FTR-FICC100-2
Filosofie als tijdsdiagnose en cultuurkritiek
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FICC100-2
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER3-PER4  (04-02-2019 t/m 09-06-2019)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Doel van de cursus is dat je kennismaakt met de filosofische traditie van tijdsdiagnose en cultuurkritiek en in staat bent een exemplarisch werk van minstens één hedendaagse auteur te presenteren (mondeling en schriftelijk).

Na afloop van de cursus kun je:
  • helderheid verschaffen over het ontstaan van tijdsdiagnostiek en cultuurkritiek in de moderne filosofie;
  • een beschrijving en beoordeling geven van de wijze waarop tijdsdiagnostiek/cultuurkritiek een integraal onderdeel van de filosofie is geworden gedurende de negentiende en de twintigste eeuw;
  • de verschillende manieren herkennen, benoemen en beoordelen waarop filosofen in de loop van die twee eeuwen hun eigen tijd hebben gediagnosticeerd en bekritiseerd;
  • een hedendaagse filosoof op dusdanige wijze presenteren, zodat mensen die de filosoof niet of amper kennen, inzicht hebben in zijn leven en werk in het algemeen;
  • een tijdsdiagnostisch of cultuurkritisch (hoofd)werk van een hedendaags filosoof presenteren, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij nauwkeurig wordt gedemonstreerd op welke wijze daarin de specificiteit van de eigen tijd wordt geanalyseerd en bekritiseerd, en op welke wijze voorstellen tot verbetering worden gedaan;
  • kritische kanttekeningen plaatsen bij het (hoofd)werk van een hedendaags filosoof;
  • het werk van die filosoof in verband brengen met de traditie van tijdsdiagnostiek en cultuurkritiek.
Inhoud
Cursus 1 van het core curriculum geesteswetenschappen
Kritische diagnose van de tijd waarin men leeft, is een in het oog springend kenmerk van de hedendaagse filosofie. Deze filosofische activiteit is aan het einde van de achttiende eeuw opgekomen. Door een bepaling van het wezen van de eigen tijd, via een typering van de tijdgeest of aan de hand van een verklaring van actuele ontwikkelingen, hebben filosofen talloze pogingen gedaan tot een beter begrip van de tijd waarin we leven, niet zelden met het oog op verbeteringen in de toekomst. Deze activiteit van analyse en kritiek van de eigen tijd of cultuur is zo tot een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel van de filosofische vraagstelling en reflectie geworden.

In het eerste deel van de cursus worden enkele exemplarische auteurs uit de geschiedenis van deze vorm van filosoferen besproken. Startend bij Rousseau en bij de filosofen van het Duits Idealisme (Kant, Fichte, Hegel), zullen we, via Marx, Comte, Kierkegaard en Nietzsche, aanbelanden bij de filosofie van de twintigste eeuw, die zeer sterk in het teken staat van tijdsdiagnose en cultuurkritiek. Men kan hierbij denken aan: Husserl, Heidegger, Jaspers, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Foucault, Vattimo, Habermas, Deleuze, Derrida, Lyotard, Rorty. Naast de bespreking van enkele voorbeelden zullen we ook een poging ondernemen om de verschillende vormen of typen van filosofische cultuurkritiek te onderscheiden.

In het tweede deel van de cursus staat de filosofie van de 21ste eeuw centraal. We zullen van heel wat nog levende filosofen de tijdsdiagnose of cultuurkritische beschouwingen de revue laten passeren. Men kan denken aan auteurs zoals: Taylor, Sloterdijk, Zizek, Butler, Habermas, Ferrara, Finkielkraut, Dreyfus, Fukuyama, De Mul, Singer, Verbrugge, Badiou, Gray, Bauman, Bruckner, Kunneman, Parr, Achterhuis, Nussbaum, Han, Sandel, Critchley, Sennet, Sandel, Munnik, Huijer.
Toetsinformatie
Drie onderdelen:
1. De student maakt een Wikipedia-pagina van een hedendaagse filosoof.
2. De student houdt een mondelinge presentatie over een (hoofd)werk van diezelfde filosoof.
3. De student schrijft een afsluitend paper over dat (hoofd)werk.

Contact informatie
Dinsdags, van 13.00-13.45 uur.

Verplicht materiaal
Blackboard
Op Brightspace verschijnt t.z.t. een cursushandleiding, met daarin onder andere een uitvoerige literatuurlijst waaruit je een hedendaags filosofisch werk moet kiezen.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
De eerste periode bestaat uit hoorcollege; de tweede periode uit presentaties door studenten.

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5