Surface water, oppervlaktewater
Surface water, oppervlaktewater

DIGS

DecreasIng Greenhouse gas emissions from Surface waters by climate-smart water management
Tijdsduur
2021 tot 2026
Projectleden
prof. dr. S. Kosten (Sarian) , dr. A.J. Veraart (Annelies) , prof. dr. L.P.M. Lamers (Leon) , dr. J.R. Paranaiba Vilela a Teixeira (José) , PhD-student, Q. Struik Radboud University , Prof. Dr. L.N. De Senerpont Domis, NIOO-KNAW , Prof. Dr. W.M. Mooij, Wageningen University , Dr. J.J.M. de Klein, Wageningen University , PhD-student, Y. Li, NIOO-KNAW
Projecttype
Onderzoek

Dit project is het resultaat van nauwe samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden bij het waterbeheer in Nederland: Waterschappen (regionaal en nationaal), STOWA (het nationale kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland) en adviesbureaus. Het is sterk verbonden met de behoeften van deze belangrijkste belanghebbenden in verband met het akkoord van Parijs over klimaatbeperkende maatregelen.

Onze huidige best-estimate geeft aan dat de uitstoot van methaan uit afwateringssloten alleen al verantwoordelijk kan zijn voor 16% van de totale Nederlandse methaanuitstoot. Naast de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend instrument voor klimaatslim waterbeheer voorzien wij een belangrijke spin-off naar klimaatmodellen. Omdat DIGS ons inzicht in aquatische koolstofverwerking verder zal verbreden en deze procesmatige modellen zal integreren, zullen we meer inzicht krijgen in klimaatfeedbacks.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn het kwantificeren van de huidige broeikasgasemissies en C-begraving in binnenwateren en het bepalen van de belangrijkste oorzaken. Dit kan op zijn beurt leiden tot de identificatie van concrete BKG-beperkende maatregelen, bv. door reductie van nutriënten, herstel van onderwatervegetatie die het sediment oxideert, en optimaal baggeren.

In dit project zal een aanpak in vier stappen worden gevolgd. Eerst zullen veldmetingen in verschillende soorten ondiepe binnenwateren worden uitgevoerd om biogeochemische sleutelfactoren te bepalen die proxies voor extrapolatie opleveren. Vervolgens zullen de nationale broeikasgasemissies van ondiepe oppervlaktewateren in kaart worden gebracht op basis van responsfuncties die aan deze proxies zijn gekoppeld in combinatie met gegevens die met hoge ruimtelijke resolutie beschikbaar zijn (systeemmorfologie, waterkwaliteit, bodemtype, landgebruik). Vervolgens worden de potentiële maatregelen die rechtstreeks verband houden met de eerder genoemde stappen om de broeikasgasemissies te minimaliseren en de C-opslag te maximaliseren getest met behulp van experimentele vijvers en experimenten op veldschaal. Ten slotte zal een module voor broeikasgasemissies en koolstofopslag voor een veelgebruikt ecosysteemmodel worden ontwikkeld en gevalideerd. 

Financiering

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Brabantse Delta, Waternet, Onderzoekcentrum B-Ware & Witteveen+Bos

Partners

NIOO-KNAW, Wageningen University & Research

Contactinformatie