Herstel van oude eikenbossen met steenmeel

Tijdsduur
1 juni 2021 tot 31 december 2026
Projectleden
prof. dr. H. Siepel (Henk) J. Bruggink (Joren) MSc M.C. Petersdorf (Marie-Charlott) MSc , Maaike Weijters MSc, dr. Roland Bobbink, Ludo Smits MSc, Evi Verbaarschot MSc (B-Ware) , drs. Joost Vogels, Carmen Hiddes MSc (Foundation Bargerveen) , prof.dr. Erik Verbruggen, dr. Willem-Jan Emsens (University of Antwerp) , dr. Patrick Janssen, Sylvana Harmsen MSc, ir. Anjo de Jong, dr. Jaap Bloem (Wageningen University) , drs. Mirjam Scherpnisse, drs. Peter Verbeek (Natuurbalans)
Projecttype
Onderzoek

Oude Eikenbossen vormen een habitattype dat sterk onder druk staat. Een verlaagde vitaliteit en verhoogde sterfte onder de zomereiken in het laatste decennium heeft de urgentie om eventueel ecosysteemherstel via steenmeeltoediening nader te onderzoeken vergroot. In 2018/19 is een bureaustudie uitgevoerd naar de bestaande kennis met betrekking tot herstelmogelijkheden van het habitattype Oude Eikenbossen. De aanbevelingen uit dit rapport zijn om de effecten van steenmeeltoediening op Oude Eikenbossen op vier onderdelen nader te onderzoeken:

  1. Effecten op vegetatie (incl. plantchemie) en bodem
  2. Effecten op bodemschimmels en bacteriën
  3. Effecten op bodemfauna en snelheid strooiselafbraak
  4. Effecten op macrofauna (spinnen, insecten) in relatie tot vogels en zoogdieren.

In 2019/begin 2020 is door de Radboud Universiteit in samenwerking met Onderzoekcentrum B-WARE een proefopzet voor bovenstaand onderzoek uitgewerkt, waarbij in totaal 30 proefvlakken zijn ingericht op 10 verschillende locaties in habitattype Oud Eikenbos op de Veluwe. Elk proefvlak is 0,5 ha groot. Per locatie zijn drie proefvlakken ingericht. Twee ervan zijn behandeld met elk een ander soort steenmeel (Soilfeed of Eifelgold), het derde is ingericht als controleproefvlak. Begin 2020 zijn de steenmeel behandelingen uitgevoerd. Daarnaast werd in ieder proefvlak een raster geplaatst zodat een deel van het proefvlak is afgesloten voor wild.

Bij het uitzetten van de proef is tevens een nulmeting uitgevoerd van bodemchemie (plantbeschikbare ionen, buffering, totale elementgehalten bodem) en bodemleven (bacteriën, schimmels, bodemmesofauna). De bodemchemie is direct geanalyseerd, voor het bodemleven zijn monsters verzameld en geconserveerd voor latere analyse. In juli/augustus 2020 is ook een nulmeting uitgevoerd van de bladchemie (Zomereik, inclusief analyse).

Resultaten

Bobbink, R., H. Siepel, J. Vogels & M. Weijters, 2019. Herstel van Oude eikenbossen: kennishiaten, onderzoek en verkenning van maatregelen. B-WARE Rapport nr. RP-18.082.19.25: 56 pp.

Weijters, M., Bobbink, R en Siepel, H (2020). Selectie en uitzetten steenmeeltrials voor herstel van Oude Eikenbossen op arme zandgronden (H9190). Onderzoekcentrum B-WARE B.V., Nijmegen. RP-19.167.20.56

Financiering

Provincie Gelderland

Partners

Radboud Universiteit, Universiteit Antwerpen, Wageningen Universiteit, B-Ware, Stichting Bargerveen, Natuurbalans

Contactinformatie