Vo- en wo-docenten leren van elkaar

De afgelopen drie jaar zijn vanuit het programma Regionale Aansluiting in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs diverse projecten uitgevoerd met als doel het verbeteren van de aansluiting tussen het po, vo en wo.
Tijdsduur
2021 tot 2023
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Radboud Pre-University College

Twee onderzoeksgroepen (Wiskunde A en Nederlands) onderzochten, door gebruik te maken van de Dublin Descriptoren, hoe de aansluiting vwo en wo er voor hun vakgebied in het algemeen uitziet en specifiek waar de knelpunten zitten.  De Dublin-descriptoren beschrijven de eindtermen voor de studies aan universiteiten en hogescholen in Europa.

De bevindingen en noties van beide onderzoeksgroepen zijn na afloop naast elkaar gelegd. De gespreksleiders van de twee groepen én de observator analyseerden of en zo ja waar er overlap zit in de knelpunten die door de verschillende groepen zijn geformuleerd en waar die juist heel vakspecifiek zijn.

Op basis van deze uitkomsten, werd bepaald hoe verder te gaan: welke knelpunten kunnen we vakoverstijgend aanpakken, welke zijn vakspecifiek. En: is het nodig om voor elk schoolvak een dergelijke analyse te maken?

Resultaten

Opbrengsten statistiek

 • Het gebruik van statistiek in het vo is technisch rekenkundig/abstract, op wo toepassingsgericht (kennis versus oordeelsvorming).
 • In vo is statistiek enkel onderdeel van het schoolexamen, leerlingen ontwikkelen daardoor weinig statistische bagage.
 • Statistiek krijgt onvoldoende aandacht in de wiskunde- en lerarenopleidingen.
 • Kennis van statistiek verwaterd bij docenten. De lesmethode is leidend, weinig ruimte voor extra aandacht.
 • Docenten in vo en wo zijn onbekend met elkaars programma. Een doorlopende leerlijn ontbreekt.
 • Statistiek heeft een imagoprobleem.
 • De instroom op de universiteit is heel divers maar alle studenten krijgen hetzelfde programma.

 

Mogelijke acties

 • Nadruk op statistiek in het profielwerkstuk.
 • Geef potentiële studenten voorlichting over wat het vak statistiek in het wo inhoudt.
 • Besteed aandacht aan (toegepaste) statistiek in de lerarenopleidingen wiskunde.
 • Aandacht voor beschrijvende statistiek bij start WO-opleiding.
 • Uitwisseling tussen VWO en WO docenten.

Opbrengsten Nederlands

 • WO docenten weten niet goed wat ze qua taalvaardigheid mogen verwachten van hun vwo-instromers.
 • Een doorlopende leerlijn vanuit het vwo tot in het universitair onderwijs, met instructie en feedback, ontbreekt.
 • Bij vwo-leerlingen is nut van bv  schrijfopdrachten onduidelijk, met als gevolg dat ze hier onvoldoende van leren.
 • Op de universiteit: weinig systematische feedback op teksten en ook weinig gerichte schrijfinstructie.
 • Leesvaardigheid wordt in het vwo vaker geoefend dan schrijfvaardigheid.
 • De genres m.b.t. schrijfvaardigheid die in het vwo worden geoefend, sluiten niet goed aan bij de wetenschappelijke genres.
 • Taalverzorgingsproblemen (spelling, zinsbouw) komen vaak voor. Studenten weten niet hoe dit te verbeteren.

 

Mogelijke acties

 • Creëer via het profielwerkstuk een doorlopende leerlijn van VO naar WO.
 • Wijs potentiële studenten tijdens voorlichting  op het belang van hun taalvaardigheid.
 • Creëer een overgangs-/aanloopperiode in de propedeuse waarin studenten leren hun VO-taalkennis en -vaardigheden mee te nemen naar het WO (transfer).
 • Laat leerlingen in 6 vwo al kennismaken met wetenschappelijke tekstsoorten.
 • Uitwisseling tussen VWO en WO docenten.

Contactinformatie

pucofsociety@ru.nl