Stageinformatie begeleiders Tweejarige Educatieve Master

Stagebegeleiders kunnen hier praktische informatie en documenten vinden voor de begeleiding van onze studenten van de Tweejarige Educatieve Master. De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar. Tijdens het eerste jaar loopt de student een begeleide stage en tijdens het tweede jaar een zelfstandige stage. Begeleid je een student die in september 2022 is gestart met de opleiding? Dan vind je de voor jou juiste documenten terug onder cohort 2022.

Belangrijke documenten cohort 2023

Belangrijke documenten cohort 2022

Stage

Begeleide stage 

Begeleide stage 1 (BS1) vindt plaats in het eerste semester van het eerste jaar van de Tweejarige Educatieve Master, Begeleide stage 2 (BS 2) in het tweede semester. De student loopt in beide semesters de gehele dinsdag en op donderdagochtend stage.

Begeleide Stage 1: het onderwijs en het beroep van docent in beeld

BS1 begint voor veel studenten met het ontdekken van de wijze van leren die bij deze opleiding en bij dit beroep wordt gevraagd. Het is van belang dat studenten hierbij ondersteuning krijgen en richting BS2 worden gestimuleerd om steeds meer zelf de regie te nemen. De student krijgt vanuit het instituut de ruimte om eerst in de breedte met het onderwijs kennis te maken, terwijl hij de eerste (kleine) stappen zet wat betreft het geven van onderwijs. Vanuit het instituut wordt de student vanaf begin november meegenomen in het voorbereiden, uitvoeren en analyseren van onderwijsactiviteiten.

Aan het einde van BS1 heeft de student enkele losse onderwijsactiviteiten (vaak zijn dat lessen) verzorgd en is hij klaar om de stap te zetten naar onderwijsactiviteiten in samenhang. Gedurende de hele BS1 observeert de student onderwijsactiviteiten van zijn WPB, maar ook van andere actoren binnen de opleidingsschool.

Begeleide Stage 2: lessen in samenhang - de leerling in beeld

In de eerste helft van BS2 gaat de student de stap zetten van het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een losse onderwijsactiviteit naar activiteiten in samenhang. Daarnaast gaat hij ‘de blik op de leerling’ uit BS1 (bijvoorbeeld bij het vak Visie) verdiepen bij het vak ‘Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit’. De student moet dus ervaringen opdoen die deze ontwikkeling stimuleren. In de tweede helft van BS2 gaat de student de stap zetten van algemeen didactisch denken naar vakdidactisch denken en de leermoeilijkheden die bij het vak horen.

De pedagogische professionaliteit die in het eerste deel van BS2 is verkend, wordt nu ingezet om een krachtig en veilig leerklimaat te creëren. De beoordeling van BS2 laat zien of de student in staat is om les te geven en eigen onderwijs te ontwikkelen. Dit betekent dat de student in staat moet zijn lessen in samenhang te ontwerpen en de verantwoordelijkheid voor een aantal klassen te nemen.

Zelfstandige stage 

Zelfstandige stage 1 (ZS1) vindt plaats in het eerste semester van het tweede jaar van de Tweejarige Educatieve Master, Zelfstandige stage 2 (ZS 2) in het tweede semester. De student loopt in beide semesters de gehele dinsdag en gehele donderdag stage.

Zelfstandige Stage 1: zelfstandig voor de klas en vakdidactisch ontwerpen 

Het accent van deze stage ligt op de verantwoordelijkheid voor eigen klassen. Daarbij kan de student denken aan toetsing en beoordeling, praktische opdrachten, oudergesprekken, rapportvergaderingen en overdracht aan de werkplekbegeleider of collega’s. Daarnaast neemt de student steeds meer de regie over het eigen leren, en denkt hij na over zijn positionering in de school en de koppeling tussen lesgeven en onderzoek (de student volgt tijdens ZS1 methodologische cursussen op de universiteit, die voorbereidend zijn op de scriptie). Qua lesontwerp laat de student zien dat hij kan innoveren in zijn vakdidactiek. 

Zelfstandige Stage 2: ontwikkeling van startbekwaamheid

Aan het einde van ZS2 wordt de startbekwaamheid van de student aan de hand van de drie rollen beoordeeld. Vergeleken met ZS1 vragen we hier meer initiatief van de student, bijvoorbeeld binnen de sectie of bij activiteiten en werkgroepen binnen de school. Een tweede belangrijke stap in deze stage is het ontwikkelen van de onderzoeksvaardigheden. Vanuit de universiteit wordt gedurende ZS2 de scriptie aangestuurd. Deze scriptie heeft zowel een vakinhoudelijke als een schoolvakgerelateerde of vakdidactische component. 

Vrijstellingen

In de Tweejarige Educatieve Master zijn er verschillende vrijstellingspakketten voor studenten die al een tweedegraads bevoegdheid op zak hebben. Afhankelijk van het pakket start de student met de zelfstandige stage in september of februari.