NWA-subsidie voor biodiversiteitsherstel Ooijpolder

Een ‘Living Lab’ in de regio Ooijpolder-Groesbeek ontvangt een subsidie uit het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het project onder leiding van Radboud-onderzoeker Hans de Kroon beoogt herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied.

Doel van de subsidie is om meer inzicht te verkrijgen in succesvolle maatregelen voor biodiversteitsherstel en de mogelijkheden voor opschaling ervan. In totaal geeft NWO voor dit programma 4,365 miljoen euro aan drie zogenoemde ‘living labs’. Dit zijn grote consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die in de praktijk op verschillende plekken in het land de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel gaan onderzoeken.

NWA-subsidie voor biodiversiteitsherstel Ooijpolder

De polder als proeftuin

In de regio Ooijpolder-Groesbeek in het rivierengebied wordt al 25 jaar met succes geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van biodiversiteitsherstel. In de uiterwaarden werd de eerste ‘nieuwe natuur’ gerealiseerd waarbij rivier en grote grazers weer vrij spel kregen. Op veel dijken is de bloemrijke vegetatie hersteld zodat migratieroutes voor insecten zijn ontstaan.

In het agrarisch gebied achter de dijken is in een unieke samenwerking met agrariërs een kilometerslang netwerk van boerenlandpaden, bloemranden, hagen, poelen en knotbomen aangelegd. De polder is daarmee een voorbeeld voor andere gebieden in Nederland en daarbuiten.

De experimenten zijn succesvol omdat de betrokken partijen onderkend hebben dat biodiversiteitsherstel niet alleen een vraagstuk is van de juiste ecologische oplossingen, maar ook van economische draagkracht en sociaal draagvlak. Zo werd met beheerscontracten van 30 jaar zekerheid gegeven aan boeren en daarmee ook aan het landschap. De experimenten zijn geslaagd te noemen, maar het gebied is nog niet af: de groenblauwe dooradering moet verder uitgebreid worden en er kan nog meer natuurinclusief geboerd worden.

Opschaling door samenwerking

In het living lab wordt onderzocht hoe de bestaande pilots en initiatieven de biodiversiteit hebben verbeterd. De onderzoekers brengen in kaart wat de belangrijke succescondities waren en wat we daarvan kunnen leren voor de resterende opgaven in het gebied zelf en hoe ze kunnen worden toegepast in de rest van Nederland.

Ook gaan de onderzoekers samen met de betrokken partijen in het gebied op zoek naar nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden zodat de bestaande successen bestendigd en opgeschaald kunnen worden. Doordat er binnen de Radboud Universiteit al eerder een  interdisciplinaire samenwerking is gestart met Healthy Landscape en er al langdurige samenwerking is met de partijen in het gebied, verwachten de onderzoekers hier nieuwe successen te kunnen boeken.

Behalve de Ooijpolder zijn ook Living Labs in het veenweidegebied in de Alblasserwaard en in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek gehonoreerd. Het komende halfjaar worden de drie toegekende projecten aaneengesmeed tot één groot project onder auspiciën van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, in nauwe afstemming met het ministerie van LNV. Begin 2021 zal het onderzoek beginnen.

Samenwerkingspartners: NIOO-KNAW, EIS Kenniscentrum, Hogeschool van Hall Larenstein, Via Natura, Vereniging Nederlands Natuurlandschap, Stichting Ark, Landschapsbeheer Gelderland, Soorten NL, Stichting Bargerveen, ZLTO/Rijk van Nijmegen, De Ploegdriever, Collectief Rivierenland, burgerinitiatief ‘Naar een duurzame Ooijpolder’, gemeentes Nijmegen en Berg en Dal, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, Louis Bolk Instituut, Natuurkinderdagverblijf Struin, IVN Rijk van Nijmegen, de Bastei

Lees meer over alle gehonoreerde project op de website van NWO.

Meer weten? Neem contact op met

  • Huub Ploegmakers, h.ploegmakers [at] fm.ru.nl (h[dot]ploegmakers[at]fm[dot]ru[dot]nl)
  • Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl), 024 361 6000