FTR-RSBA303
Gender, multiculturaliteit en religie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBA303
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
prof. dr. M.A.C. de Haardt
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.A.C. de Haardt
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus kun je:

  • aangeven op welke wijze gender een rol speelt in debatten rond multiculturaliteit;
  • de verschillende opvattingen over religie en seculariteit in deze debatten aangeven en aangeven in hoeverre ook gender daarin een rol speelt;
  • kun je het cultuurbegrip problematiseren en aan concrete voorbeelden de verschillende visies op cultuur onderscheiden;
  • kun je laten zien wat een intersectionele analyse bijdraagt aan de verschillende visies op cultuur en multiculturaliteit. 
Inhoud

Op het snijvlak van cultuur en religie
In veel hedendaagse debatten, met name als het om de problemen rond en mogelijkheden van een multiculturele samenleving gaat, spelen opvattingen over 'religie' en over 'vrouwen' vaak een centrale rol. Het lijkt tot de vanzelfsprekendheden van de westerse cultuur te behoren dat religie en 'emancipatie' van vrouwen niet samen gaan. In deze cursus kijken we naar het complex van de vragen, thema's en veronderstellingen die onder deze vaak 'simpele' opvattingen liggen en onderzoeken we zowel op theoretisch als praktisch niveau de manieren waarop dergelijke gender, religie en cultuur constructies tot stand komen. Daarbij staat onderzoek naar de relatie tussen begrippen als identiteit, traditie, cultuur, natie, religie en gender centraal en kijken we naar de manieren waarop opvattingen over emancipatie, rechten van vrouwen, feminisme en seculariteit deze gender en/of religie opvattingen mee bepalen. Intersectionele, postmoderne en postkoloniale gender, religie en cultuurtheorieën bieden hiertoe de kritisch theoretische kaders, ook voor een meer creative manier van denken over vrouwen, multiculturaliteit en multireligiositeit. 

Toetsinformatie
Actieve deelname, tussentijdse opdrachten, individuele presentaties en tentamen.

Voorkennis

• Engelse teksten goed kunnen lezen.
• Enige kennis van christendom en islam.

Aanbevolen materiaal
Reader
Een reader met de te bestuderen literatuur wordt uitgereikt bij het begin van de colleges en verder aangevuld tijdens de colleges (o.m. ook met beeldmateriaal).

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Interactief hoor- en responsiecollege.

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5