NWO-project MUNITION: betere recycling van plastic afval

Gooi je plastic afval weg via een aparte vuilnisbak, of wordt het afval gescheiden in een recyclingcentrum? De inzameling van afval verschilt per regio omdat de afvalstromen, het menselijk gedrag en de technische mogelijkheden per regio verschillen. Helaas is het huidige beleid verre van optimaal, waardoor slechts 30% van het plastic afval van consumenten wordt gerecycled. Om die reden ontwikkelt het nieuwe MUNTION-project, een groot onderzoeksconsortium dat wordt geleid door Jeroen Jansen, een digitale tool die empirisch onderbouwde keuzes voor bronscheiding of nascheiding mogelijk maakt. Het project ontvangt in totaal 1,5 miljoen euro van NWO, in het kader van de call Circulariteit van het KIC.

Bronscheiding versus nascheiding

Het regionale beleid voor afvalscheiding kan variëren tussen bronscheiding, waarbij afvalscheiding wordt gedaan door de burger, en nascheiding, waarbij plastic afval na de inzameling industrieel wordt gescheiden. Het vormt een uitdaging om te bepalen wat het optimale inzamelingsbeleid voor een regio is, omdat het afhangt van diverse aspecten. Denk aan de mogelijkheid en bereidheid van burgers om plastic afval weg te gooien, regionale beschikbaarheid en infrastructuur voor de werking van de afvalinzameling en -scheiding, milieueffecten van de verschillende manieren van inzamelen en scheiden van plastic afval en regionale verschillen van de leefomgeving. Het is nog grotendeels onbekend hoe deze aspecten de kwaliteit van het afval, de kosten van het inzamelen, de milieu-impact en het duurzame gedrag van burgers beïnvloeden.

Digital twin

De onderzoekers gaan in het MUNITION-project een digital twin van de inzameling en recycling van plastic bestuderen om de economische en maatschappelijke waardes van het uiteenlopende afvalinzamelingsbeleid te vergelijken. Het multidisciplinaire team kwantificeert de dimensies technologie, milieu, psychologie en economie en kijken hoe deze samenhangen in het uiteenlopende afvalinzamelingsbeleid. Vervolgens scoort de twin het beleid op de ‘Key performance indicators’ (KPI's) voor deze bijkomende aspecten. Het KPI-dashboard dat hieruit voortvloeit kan vervolgens worden gebruikt om beleid te optimaliseren. Ook kan het effect van toekomstige of regionale beleidswijzigingen van afvalinzameling en de kwaliteit, duurzaamheid, winstgevendheid en welzijn van de burger als gevolg van de resulterende plasticstromen worden beoordeeld.

De onderzoeksgroep van Jeroen Jansen zal nieuwe sorteeralgoritmes bouwen die gebaseerd zijn op hyperspectrale beeldvorming, een technologie waarmee de eigenschappen van afval kunnen worden bepaald aan de hand van natuurkundige metingen. Hiermee kunnen de onderzoekers verschillen tussen plastic afval identificeren dat op verschillende manieren is ingezameld.

Consortium

De academische leden van het consortium zijn Radboud Universiteit en Wageningen University & Research. Ze werken met veel bedrijven en organisaties samen die actief zijn in het recyclingproces van plastic: Nationaal Testcentrum voor Circulaire Plastics, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, HTP, DAR, Midwaste, NVRD, Sidcon, HAN-CMW, TNO-CE, Natuur en Milieu, VANG, Gemeente Heerenveen, RKN, Circulaire Raad, KplusV en Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Dit consortium brengt partners samen vanuit de hele plastic afval inzamelings- en verwerkingsketen met een interdisciplinair academisch team van datawetenschappers die werken in de chemie, milieuwetenschappen, economie en psychologie.

Groene informatietechnologie

Jeroen Jansen is universitair hoofddocent bij de groep Analytical Chemistry & Chemometrics van de Radboud Universiteit. Het onderzoek van de afdeling richt zich op de integratie van procesindustriële concepten met multivariate gegevensanalyse om specifieke chemometrische modellen te verkrijgen met een rijkere informatie-inhoud.

Jansen zoekt naar mogelijkheden om samen te werken met onderzoeksinstituten die fundamenteel onderzoek (verder) kunnen ontwikkelen tot digitale oplossingen voor processen die milieuvriendelijker zijn. Hij is tevens bestuurslid van het Interdisciplinaire Research Platform van de Faculteit Natuurwetenschappen en Informatica (FNWI), waar hij de onderzoekslijn Green Information Technology leidt. MUNITION is een belangrijk voorbeeld van hoe faculteitsafdelingen binnen het FNWI aan een gezamenlijk onderwerp werken, wat het belangrijkste doel is van dit Platform.

Contactinformatie

Voor persvragen, neem direct contact op met de onderzoeker, of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl

Thema
Duurzaamheid, Innovatie, Moleculen en materialen

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.