Collegegeld

Studiejaar 2024 - 2025

Wettelijk collegegeld
€ 2.530,00
Instellingscollegegeld EER
€ 12.673,00
Instellingscollegegeld niet-EER
€ 16.425,00

Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool moet je collegegeld betalen. Weet je niet of jij het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld moet betalen? Bekijk hier welk tarief voor jou geldt. 

Bijkomende kosten

Studieboeken, deze zijn vrijwel allemaal digitaal toegankelijk. Je hebt daarnaast een witte jas en een laptop nodig.

1. Selectieprocedure voor de opleidingen Biomedische Wetenschappen (BMW), Geneeskunde (GNK) en Tandheelkunde (THK) aan de Radboud Universiteit (RU)

De Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft: 330 opleidingsplaatsen GNK | 67 opleidingsplaatsen THK | 100 opleidingsplaatsen BMW

Numerus fixusopleidingen
Je mag je in totaal maximaal drie keer aanmelden voor een bepaalde numerus fixusopleiding. Per studiejaar kun je je landelijk voor twee selectieprocedures voor het eerste bachelorstudiejaar van een numerus fixusopleiding aanmelden. Kijk hier voor meer informatie.

Daarnaast geldt voor de Radboud Universiteit dat je 

  • 1x mag deelnemen aan de selectieprocedure Tandheelkunde (THK)
  • 1x mag deelnemen aan de selectieprocedure Geneeskunde (GNK)
  • 2x mag deelnemen aan de selectieprocedure Biomedische Wetenschappen (BMW).

Heb je in het verleden al eens deelgenomen aan de selectieprocedure Geneeskunde of de selectieprocedure Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit, dan mag je daaraan dus niet nogmaals deelnemen, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gevraagd en gekregen van de Radboud Universiteit* . Heb je in het verleden al één keer deelgenomen aan de selectieprocedure Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit, dan mag je daaraan nog één keer deelnemen.

Hoe doe je mee aan de selectieprocedure? Om mee te doen aan de selectieprocedure meld je je uiterlijk 15 januari 2022 voor de bacheloropleiding aan in Studielink. Sta je op 16 januari 2022 voor de bacheloropleiding ingeschreven in Studielink? Dan neem je automatisch deel aan de selectieprocedure.

Let op

  • het e-mailadres dat je opgeeft in Studielink wordt gedurende de selectieprocedure gebruikt om met je te communiceren.
  • Als je op 16 januari 2022 in Studielink aangemeld staat voor een numerus fixusopleiding, verbruik je daarmee 1 selectiepoging voor die opleiding. Ongeacht of je meedoet aan de selectieprocedure of niet.
  • Je kunt je aanmelding in Studielink tot 15 januari 2022 intrekken, daarna niet meer.
  • Je kunt je na 15 januari niet opnieuw of alsnog aanmelden.

Deelname aan twee selectieprocedures
Het is mogelijk om deel te nemen aan twee selectieprocedures van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit in de combinaties:

  • Biomedische Wetenschappen (BMW) en Geneeskunde (GNK)
  • Tandheelkunde (THK) en Geneeskunde (GNK)
  • Tandheelkunde (THK) en Biomedische Wetenschappen (BMW).

*Alleen indien je kunt aantonen dat je hebt deelgenomen aan de examens en er niet in geslaagd bent je diploma of certificaat te behalen, kun je na de selectieprocedure een verzoek indienen om je selectiepoging als “niet verbruikt” te laten aanmerken.

Dit betekent dat je de selectietoetsen voor twee selectieprocedures achter elkaar op dezelfde selectiedag aflegt. Als je hiervoor kiest, dan kies je voor een lange, zeer intensieve selectiedag met slechts korte pauzes tussen de selectietoetsen. Per opleiding wordt een einduitslag vastgesteld.

Overzicht selectieprocedure

1. tussen 16 januari en 15 februari 2022 - huiswerkopdracht
- voor BMW, THK en GNK: een huiswerkopdracht. Je ontvangt de inloggegevens voor de huiswerkopdracht tussen 16 januari en 21 januari op het e-mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink. Thuis werk je de opdracht uit. Uiterlijk 15 februari lever je de opdracht digitaal in in de daarvoor aangewezen applicatie.

Let op
- De huiswerkopdracht is per opleiding anders. Heb je je voor twee opleidingen aangemeld, dan lever je voor elke opleiding een huiswerkopdracht in;
- Het is niet mogelijk om de huiswerkopdracht later of op een andere manier in te leveren.

2. zaterdag 5 maart 2022 – selectiedag te Nijmegen*
Je dient er voor te zorgen dat je op zaterdag 5 maart 2022 de gehele dag beschikbaar bent om de selectietoetsen in Nijmegen* af te leggen. Het toetsrooster ontvang je uiterlijk 18 februari per e-mail.

- voor BMW, THK en GNK: de biologie-, natuurkunde- en scheikundetoets (BNS-toets). De BNS-toets is een meerkeuzetoets waarbij de vwo (Nederlands) eindexamenstof 2022 van de drie vakken moet worden toegepast op de voor de opleidingen relevante vraagstellingen. Dit is voor de drie opleidingen dezelfde kennistoets. Neem je deel aan twee selectieprocedures, dan telt de uitslag van deze toets in beide procedures mee;
- de opleidingsspecifieke toets BMW: een toets probleemoplossend vermogen. De toets heeft een open-boek karakter met gesloten vragen, waarbij je het juiste antwoord selecteert uit een gegeven set van alternatieven;
- De opleidingsspecifieke toets THK: een serie korte matchingstoetsen, en een toets affiniteit met de rollen en het profiel van de tandarts;
- de opleidingsspecifieke toets GNK: een toets affiniteit met de rollen en het profiel van de arts. De toets is een meerkeuzetoets.

