FTR-FIBA205
Project
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBA205
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. A. Cimino
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.D. Davidson
Overige cursussen docent
Docent
L.A. Doeland, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.J.H. Ghijsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.W. Gusman
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de deze cursus: 

 • kun je gericht informatie verzamelen, beoordelen en verwerken over een onderwerp;
 • kun je je bevindingen daarover mondeling en schriftelijk presenteren;
 • ben je in staat om in groepsverband teksten te schrijven, te redigeren en te bundelen.
Inhoud
De cursus Project is een onderdeel van het vaardighedenonderwijs in de bacheloropleiding Filosofie. In deze cursus worden de volgende vaardigheden getraind: onderzoekvaardigheden, schrijfvaardigheden, presentatievaardigheden, en samenwerkingsvaardigheden. De cursus wordt gegeven als practicum met aanwezigheidsplicht.

Iedere kernleerstoel vaardigt een docent af die een thema aanbiedt dat valt binnen de actuele filosofiebeoefening. Binnen het overkoepelende thema van de groep kies je je eigen vraagstelling, die je in een reeks van stappen (literatuuronderzoek, onderzoeksvoorstel, paper) uitwerkt en aan de groep presenteert. Peer feedback maakt een belangrijk onderdeel uit van deze cursus. Er zal daarom ook kritisch gereflecteerd worden op de kwaliteit van de peer feedback. De verschillende groepen studenten werken elk toe naar een gezamenlijk eindproject, namelijk een gezamenlijke bundel, waarin de individuele papers van de studenten worden samengebracht. De studenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor: 
 1. een inleiding
 2. een inhoudsopgave
 3. een register
 4. een consistent verwijzingssysteem en consistente opmaak 
 5. ​thematische samenhang

Je kunt kiezen uit de volgende thema's. De taal van de beschrijving geeft aan in welke taal het project gedana zal worden.

Transhumanism and the Quest for Immortality (prof. dr. Eric Venbrux)
The response to the COVID-19 (novel coronavirus) outbreak showed a concern with saving lives. In this project group we delve into the intriguing world of visionaries who seek to live forever, to improve our intelligence beyond recognition and to inhabit other planets. We aim to gain insight into the philosophical, political and cultural background and significance of contemporary, technology-inspired immortality quests of transhumanist and anti-ageing movements in Russia and the US​ that want to enhance the human and (re)define what it means to be human. Is there, indeed, “nothing about human beings that cannot be reconceived as a technical problem” (Manzocco 2019)? What are the implications of the indefinite continuation of the existence of individual human beings? What is the impact on the meaning we attribute to life? How do we overcome the boredom of immortality? Can we take the course of evolution in our own hands? At what point, in the process of upgrading by means of techno-engineering, do we cease to be human and become posthuman?

Het Basisinkomen (prof. dr. Evert van der Zweerde)
Met enige regelmaat duikt ook in Nederland het thema "basisinkomen" op: het idee om iedereen (wie zijn dat?) maandelijks genoeg (hoeveel is dat?) geld te geven om van te leven (wat voor leven?), zonder tegenprestatie of sollicitatieplicht. Wat is daar tegen? Wat is daar voor? Wie is er tegen? Wie is voor? Waarom? Welke principes zijn hierbij aan de orde? Welke vooronderstellingen? Welke filosofische vragen kun je erbij stellen? Vertrekkend vanuit een recent boek van Rutger Bregman, Gratis geld voor iedereen (2e herziene druk, De Correspondent, 2020), dat we lezen en bespreken, exploreren we de vele kanten van dit thema vanuit sociaal- en politiek-filosofisch perspectief.

Apocalypse (Lisa Doeland, M.A.)
In popular culture the end of the world usually comes with a bang. A meteorite comes crashing, a genetically modified virus escapes, a zombie apocalypse has occurred. But what if things end with less of a bang, like the sixth mass extinction that is currently going on? Does our apocalyptic imagination help us to see things more clearly – its literal meaning is “revelation” – or does our thinking the end of times comes down to seeking cognitive closure or indulging in “pessimism porn”? And what do we think about when think about the end of things, of times, of the world? What distinguishes the biblical apocalypse from secular notions such as krisis and catastrophe? And what does apocalyptic thought tell us about our times and our culture? The apocalypse keeps us guessing, that’s for sure.

