Waarom Sociologie in Nijmegen?

  • De master Sociologie in Nijmegen is sterk onderzoeksgericht. Onze methodologische focus ligt daarbij sterk, maar niet exclusief, op statistisch onderzoek; een waardevolle vaardigheid op de arbeidsmarkt.
  • Het studieprogramma is cumulatief. De onderdelen samen vormen een geïntegreerd geheel. Wat je bij het ene vak leert, pas je bij het andere weer toe.
  • De docenten werken veel samen met maatschappelijke partners zoals het Sociaal Cultureel Planbureau, ministeries, expertisecentra, ngo's en gemeenten. Actuele bevindingen uit de onderzoekspraktijk komen zodoende terug in de colleges.
  • De onderwijsvormen zijn persoonlijk, kleinschalig en uitdagend. Er heerst een open sfeer, waardoor je gemakkelijk in contact komt met docenten en andere studenten

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit

Achtergrond en inhoud 

In Nederland worden allerlei maatregelen getroffen om vrouwen aan het werk te houden wanneer ze kinderen krijgen. Zijn die maatregelen effectief, bijvoorbeeld afgezet tegen de maatregelen die in andere landen getroffen worden? Als in een land het verschil tussen arm en rijk groter is, heeft dat invloed op de mate waarin gewelddadige conflicten ontstaan? Heeft een verandering in de studiefinanciering invloed op wie er gaat studeren aan een universiteit? Aan de Radboud Universiteit bestudeer je sociologische vraagstukken in Nederland, maar ook in andere westerse of niet-westerse landen.

Sociale cohesie en sociale ongelijkheid

Je onderzoekt hoe iemands omgeving zijn of haar gedrag beïnvloedt en bijdraagt aan toe- of afname van ongelijkheid en conflicten. Wanneer gevonden wordt dat moslimjongeren nu veel vaker radicaliseren dan tien jaar geleden, dan is er waarschijnlijk iets veranderd in de context. Als socioloog wil je die context begrijpen en vervolgens het probleem proberen aan te pakken. Je bestudeert het sociaaleconomisch beleid dat vormgeeft aan die context. Aan de Radboud Universiteit staan daarbij twee thema’s centraal: sociale cohesie en sociale ongelijkheid.

Contacten en conflicten tussen groepen

Als de overheid sporten stimuleert, ontstaan er dan ook meer contacten tussen mensen uit verschillende groepen van de samenleving? Sociale cohesie gaat over de contacten die mensen onderhouden met familie en vrienden, of over vrijwilligerswerk voor maatschappelijke organisaties. Doen contacten zich voor over groepsgrenzen heen; gaan lager opgeleiden om met hoger opgeleiden en gaan allochtonen om met autochtonen? En in welke mate bestaan er conflicten tussen groepen en welk sociaaleconomisch beleid stimuleert contacten en remt conflicten af?

Verschil in kansen

Ongelijkheid bestaat op sociaal, cultureel en economisch terrein. Niet iedereen is even rijk en niet iedereen is even gezond. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om een hoog opleidingsniveau te halen of een hoge beroepspositie te bereiken. Als socioloog meet je die ongelijkheden en probeer je te verklaren welke rol sociaaleconomisch beleid heeft in het veranderen van ongelijkheden.

Doorgaans gaat het bij sociologie over de vraag: welk beleid werkt? Naast een evaluerende, is er ook een adviserende component. Op basis van onderzoek geeft je advies over interventie. Tijdens de master richt je je met name op knelpunten in de samenleving op het terrein van doorstroming en uitval in het onderwijs, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, het combineren van werk en gezin, gezondheidsproblemen, de functie van sport in de samenleving, uitsluiting en radicalisering.