Behavioural Science Institute
Zoek in de site...

Van verdichting naar verlichting

Leraarcompetenties voor Succesvolle Communicatie in het PO en SO

Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij het leren die aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat ‘op maat’ maken van het onderwijs vraagt al geruime tijd veel van leerkrachten, zowel in het PO als in het SO. In alle onderwijssectoren lijkt met name gedragsproblematiek van de leerlingen een verklarende factor te zijn van het gevoel van verdichting van de leerlingproblematiek en verzwaring van de werkdruk die leerkrachten ervaren sinds de invoering van de Wet passend onderwijs.

Binnen het onderzoeksproject ‘Van Verdichting naar Verlichting’ richten we onze aandacht op de vaak vergeten onderlegger van veel gedragsproblemen van leerlingen, namelijk de complicaties die optreden in de communicatie van de leerling met zijn omgeving. In onderstaande kennisclip leggen we uit welke rol communicatie speelt bij gedragsproblemen in de klas en welke technieken leerkrachten kunnen inzetten om gedragsproblematiek via succesvolle communicatie te voorkomen en te verminderen en daarbij meer competentie te ervaren. Een overzicht van deze bewezen effectieve technieken is ook te vinden in een infographic. Voor meer informatie over de rol van communicatie in gedrag en een uitgebreide beschrijving van de technieken verwijzen we u naar het overzichtsartikel dat we over dit thema schreven.

Over het project
Het onderzoeksproject ‘Van verdichting naar verlichting’ maakt onderdeel uit van de call Gedrag en Passend Onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO; projectnummer 405-18-633). De opbrengsten komen voort uit een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Nederlands en de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Over de onderzoekers
Het thematisch overzichtsartikel is geschreven door dr. Judith Stoep (Expertisecentrum Nederlands), dr. Joyce Gubbels (Expertisecentrum Nederlands), dr. Stijn Deckers (opleiding PWO – Radboud Universiteit) en dr. Maartje Radstaake (opleiding PWO – Radboud Universiteit). Eline Prijs (Expertisecentrum Nederlands) heeft hen ondersteund bij het literatuuronderzoek. Een expertgroep met expertise op het gebied van communicatieve interventies in het BO, SBO en SO (zie overzichtsartikel voor deelnemende experts) heeft hen van advies en feedback voorzien. Aan de kennisclip werkten mee: Kees Oerlemans en Gideon Kessler (Radboud-kennisclips), Freddy ten Hooven (illustraties) en Tijs Groot Wesseldijk (stem leerkracht).

Meer weten?
Neem contact op met de projectleider, dr. Judith Stoep (j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl).

De infographic of het thematisch overzichtsartikel downloaden?
Ga naar de website van het Expertisecentrum Nederlands.