Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Programma en docenten

Wat is stikstof precies, en wat veroorzaakt een teveel eraan? En waarom is er sprake van een ‘crisis’? Wat zegt zowel de Europese als de nationale regelgeving en wat zijn de beoogde oplossingen? En zijn er nog alternatieve oplossingen? Welke visie biedt de wetenschap op de stikstofcrisis? Deze cursus gaat in op deze vragen. Vanuit de disciplines microbiologie, ecologie, milieukunde en de rechten wordt de stikstofcrisis kritisch onder de loep genomen.

man_dr_professor_Radboud_Academy

De (microbiële) stikstofkringloop - prof. Mike Jetten (7 maart)

De mensheid legt grote hoeveelheden stikstofgas vast met behulp van fossiele brandstof en gebruikt stikstof in kunstmest voor de productie van gewassen. Omdat slechts een deel van de gebruikte meststoffen in de planten terechtkomt, leidt dit tot uitspoeling van stikstof naar de omgeving wat leidt tot milieuproblemen, zoals eutrofiëring. Micro-organismen spelen een essentiële rol in de stikstofcyclus, aangezien zij bijna alle organische en anorganische stikstofverbindingen in elkaar kunnen omzetten.

Vrouw_zwartwit_Radboud_Academy

De stikstofbalans in ecosystemen - dr. Annelies Veraart (14 maart)

Eind 20e eeuw werd duidelijk dat grote tekorten aan stikstof voor de landbouw zouden gaan ontstaan. Om dat te voorkomen richtten wetenschappers zich op een uitdaging: het vastleggen van stikstof uit de lucht. In dit college bekijken we de stikstofbalans in ecosystemen en de gevolgen op terrestrische en aquatische ecosystemen. Wat zijn effecten van te veel stikstof op het land en hoe beïnvloedt het de waterkwaliteit? Welke rol speelt stikstof in het ecologisch functioneren van ondiepe meren?

man_Radboud_Academy

De juridische achtergrond van de stikstofcrisis - mr. dr. Ralph Frins (21 maart)

Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mocht worden gebruikt als basis voor de verlening van toestemmingen voor activiteiten die leiden tot extra stikstofdepositie op kwetsbare natuurwaarden. Tot op heden zijn er slechts beperkt stappen gezet met betrekking tot het reduceren van de stikstofemissie en -depositie, waardoor de stikstofcrisis maar voortduurt. Tijdens dit college wordt ingegaan op de juridische achtergrond van de stikstofcrisis.

man_radboudacademy

De stikstofcrisis in breder perspectief - dr. Mark Wiering (28 maart)

De afgelopen jaren is het beleid voor een transitie van de landbouw in Nederland in een stroomversnelling gekomen. Zelfs met de maatschappelijke urgentie verloopt het reduceren van de stikstofdepositie uiterst traag. Waarom is het zo moeilijk om vaart te zetten achter het uitkopen van landbouwers? Waarom zijn er nog maar een handvol bedrijven gestopt, terwijl we al vijf regelingen tot beëindiging achter de rug hebben? En waarom is er onvoldoende vooruitgang op hier gebied van waterkwaliteit? Met behulp van cijfers en rapporten van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad voor het Omgevingsbeleid en de Infrastructuur plaatsen we dit in het licht van de bredere scenario’s en ideeën voor transitie van de landbouw.