FTR-FIBAV208
Logica
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBAV208
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
prof. dr. R.A. van der Sandt
Overige cursussen docent
Examinator
dr. K. Thijs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K. Thijs
Overige cursussen docent
Docent
dr. K. Thijs
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kun je de begrippen logisch gevolg, geldigheid en afleidbaarheid bondig onder woorden brengen;
 • ken je in grote lijnen de bijdragen van Aristoteles, de Stoa, Leibniz en Frege aan de logica, en kun je deze bondig onder woorden brengen;
 • ​kun je redeneringen in de natuurlijke taal vertalen naar propositielogica en de logische vorm van deze redeneringen controleren op geldigheid;
 • kun je zinnen in de natuurlijke taal vertalen naar eerste-orde-predicatenlogica, gebruikmakend van predicaten, functieconstanten, individuconstanten, logische connectieven en kwantoren;
 • ken je het verschil tussen predicaten en functieconstanten, en kun je deze herkennen in natuurlijke taal en in symbolische vorm;
 • kun je de geldigheid van redeneringen gesteld in eerste-orde-predicatenlogica controleren met waarheidstabellen, en je antwoord rechtvaardigen door te verwijzen naar de definitie van logisch gevolg en eventuele tegenvoorbeelden;
 • kun je de waarheid van beweringen gesteld in eerste-orde-predicatenlogica controleren door gebruik te maken van modellen en substitutie;
 • kun je beweringen gesteld in eerste-orde-predicatenlogica van elkaar afleiden door middel van natuurlijke deductie;
 • ken je het verband tussen geldigheid en afleidbaarheid, en kun je naar dit verband verwijzen wanneer gevraagd wordt om niet-afleidbaarheid of geldigheid aan te tonen.
Inhoud

Startend vanuit een aantal historische mijlpalen uit de geschiedenis van de logica, geeft deze cursus een overzicht van de centrale basisbegrippen, en leert de student werken met de taal van de logica. De zo verkregen kennis wordt in dit college en in het college taalfilosofie toegepast op een aantal centrale thema's uit de filosofie. De cursus logica omvat: 

 • Basisbegrippen: de centrale begrippen zijn waarheid, geldigheid en logische vorm. We bespreken de interpretatie van zinnen in context en het begrip propositie. We behandelen het verschil tussen de belangrijkste redeneervormen (deductie, inductie en abductie), en maken kennis met enerzijds het modeltheoretische, en anderzijds het deductieve perspectief op redeneren.
 • Elementaire zinnen: we introduceren een eenvoudige logische taal en illustreren aan de hand daarvan de principes van logische analyse. Hier staan Freges principes en de begrippen verwijzing en waarheid centraal.
 • Samengestelde zinnen: we breiden onze taal uit tot de klassieke propositielogica. Wat zijn tautologieën, contradicties en contingente beweringen? Hoe bepalen we geldigheid en logisch gevolg? En wat is een bewijs?
 • Kwantificatie: een obstakel dat de ontwikkeling van de logica tot de vorige eeuw hinderde was de onmogelijkheid complexere wetenschappelijke en filosofische argumenten te ontleden. Freges analyse van universele en existentiële uitspraken heeft hier een ommekeer teweeggebracht, en gaf de aanzet tot de ontwikkeling van de analytische filosofie in de twintigste eeuw.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden
 
Aanbevolen materiaal
Syllabus
Syllabus Inleiding Logica (Dictatencentrale); een elektronische versie wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege en practicum

Algemeen
Hoorcollege met opgaven; (facultatieve) vragen- en oefenuurtjes onder begeleiding van een studentassistent.

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2