Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen

HITEa logo

De expert groep HI-TEa (High intelligence twice exceptional association) heeft onderzoek gedaan naar de fabels en feiten over dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen. Uit deze praktijkgerichte thematische overzichtsstudie is naar voren gekomen dat er (inter)nationaal een tekort aan empirisch onderbouwde kennis is over adequate identificatie van en psycho-educatieve afstemming op dubbel-bijzondere leerlingen. Dubbel-bijzondere ofwel twice-exceptional (2E) leerlingen hebben enerzijds (kenmerken van) zeer hoge intellectuele capaciteiten en anderzijds (kenmerken van) leer- of ontwikkelingsproblemen; dit wordt zichtbaar in een ontwikkelingsprofiel met intra-individuele discrepanties tussen sterktes en (relatieve) zwaktes, die speciale psycho-educatieve behoeften met zich mee kunnen brengen; deze profielen verschillen sterk tussen individuen. In deze literatuurstudie zijn eerst wetenschappelijke artikelen geanalyseerd.

De belangrijkste conclusie is dat de diagnostiek van deze leerlingen erg lastig is en dat een individuele benadering door een expert hierbij essentieel is. Het tekort aan empirische gegevens werd meer dan twintig jaar geleden al aan de orde gesteld, is daarna bij voortduring benoemd en nog steeds actueel. Toch worden er in de praktijkliteratuur met een zekere stelligheid uitspraken gedaan over de behoeften van deze leerlingen, die door professionals opgevolgd worden. Het risico van deze niet-onderbouwde ‘feiten’ of zelfs ‘fabels’ is dat deze leerlingen niet die aandacht en zorg krijgen in het Passend Onderwijs die ze nodig hebben.

Rapport downloaden?
Het gehele rapport kunt u hier (pdf, 2,4 MB) downloaden.

Over de onderzoekers
De studie werd uitgevoerd door Dr. Agnes Burger-Veltmeijer (Radboud University, ABV, Praktijk Gz-psychologie K&J), Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen (Radboud University), Prof. Dr. Alexander Minnaert (Rijksuniversiteit Groningen) en Dr. Lianne Hoogeveen (Radboud University).

Contact
Prof. dr. Evelyn Kroesbergen
E: e.kroesbergen@pwo.ru.nl 
T: 024-3615495

University of Groningen Logologo-langwerpig_NL NROa4-pms-nl logo RU

Dit onderzoek is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO, projectnummer 405-18-631).