*In geval van onvoorziene omstandigheden (zoals maatregelen als gevolg van het coronavirus) kan het college van bestuur besluiten om de selectieprocedure (gedeeltelijk) te laten vervallen of (gedeeltelijk) te wijzigen op basis van de mogelijkheden die de wet en regelgeving bieden in samenspraak met de medezeggenschap. Zie Voorbehoud onvoorziene omstandigheden onderaan deze pagina.

Let op: geen alternatieve selectiedag of inhaaltoetsen mogelijk
Er zijn geen alternatieve selectiedagen mogelijk. Als de selectiedag van de Radboud Universiteit samenvalt met een selectiedag van een andere universiteit/opleiding, is het helaas niet mogelijk om aan beide procedures deel te nemen, tenzij de andere opleiding (dus niet de Radboud Universiteit) daartoe ruimte biedt. Er zijn geen herhaal- of inhaaltoetsen, ook niet in geval van bijzondere omstandigheden van kandidaten of als een selectietoets voor een andere opleiding op dezelfde dag valt.

Voorzieningen
Tijdverlenging van de selectietoetsen wordt alleen verleend als je vóór 1 februari 2022 hebt aangetoond dat je tijdens de eindexamens van de middelbare school c.q. tijdens de tentamens van je huidige opleiding recht hebt of hebt gehad op tijdverlenging. Je dient hiervoor zelf een verzoek in te dienen bij de selectiecommissie, ook als je in Studielink al hebt aangegeven recht te hebben op tijdverlenging. Wil je een andere voorziening, geef dat dan duidelijk aan in je verzoek en voeg bewijsstukken toe. De selectiecommissie neemt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de toetsdag een beslissing op je verzoek.

Identiteitsbewijs
Voor deelname aan de toetsen is een geldig identiteitsbewijs of Nederlands vreemdelingendocument verplicht met daarop je naam en een duidelijke en goedgelijkende pasfoto.

Resultaten
De selectiecommissie baseert het resultaat van de selectieprocedure van de kandidaten uitsluitend op de resultaten die zijn behaald tijdens de selectieprocedure. Bij het vaststellen van de uitslag wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat voorafgaand of tijdens de selectieprocedure. Er is geen mogelijkheid tot inzage en/of nabespreking. De selectiecommissie gaat niet nader in op vragen over de totstandkoming van de resultaten. Voor de selectie geldt dat een opleidingsplek wordt aangeboden aan de kandidaten met de beste resultaten, dat wil zeggen een voldoende voor de huiswerkopdracht en de hoogst behaalde scores voor de toetsen. Voor Biomedische Wetenschappen zijn dat de beste 100, voor Geneeskunde zijn dat de beste 330 en voor Tandheelkunde zijn dat de beste 67.

Rangnummer
Alleen kandidaten die aan alle onderdelen van de selectieprocedure hebben deelgenomen, ontvangen een rangnummer. De kandidaat met het beste resultaat krijgt het laagste (gunstigste) rangnummer. Hierna krijgt de kandidaat met het op één na beste resultaat het op één na laagste rangnummer, enz. Opleidingsplaatsen worden aangeboden in volgorde van rangnummer, te beginnen met het laagste rangnummer. Om daadwerkelijk geplaatst te worden, moet je een plaatsbaar rangnummer hebben behaald. Daarnaast moet je ook tijdig hebben voldaan aan de (nadere) vooropleidingseisen en moet je het door Studielink aangeboden Bewijs van Toelating accepteren binnen de termijn die Studielink hiervoor stelt.

Bekendmaking uitslag
De rangnummers worden op 15 april 2022 via Studielink bekendgemaakt. In de week van 18 april 2022 ontvangen kandidaten een uitleg over hoe de rangnummers tot stand zijn gekomen en welke resultaten de kandidaten hebben behaald. Deze uitleg wordt alleen verstuurd aan kandidaten die op het moment van versturen nog ingeschreven staan voor de opleiding en die deelgenomen hebben aan alle onderdelen van de selectieprocedure. 

Selectiecommissie
De selectiecommissie bacheloropleidingen van de Faculteit der Medische Wetenschappen:
- stuurt degenen die op 16 januari 2022 bij Studielink aangemeld staan tussen 17 en 21 januari 2022 via hun e-mailadres zoals opgegeven in Studielink informatie over de selectieprocedure;

- gaat ervan uit dat de kandidaten kennisnemen van de informatie over de selectie die op deze website staat, dat zij deze website regelmatig raadplegen en dat zij alert blijven op e-mailberichten van de Radboud Universiteit en de selectiecommissie;
- gaat ervan uit dat de kandidaten bekend zijn met de Regeling selectie en plaatsing bacheloropleidingen met een numerus fixus 2022-2023.

Voorbehoud onvoorziene omstandigheden
Uit de Regeling Selectie en plaatsing bacheloropleidingen met een numerus fixus 2022-2023:

Artikel 10.3 Vangnetbepaling
In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet voldoende voorziet, of in die gevallen waarin toepassing van de regeling als gevolg van onvoorziene omstandigheden (zoals maatregelen als gevolg van SARS-CoV-2) (deels) buiten toepassing dient te worden gelaten of gewijzigd dient te worden uitgevoerd, beslist het college van bestuur. Bij strijdigheid tussen deze regeling en de toepasselijke wettelijke bepalingen, prevaleert de wet