Zoeken naar landeninformatie

Promotie-onderzoek naar het zoeken naar landeninformatie in de asielprocedure.

Het thema ´zoeken naar landeninformatie` benader ik vanuit twee verschillende perspectieven: een juridisch perspectief en een informatieperspectief. Het juridisch perspectief doelt op de procesrechtelijke verplichting om asielverzoeken deugdelijkte onderzoeken. Voor een deugdelijk onderzoek is het nodig dat landeninformatie wordt verzameld en aan de behandelaars van asielverzoeken ter beschikking wordt gesteld. Bij het informatieperspectief ben ik geïnteresseerd in het informatiegedrag. Met informatiegedrag bedoel ik het geheel van zoekactiviteiten en de componenten die er invloed op hebben. Zoekactiviteiten zijn alle activiteiten die behandelaars uitvoeren om landeninformatie te verkrijgen tijdens de behandeling van een asielverzoek.

Mijn onderzoek deel ik op in drie delen: recht, informatie en evaluatie. Het eerste deel (recht) omvat een analyse van het juridisch kader. Dit houdt een beschrijving van de systematiek van de Procedurerichtlijn in toegespitst op landeninformatie en een verduidelijking van de eis om verzoeken deugdelijk te onderzoeken. In het tweede deel (informatie) staat de praktijk van het verzamelen en ter beschikking stellen van landeninformatie centraal. Hierbij ligt de focus op de relatie tussen landeninformatie en de behandelaars. Om deze relatie te verhelderen, analyseer ik het informatiegedrag van de behandelaars. Deze analyse bestaat uit een verkennend literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek specifiek naar de zoekactiviteiten van behandelaars. Het laatste en derde deel (evaluatie) houdt een vergelijking in van de uitkomsten van het eerste deel, het juridisch kader met de uitkomsten van het tweede deel, het informatiegedrag. Deze vergelijking levert overeenkomsten en verschillen op tussen de deugdelijk-onderzoekseis en de praktijk van het zoeken naar landeninformatie.

Resultaten

Artikel: Op zoek naar landeninformatie. Het informatiegedrag van beslismedewerkers, advocaten en rechters in de asielprocedure
https://hdl.handle.net/2066/253111

Artikel: Landeninformatie en het deugdelijk onderzoek van asielverzoeken
https://hdl.handle.net/2066/240953

Artikel: Landeninformatie en de herziene Procedurerichtlijn https://hdl.handle.net/2066/195819

Contactinformatie

Contactpersoon