege het lerarentekort en de relatief hoge uitvalpercentages onder zowel startende als ervaren leraren worden momenteel Onderwijsregio’s gevormd: regionale samenwerkingsverbanden tussen verschillende stakeholders aangaande het werven, matchen, begeleiden, opleiden en professionaliseren van leraren. Tegelijkertijd wordt door het lerarentekort de behoefte aan vaste aanstellingen voor, en flexibele inzetbaarheid van, leraren steeds groter.  

Beide ontwikkelingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de commitment van leraren. Commitment gaat dan over de manier waarop leraren zich verbonden voelen met bijvoorbeeld leerlingen, collega’s, de school of het bestuur waar ze werken. Dit onderzoek richt zich op wat commitment is, welke persoons- (bijvoorbeeld ervaring en achtergrond) en aanstellingskenmerken (o.a. aard, duur en omvang) daarop van invloed zijn, hoe het zich ontwikkelt en hoe (ongewenste) uitval voorkomen kan worden.  

Deze inzichten zijn relevant voor het behoud van leraren, en voor de kwaliteit van onderwijs in het po, vo en mbo. Commitment blijkt namelijk een belangrijke voorspeller van bijvoorbeeld de mate waarin leraren innovatief zijn, de kwaliteit van hun handelen en op de keuze of ze als leraar in het onderwijs blijven werken. 

Onderzoek in samenwerking met partners uit po, vo en mbo. 

Het tijdelijke samenwerkingsverband bestaat momenteel uit zeven partners uit het po, vo en mbo. De besturen in het po nemen graag deel aan dit consortium om zodoende bij te dragen aan het onderzoek. Deze besturen verschillen in omvang van scholen en hebben wisselende succeservaringen met het flexibel inzetten van leraren (bijvoorbeeld via invalpools). Ook is hier gezorgd voor geografische spreiding.  

Voor de bij het consortium aangesloten mbo-instellingen is de thematiek van dit onderzoek heel belangrijk. Zij nemen veel zij-instromers aan en hebben een diversiteit aan aanstellingen (waaronder detacheringsconstructies). Zij hebben het begeleiden en behoud van (startende) leraren, en professionalisering van leraren hoog in het vaandel.  

Eén van de praktijkpartners uit het vo in het consortium zegt: ‘Wij zijn juist ook geïnteresseerd in het commitment van leraren aan het werken in het onderwijs én aan de school waar ze voor kiezen. Kiest een leraar voor een onderwijsregio of voor een school? En als een leraar in dienst is bij een onderwijsregio, is het dan makkelijker, moeilijker of op zijn minst anders om hen te binden?’ 

In dit door de NRO gefinancierd project gaat een promovendus in samenwerking met dit consortium vier jaar lang onderzoek doen naar commitment van leraren. Dit wordt gedaan met o.a. interviews en vragenlijsten. Het promotieonderzoek zal medio april ’24 starten bij de onderzoeksgroep van de Radboud Docenten Academie.  

Contactinformatie

Contactpersoon
dr. H. Schaap (Harmen)
Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie
Thema
Onderwijs, Wetenschap