FTR-RTMAG101
Foundations Spiritual Care
Course infoSchedule
Course moduleFTR-RTMAG101
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies; Opleiding Religiestudies;
Lecturer(s)
Contactperson for the course
prof. dr. J.B.A.M. Schilderman
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. J.B.A.M. Schilderman
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. J.B.A.M. Schilderman
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
SEM1  (04/09/2023 to 28/01/2024)
Starting block
SEM1/  SEM2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus:
  • heb je een helder beroepsbeeld van de geestelijke verzorging en heb je kennis van en inzicht in de codes, rollen en discussies die de beroepsuitoefening kenmerken;
  • ben je in staat om het object van de geestelijke verzorging aan de hand van handelingstheoretische  inzichten in zingeving te omschrijven, en blijk je in staat om daarbij verbanden met relevante literatuur te leggen;
  • ben je in staat om het narratieve, rituele en morele beroepsdomein van de geestelijke verzorging vanuit enkele relevante theologische en religiewetenschappelijke theorieën te beschrijven;
  • ben je bereid en in staat om aan de hand van wetenschappelijke literatuur een beargumenteerd eigen standpunt in te nemen in discussies over kerntaken en -begrippen van de geestelijke verzorging.
Content
Deze cursus beoogt je inzicht te geven in de grondslagen van geestelijke verzorging, waarbij we voortbouwen op kennis en inzicht die je als bachelorstudent in de religiewetenschappen of theologie hebt opgedaan. De cursus kent elf modulen die je gaandeweg een overzicht zullen bieden van de begrips- en theorievorming over de geestelijke verzorging, gelet op zowel zingeving en spiritualiteit als haar object als ook haar interdisciplinaire oriëntatie in de gezondheidszorg.

In het eerste blok staat de praktijk van de geestelijke verzorging centraal. In een eerste introductiecollege bespreken we de opzet van de cursus en gaan we met elkaar in gesprek gaan over onze beeldvorming van geestelijke verzorging. Daarna bied ik in de twee volgende colleges inzicht in de kenmerken van het beroep, en de verschillende (rol-)opvattingen die daarmee verbonden worden. Vervolgens wordt geestelijke verzorging als academische discipline omschreven met een primair object (lijden, gezondheid en levenskwaliteit) en een secundair object (religie, spiritualiteit, zingeving). Het daarop volgende college gaat over onze kennis van dat object: wat zijn de empirische inzichten die we hebben over zingeving en spiritualiteit en de betekenis die ze al dan niet hebben voor de beleving van gezondheid en lijden?

In een opdracht in het tijdvak tussen blok 1 en 2 van deze cursus werk je naar keuze en groepsgewijs aan een verkenning van het werkveld van geestelijke verzorging.

In het tweede blok starten we met twee bijeenkomsten waarbij jullie in enkele mini-colleges de werkvelden presenteren voor de groep. Zo krijgen we inzicht in het brede spectrum van de zorg en de taken van geestelijk verzorgers daarbinnen. De volgende twee colleges gaan in op enkele belangrijke thema’s van zingeving, namelijk religie en spiritualiteit. Welke plek hebben deze aandachtsvelden in de geestelijke verzorging en hoe gaan we om met de culturele plurariteit van religie en individualisering in zingeving? Het elfde college gaat over de toekomst van de geestelijke verzorging met als focus opleiding, waarbij de vraag naar de feitelijke en wenselijke competenties van geestelijk verzorgers centraal staat en de voorzieningen om die te realiseren. De hele collegereeks wordt dan afgesloten met een samenvatting, geleid door vragen van studenten.

Per college worden telkens hoofdstukken van het handboek aangevuld met extra literatuur, gericht op het thema dat aan de orde is. Taakgerichte voorbereiding van de teksten en groepsgewijze presentaties maken onderdeel uit van de cursus. Het Oxford Textbook of Spirituality in Healthcare wordt als uitgangspunt gebruikt. De structuur wordt geboden door inleidingen aan de hand van powerpoints en de daarbij behorende extra literatuur.
 
Level
De cursus veronderstelt en een academisch denkniveau en theoretische interesse voor de geestelijke verzorging als interdisciplinaire beroepspraktijk en wetenschappelijke discipline. De cursus beoogd dit niveau ook te ontwikkelen in de domeinverkenningen en discussies tijdens college op het punt van oordeelsvorming en communicatie op grond van kennis en inzicht uit literatuur en inleidingen.
Presumed foreknowledge
De cursus veronderstelt een afgeronde bacheloropleiding theologie of religiewetenschappen en voldoende basiskennis om empirisch onderzoek uit de zorggerelateerde disciplines te kunnen beoordelen.
Test information
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen waarin capita selecta uit het verplichte textbook tot de stof behoren, als ook de powerpoints en overige teksten die via Brightspace ter beschikking worden gesteld. Aan opdrachten die tijdens het college gegeven worden dient telkens te zijn voldaan om een voldoende te kunnen krijgen; echter deze worden niet op zichzelf meegewogen in het eindcijfer.
Specifics
De kans is groot dat gedurende het eerste semester dit college door een gastdocent wordt verzorgd vanwege een sabbatical van de aangewezen docent (Hans Schilderman).
Required materials
Book
Het textbook is via de UB digitaal beschikbaar. Oxford Textbook of Spirituality in Healthcare is een tekstboek dat het aandachtsveld van spiritualiteit - het object van geestelijke verzorging - op interdisciplinaire wijze en op academisch niveau in beeld brengt in de zorg. In bevattelijke korte hoofdstukken wordt een religieus vergelijkend perspectief ingenomen. Achtereenvolgens komen tradities, concepten, praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid aan de orde, telkens met een schat aan verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur.
ISBN:9780198717386
Title:Oxford Textbook of Spirituality in Helathcare
Author:Mark Cobb, Christian Puchalski, Bruce Rumbold (Eds)
Publisher:Oxford University Press
Edition:1
Costs:95.40

Recommended materials
Literature
Naast het textbook worden enkele hoofdstukken van andere handboeken gebruikt. Deze boeken gelden niet als verplicht: om aan te schaffen.
ISBN:9789021170701
Title:Zorg voor het Verhaal. Achtergrond, Methode en Inhoud van pastorale begeleiding.
Author:Ganzevoort, R.; Visser, J.
Publisher:Boekencentrum
Costs:39.99

Instructional modes
Lecture and seminar

Tests
Written Exam
Test weight1
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM2