Effectief en efficiënt aanbod verrijking vwo-leerlingen

De afgelopen drie jaar zijn vanuit het programma Regionale Aansluiting in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs diverse projecten uitgevoerd met als doel het verbeteren van de aansluiting tussen het po, vo en wo.
Tijdsduur
2020 tot 2023
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Radboud Pre-University College

De Radboud Universiteit biedt een groot aantal verschillende verrijkingsactiviteiten voor vwo-scholieren aan via het PUC, maar er zijn meer partijen binnen de universiteit die activiteiten voor scholieren en docenten organiseren. Om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijke groep gemotiveerde scholieren en docenten kunnen profiteren van het verrijkingsaanbod in alle wetenschapsgebieden, dient het aanbod éénduidig (duidelijke terminologie en eenduidige omschrijving van type activiteiten) en op één centrale plek aangeboden te worden.

Daarnaast is niet voor iedereen in de regio de universiteit goed bereikbaar. Ook deze scholieren en docenten wil de RU bereiken en daartoe zullen meer innovatieve vormen van kennisdeling ingezet worden.

Ook bestaat er nog geen eenduidige financieringssystematiek voor het aansluitingsonderwijs.

Activiteiten aanbod

Om een éénduidig activiteitenaanbod te creëren voor scholieren en docenten qua inhoud en financiering en dit aanbod op een centrale plek beschikbaar te maken zijn de volgende doelen geformuleerd.

Doel 1:  Creëren van een duidelijk activiteiten-aanbod voor scholieren en docenten, zowel in terminologie als in omschrijving van type activiteit.

Doel 2: Ontwikkelen van verrijkingsmateriaal op afstand.

Doel 3:  Helderheid in communicatie naar scholen: één centraal loket waar alle activiteiten worden aangeboden.

Doel 4: Verkennen en ontwikkelen van een eenduidige financieringssystematiek.

Doel 1 en doel 3: Radboud Pre-University College

Binnen het Radboud Pre-University College (PUC) zijn het PUC of Science en en het PUC of Society actief. Iedere eenheid heeft zijn eigen organisatie en is verantwoordelijk voor initiatie van activiteiten die bij de betreffende faculteit passen. Daarbinnen is gezocht naar het eenduidig en uniform weergeen van de activiteiten voor scholieren en vo-docenten.

Het resultaat hiervan is de centrale Radboud PUC website waar direct de activiteiten die gezamenlijk georganiseerd worden een plek hebben en waar binnen de website adequaat wordt doorverwezen naar de diverse subpagina's binnen de verschillende organisatie eenheden.

Doel 2: Ontwikkelen van verrijkingsmateriaal op afstand

Door de covid-19 situatie is de aandacht voor ontwikkelen van verrijkingsmateriaal op afstand in stroomversnelling gekomen. In studiejaar 2020/2021 is bestaand aanbod voor zover mogelijk omgezet naar een online omgeving en zijn vele nieuwe online activiteiten ontwikkeld. Tevens zijn inmiddels digitale inhoudelijke rondleiding van onderzoeksfaciliteiten gerealiseerd en staan opname van diverse kennisclips gepland, zoals bijvoorbeeld voor de profielwerkstuk-starter.

Doel 4: Verkennen en ontwikkelen van een eenduidige financieringssystematiek

In het kader van doel 4 is een voorstel gemaakt voor het invoeren van betaalde partnerscholen verbonden aan het Radboud PUC. In het voorstel zijn de adviezen van de stuurgroepleden van het project aansluitingsgelden meegenomen. Tevens is gekeken naar hoe andere universiteiten hun partnerschap met voortgezet onderwijs scholen hebben vormgegeven. Uitgangspunt in het voorstel is dat PUC-activiteiten voor scholieren in principe gratis zijn.

Partnerschap

Het voorstel houdt in dat partnerscholen samen met het Radboud Pre-University College een actief netwerk vormen voor verbreding, verdieping en verrijking van scholieren en docenten in een academische omgeving. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet wetenschappelijk onderwijs en het academisch hoger onderwijs en het activiteitenaanbod een vaste plek te geven binnen het reguliere onderwijsprogramma op scholen.

Contactinformatie

pucofsociety@ru.nl