De ethiek van bevolkingsbeleid (prof. dr. Marc Davidson)
In het milieu- en duurzaamheidsdebat valt vaak te horen dat het fundamentele probleem is dat wij met teveel mensen op deze aarde rondlopen. Maar is er werkelijk overbevolking? En als het al het geval is, wat kunnen wij dan met die kennis? Hebben we een individuele plicht om ons in onze kinderwens in te houden? Of zelfs helemaal geen kinderen te nemen zoals de BirthStrikers? Mogen wij ons bemoeien met andermans kinderwens en daar zelfs overheidsbeleid op voeren? Hoe verhoudt bevolkingsbeleid zich tot individuele vrijheid? Welke fundamentele vrijheden en behoeften zijn in het geding?

The ethics of population policy (prof. Dr. Marc Davidson)
In the environmental and sustainability debate it is often heard that the fundamental problem lies in the fact that we are with too many people on this earth. But does overpopulation really exist? And if that is the case, what can we do with that knowledge? Do we have an individual duty to control our desire to have children? Or even not to have children at all like the BirthStrikers? Can we interfere with someone else's wish to have children and even implement government policy? How does population policy relate to individual freedom? What fundamental freedoms and needs are at stake?

 Het einde van het subject? (prof. dr. Philippe van Haute)
Dit project behandelt de status van de (zelfbewuste) subjectiviteit. Sinds Descartes beweert de westerse filosofie dat het subject in principe transparent (doorzichtig) is voor zichzelf (en de ander). Het subject is ‘meester van zichzelf’ en unieke bron van betekenis. Vooral sinds de 19 e eeuw – en in antwoord op de hegeliaanse wijsbegeerte – is dit zelfbeeld meer en meer onder druk komen te staan. Eerst de zgn. ‘meesters van het wantrouwen’ (Marx, Freud, Nietzsche) en later auteurs zoals bijvoorbeeld Derrida, Lacan en Foucault hebben  (in lijn met de structuralisme) hebben het grondig bevraagd en bekritiseert. Maar impliceert deze kritiek ook het einde van het subject?

De zin van het leven (dr. Antonio Cimino)
De vraag naar de zin van het leven wordt door alle mensen gesteld in alle tijden en op alle plaatsen. Deze vraag heeft ook centraal gestaan in de hele geschiedenis van de filosofie. Alle belangrijkste filosofen, vanaf Parmenides tot nu toe, hebben immers pogingen gedaan om de vraag naar de zin van het leven te behandelen door middel van zorgvuldige begripsanalyse en rigoureuze argumenten. In de laatste decennia wordt deze vraag ook binnen meer gespecialiseerde filosofische onderzoeksgebieden aangepakt. In het kader van deze cursus zullen we specifieke vraagstukken omtrent de zin van het leven benaderen aan de hand van invloedrijke filosofische auteurs en/of recente filosofische inzichten. 

Implicit Bias (dr. Harmen Ghijsen)
It’s becoming ever more clear that large inequalities exist between different social groups. At the same time, many people believe themselves to be fair-minded individuals that would not discriminate against people from specific types of social groups. The notion of “implicit bias” has been coined to explain this paradox: even though people don’t consciously decide to treat certain groups of people differently, their perceptions, judgments and actions are still influenced unconsciously by the stereotypes they harbor. This project will investigate this notion of implicit bias from different perspectives: what is it exactly, to what extent is it supported by empirical research, are we morally responsible for having it, and what can and should we do about it?
 
 

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
De toetsing van deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
 • literatuuronderzoek (20%) (individueel);
 • paper (inclusief onderzoeksvoorstel) (40%) (individueel);
 • mondelinge presentatie van het onderzoek (20%) (individueel);
 • eindproduct: bundel (20%) (gezamenlijk).
 • Bijzonderheden
  Inschrijving: schrijf je via Osiris in voor deze cursus en het gewenste thema.De coördinerend docent is Joyce Vermeer. Voor vragen over de cursus kun je mailen naar j.vermeer@ftr.ru.nl. De kosten voor het drukken van de bundel zijn voor rekening van de studenten. Project is a joint course for PPS and the Dutch philosophy programme. Some of the thematic groups are taught in English, others in Dutch. Take note of the following:
  • If you are a Dutch native speaker in the PPS programme, you are allowed (but not obliged) to enlist in one of the Dutch-taught groups and write your essay in Dutch.
  • If you are not a Dutch native speaker, you must choose one of the English-taught groups. It is very important that you make your choice in Osiris as soon as possible. This is because there is a hard cap on groups in Osiris, and it takes a lot of administrative work to manually add you to an English-taught group if it has already filled up with other students. Should all English-taught groups be full when you try to register, send an e-mail to stip@ftr.ru.nl . But again, please avoid this by registering as soon as possible.
  Werkvormen
  Practicum
  AanwezigheidsplichtJa

  Toetsen
  Paper
  Weging1
  ToetsvormPaper
  GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2