Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Healthy Landscape

Binnen Healthy Landscape doen we interdisciplinair (actie)onderzoek, samen met partners uit de praktijk. Vanuit de kennis en inzichten die we opdoen uit praktijkervaringen en onderzoek, dragen we oplossingen aan voor een duurzaam, gezond landschap voor plant, mens en dier.

Stuurgroep Healthy Landscape

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Vanuit de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica hebben we de milieucondities voor een vitale natuur en een gezond landschap goed in beeld. We zijn sterk in water met het Institute for Water Wetlands Research en lopen voorop in toepassing van technologische ontwikkelingen zoals sensortechnieken, beeldherkenning, AI en dataverwerking.
Door samenwerking met Natuurplaza hebben we toegang tot grote hoeveelheden kwalitatief hoogwaardige natuurdata afkomstig uit langlopende citizen science programma’s op basis waarvan studies gedaan kunnen worden die gepubliceerd worden in toptijdschriften zoals Science en Nature. Binnen het Institute for Science in Society hebben we belangrijke expertise ontwikkeld over het begrijpen en vormgeven van de interactie tussen wetenschap en samenleving, over hoenatuurbeelden deze mede bepalen, over wat drijfveren van mensen zijn om voor de natuur te zorgen en hoe processen tussen de sociologische en ecologische perspectieven het beste kunnen worden ingericht.

Lees meer over Prof. Dr. Henk Siepel, over Prof. Dr. Hans de Kroon en Prof. Dr. Ruud Foppen.

Lees meer over Prof. Dr. Noelle Aarts


Faculteit der Managementwetenschappen

Dat sluit goed aan bij de Faculteit der Managementwetenschappen die zich buigt over veranderingsprocessen vanuit bestuurskunde, bedrijfskunde, economie, bedrijfseconomie, geografie, milieu, planologie en politicologie. Binnen deze faculteit hebben we goede ervaring met transities op alle maatschappelijke niveaus; van de Verenigde Naties tot en met de buurman en alles daartussen. Op zoek naar de ‘hoe-vraag’, ook wel governance genoemd, kom je zowel hoog over – in de rapporten van het Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services – als lokaal – bij de vele pilots in en om Nijmegen – vroeg of laat de ‘indirect drivers’ tegen. Vanuit ecologie weten we dat vervuiling, versnippering en verdroging een zware druk leggen op de kwaliteit en gezondheid van onze leefomgeving maar om te ontdekken waar die drukfactoren op hun beurt vandaan komen zullen we moeten kijken naar culturele en sociale kaders die eraan ten grondslag liggen.

Lees meer over Prof. Dr. Ingrid Visseren - Hamakers


Faculteit der Letteren

Een geesteswetenschappelijk perspectief vanuit de Faculteit der Letteren is daarom onmisbaar. Taal is nu eenmaal het instrument waarmee we ons denken structureren: het representeert èn construeert de werkelijkheid, onze culturele beelden en onze (regionale) identiteit. Als wij gewetensvol, verantwoordelijk, kritisch en zelfbewust met onze leefomgeving willen omgaan, bestaat dat niet zonder gedegen analyse van onze waarden en onze communicatie. Het is dan ook via taal en communicatie dat Healthy Landscape de brug slaat naar de maatschappij en betekenis zal geven aan de resultaten van ons onderzoek; het is het vehikel voor de socio-ecologische interacties tussen mens, techniek en omgeving.

Lees meer over Prof. Dr. Lotte Jensen


Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Die interacties en de maatschappelijke dynamiek verhouden zich op een bijzondere manier tot het recht. Binnen de juridische faculteit hebben we een brede ervaring met omgevingsrecht waarin alles met betrekking tot het landschap in ruimtelijke zin geregeld wordt en in het bijzonder met de vogel- en habitatrichtlijn die de juridische grond onder onze natuurbescherming vormen. Voor velen bracht het regime van Natura2000 ons het PAS-arrest en daarmee de stikstofcrisis. Het is van groot belang niet alleen te analyseren en te publiceren over hoe het echt zit; vanuit maatschappelijk perspectief is het zeer urgent om niet alleen gelijk te hebben maar ook oplossing aan te reiken hoe we binnen de kaders van de wet de strijdbijl kunnen begraven. Vanuit de samenwerking binnen Healthy Landscape hebben we een eerste belangrijke publicatie verzorgd over hoe we de brug kunnen slaan tussen de juridische werkelijkheid van het PAS-arrest en wat ecologische effectiviteit bij natuurherstel precies betekent.

Lees meer over Mr. Dr. Ralph Frins

Radboudumc

Een unieke kwaliteit van de Radboud Universiteit is de band met het Radboud Universitair Medisch Centrum. Meer en meer wordt duidelijk dat een goede gezondheid de basis vormt voor een goede kwaliteit van leven. Het gaat meer dan ooit over het voorkomen van ziektes en een gezonde leefomgeving is daarbij van groot belang. Onderzoekers van de het Radboud UMC laten zien dat zorg niet alleen beter betaalbaar is als mensen niet ziek worden (…), ze verleggen ook grenzen door aan te tonen dat een gezond landschap uitdaagt tot bewegen en dat een gezonde voedselproductie ook een hogere voedingswaarde heeft.

Lees meer over Prof. Dr. Patrick Jeurissen