Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Nationale Wetenschapsagenda

De overkoepelende ambitie van het Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Vier hoofdlijnen

Het NWO-programma voor de Nationale Wetenschapsagenda kent op dit moment vier hoofdlijnen, die samen uitvoering geven aan de doelen en ambities.

Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) stimuleert vrij onderzoek via open calls voor meerjarig onderzoek van brede, inter- en transdisciplinaire con­sor­­tia met een (maatschappelijk) doel, op weten­schappelijk en/of maatschappelijk relevante onderwerpen met een duidelijke meer­waarde voor een brede, nationale aanpak. Consortia moeten gericht zijn op die circulariteit en betrokkenheid, reeds vanaf de formulering van de probleemstelling, van maatschappelijke partners (inclusief het bedrijfsleven), alsook burgers.

De Thematische Programmering om­vat pro­gram­ma’s die zich lenen voor een brede NWA-aanpak en die in samenspraak met vakdepartementen ontwikkeld worden.

Vernieuwingen en Netwerken zorgen voor vernieuwing binnen de NWA en faciliteert consortia en NWA-routes.

Wetenschapscommunicatie en Outreach is verant­woordelijk voor de NWA-belofte om wetenschap en samenleving door middel van communicatie en outreach dichter bij elkaar te brengen en het vertrouwen in de wetenschap te vergroten.

Toekenningen Radboud-onderzoeksprojecten

Enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten aan Radboud Universiteit en Radboudumc die een subsidie hebben ontvangen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda: