Waarom de studie Praktische Filosofie: Kritiek van de Moderniteit in Nijmegen?

Heerst er democratiemoeheid in de Westerse landen? Heeft Europa een eigen culturele identiteit? Tijdens deze masterspecialisatie leer je kritisch kijken naar politieke, sociale en culturele ontwikkelingen in onze maatschappij. Je leert je verhouden tot de ‘vanzelfsprekende’ realiteit waarin we ons bevinden.

Praktische Filosofie is gericht op het leven van de mens in de samenleving. Het is een traditionele discipline binnen de filosofie die al sinds de Griekse oudheid bestaat. Praktische Filosofie kent van oorsprong twee dimensies, welke Aristoteles expliciet onderscheidt in een politieke en een ethische. Hoewel de samenleving waarin Aristoteles leefde erg verschilt van de onze, blijven veel vragen interessant: door verandering van tijd leveren ze telkens nieuwe inzichten op.

  • Onze studenten beoordelen deze opleiding met een 8,5. Bron: Nationale Studenten Enquête 2019.
  • Je hebt keuzevrijheid in het samenstellen van je programma. Je kunt een masterseminar volgen bij één van de andere specialisaties van Filosofie of een stage lopen. Ook is er vrije ruimte om in te vullen. Onder Studieprogramma vind je meer informatie.
  • Het onderwijs is sterk gelinkt aan het onderzoek. Je docenten doen binnen het programma Modernity Contested onderzoek naar de (legitimiteit van) kritiek op het moderniseringsproces. Dat proces omvat de groeiende impact van wetenschap en techniek, de rationalisering van onze samenleving, maar ook individualisering en deïnstitutionalisering.
  • Je docenten zijn experts binnen hun vakgebied en doen onderzoek binnen het Center for Contemporary European Philosophy, een belangrijk onderzoeks- en onderwijscentrum in het Europese continentaal-filosofische gedachtegoed.

Traditionele vragen bieden nieuwe inzichten

Praktische Filosofie is gericht op het leven van de mens in de samenleving. Het is een traditionele discipline binnen de filosofie die al sinds de Griekse oudheid bestaat. Praktische Filosofie kent van oorsprong twee dimensies, welke Aristoteles expliciet onderscheidt in een politieke en een ethische. Hoewel de samenleving waarin Aristoteles leefde erg verschilt van de onze, blijven veel vragen interessant: door verandering van tijd leveren ze telkens nieuwe inzichten op.

Een van de vragen waar Aristoteles zich mee bezig hield was: is alles wat met politiek te maken heeft, zoals de inrichting van de samenleving, belangrijk omdat dit het mensen mogelijk maakt om op een goede manier te leven? Of zijn het zaken die zélf het goede leven zijn? Een vraag als deze is nog steeds relevant, bijvoorbeeld in relatie tot het thema democratie. Sommige mensen zien democratie als een doel op zichzelf, als het goede leven. Anderen zien het als een manier om zaken goed te organiseren: als voorwaarde voor een situatie waarin mensen zich op het goede leven kunnen richten.

De kritiek voor en tegen de modernisering

In de Praktische Filosofie gaat het om het analyseren van situaties, maar ook om het maken van keuzes en daar argumenten voor aandragen. De titel ‘Kritiek van de moderniteit’ impliceert dat. Vanuit een normatief kader bekritiseer je aspecten van de modernisering. Dat hoeft niet negatief te zijn; kritiek heeft van oorsprong ook een positieve betekenis. Tijdens je studie word je dan ook uitgedaagd tevens argumenten ten gunste van de modernisering – democratie, maar ook liberalisering en individualisering – te geven. Op die manier verkrijg je inzicht in de dubbelzinnigheid van het moderniseringsproces.

Interessante onderwerpen in de master

Tijdens de master houd je je onder meer bezig met deze thema’s:

  • Democratie(problemen): Er is een crisis van de democratie te constateren. Mensen voelen weinig binding met hun democratisch recht. Er heerst een zekere luiheid ten opzichte van onze democratische inbreng. En het concept democratie roept vragen op: Is er in de democratie wel genoeg democratie? Hebben we voldoende inbreng of moeten we een meer directe democratie wensen? Je redeneert niet enkel in Nederlands, maar ook in Europees perspectief.
  • De betwiste rol van religie: Het proces van secularisering werd aanvankelijk gezien als een vanzelfsprekendheid van de moderniteit. Maar rond de eeuwwisseling begonnen daar twijfels bij te rijzen en ontstond zelfs een terugkeer van religie. Dat er tegelijk verdere ontkerkelijking optreedt én religie blijft bestaan, zorgt voor conflicten in de samenleving. Die botsingen zijn een onderwerp in deze masterspecialisatie.
  • Het cultuurprofiel van Europa: Heeft Europa een eigen cultuur? Zo ja, hoe ziet die cultuur er dan uit? En zo niet, waarom niet? Hoe verhouden burgers zich in een dergelijke maatschappij tot elkaar? Ook met dergelijke vragen ga je aan de slag.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit

F.C. Sophia

Studievereniging F.C. Sophia

F.C. Sophia is de studievereniging voor studenten van filosofie en PPS (Philosophy, Politics and Society) van de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. F.C. Sophia organiseert filosofische en sociale activiteiten, zoals maandelijkse borrels, lunches, weekenden weg, spelletjes- en feestavonden, barbecues en meer.