Toelating en inschrijving

Deze opleiding heeft een numerus fixus met een capaciteit van 330 studenten. De aanmelddeadline voor studiejaar 2024-2025 was 15 januari en de aanmelding is nu gesloten. Aanmelden voor studiejaar 2025-2026 kan vanaf 1 oktober.
Welke vooropleiding heb je?
Welke nationaliteit heb je?

Aanmelddeadlines

Selecteer je nationaliteit en vooropleiding om de aanmelddeadlines te bekijken.
Selecteer je vooropleiding om de toelatingseisen en aanmeldprocedure te bekijken.

Informatie over de selectieprocedure voorjaar 2024 (voor een opleidingsplaats studiejaar 2024-2025)*

Kandidaten worden getoetst op de volgende kwalitatieve selectiecriteria:

  • motivatie voor de studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit;

  • het kennisniveau van de middelbare schoolvakken biologie, natuur- en scheikunde op niveau eindexamen (Nederlands) vwo 2024 en de mate waarin de kandidaat in staat is deze kennis toe te passen op voor de opleiding relevante vraagstellingen;
  • affiniteit met de in het profiel van de arts opgenomen rollen zoals verwoord in het Raamplan artsopleiding 2020  en met de eindtermen van de opleiding zoals verwoord in de Onderwijs- en Examenregeling geneeskunde.

Kandidaten worden geselecteerd via de volgende toetsing:

  • een huiswerkopdracht;
  • selectietoetsen die in Nijmegen worden afgenomen op de selectiedag op zaterdag 2 maart 2024*.

Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat:

  • zij op de selectiedag de gehele dag beschikbaar zijn om de selectietoetsen in Nijmegen af te leggen;
  • het niet mogelijk is om de selectietoetsing digitaal of elders** af te leggen;
  • er geen inhaaltoetsen of alternatieve selectiedagen mogelijk zijn;
  • de selectietoetsing Nederlandstalig is.

**Deelname vanuit het Caribisch deel van het koninkrijk
Woon jij in het Caribisch deel van het koninkrijk? Meld je dan eerst aan voor de opleiding in Studielink en daarna op het mailadres decentraleselectiegeneeskunde [at] radboudumc.nl (decentraleselectiegeneeskunde[at]radboudumc[dot]nl). Doe dit uiterlijk 1 december 2023 en vermeld het studentnummer dat je na je aanmelding in Studielink hebt ontvangen.

De selectieprocedure
Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, moet je deelnemen aan de selectieprocedure. Lees de informatie over de selectieprocedure onderaan deze pagina.
1. Algemene informatie selectieprocedures
2. Schema selectieprocedures
3. Deelnemen aan twee selectieprocedures
4. Huiswerkopdracht en selectietoetsen Geneeskunde
en lees de Regeling Selectie en Plaatsing Bacheloropleidingen Radboud Universiteit

Als je die informatie hebt gelezen en daarna nog vragen hebt, kun je terecht bij decentraleselectiegeneeskunde [at] radboudumc.nl.

*Voorbehoud onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet voldoende voorziet, of in die gevallen waarin de regeling als gevolg van onvoorziene omstandigheden (zoals maatregelen verband houdend met SARS-CoV-2) (deels) buiten toepassing dient te worden gelaten of gewijzigd dient te worden uitgevoerd, beslist het college van bestuur. Bij strijdigheid tussen deze regeling en de toepasselijke wettelijke bepalingen, prevaleert de wet.

Zie voor de volledige tekst van Artikel 9.1 Vangnetbepaling in de ‘Regeling selectie en plaatsing bacheloropleidingen met een numerus fixus 2024-2025'.

Naar Studielink