FTR-RTMAG125
Stage Geestelijke Verzorging
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RTMAG125
Studiepunten (ECTS)15
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
prof. dr. J.B.A.M. Schilderman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.B.A.M. Schilderman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.B.A.M. Schilderman
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 02-09-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Voor de specifieke doelen van stage en supervisie, zie de studiegids mastertraject Geestelijke verzorging.

 • Kennis
  De variant geestelijke verzorging richt zich op:
  a)    het verkrijgen van conceptuele en procedurele kennis op het terrein van de geestelijke verzorging als discipline, gevoed vanuit religiewetenschappen, theologie, rituologie, godsdienstpsychologie en ethiek;
  b)    op basis waarvan functies, structuren en inhouden van zingeving aan het bestaan in verband met geloof en levensovertuiging te herkennen en te analyseren zijn;
  c)    en verbonden worden met professionele en onderzoekstaken op het terrein van religieuze counseling en diagnostiek, rituele vormgeving, morele counseling en ethische advisering. 
 • Inzichten
  De variant geestelijke verzorging richt zich op:
  a)    het kunnen integreren van kennis in theorieën over zingeving aan het bestaan in verband met geloof en levensovertuiging;
  b)    met het oog op het onderzoeken en ontwikkelen van professionele taken op het terrein van religieuze counseling en diagnostiek, rituele vormgeving, morele counseling en ethische advisering;
  c)    door het leggen van verbanden tussen conceptuele en procedurele kennis op het terrein van de religiewetenschappen, de theologie, de rituologie, de godsdienstpsychologie en de ethiek; telkens vanuit het perspectief van de geestelijke verzorging als discipline.
 • Vaardigheden
  De variant geestelijke verzorging richt zich op:
  a)    de bekwaamheid om in de professionele werkkring de problematiek van de clientèle in verband met zingeving, geloof en levensovertuiging op grond van onderzoek te analyseren;
  b)    en vervolgens te beoordelen aan de hand van theorievorming in de geestelijke verzorging, op grond van inzichten uit religiewetenschappen, de theologie, de rituologie, de godsdienstpsychologie en de ethiek;
  c)    en zo in verantwoorde keuzes het eigen professionele optreden in religieuze counseling en diagnostiek, rituele vormgeving, morele counseling en ethische advisering vorm te geven en waar nodig bij te stellen.
 • Houdingen
  De variant geestelijke verzorging richt zich op:
  a)    de ontwikkeling van affectief-evaluatieve, inter- en intrapersoonlijke oriëntaties;
  b)    die nodig zijn voor de herkenning, ondersteuning en interventies in zingeving, geloof en levensovertuiging;
  c)    en die een valide beoefening van het beroep van geestelijk verzorger en een authentieke rolhantering  bevorderen.
 • Integratie van bekwaamheden
  De integratie van bovenstaande bekwaamheden vindt zowel plaats aan de opleiding (modulen) als op de stageplek (activiteiten en werkplekbegeleiding). In de supervisie wordt de integratie ook besproken en beoordeeld en wel met als norm dat  de student kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen dusdanig op elkaar afstemt en in het eigen optreden integreert dat hij initieel bekwaam is om het beroep van geestelijk verzorger zelfstandig uit te oefenen. Dat laat uiteraard onverlet dat voortgaande training en ontwikkeling van het grootste belang zijn.
Inhoud

De beroepsstage biedt studenten een initiële opleiding tot geestelijk verzorger, en in praktische zin een kennismaking met het werkveld en hun rol daarin als geestelijk verzorger. Daarbij wordt aan communicatie, rolopvatting, oordeelsvorming, eigen spiritualiteit en leervaardigheden aandacht besteed. De begeleiding van deze aspecten van de stage worden wat betreft het leerproces in de door de faculteit aangeboden supervisie begeleid. De mentor (werkplekbegeleider) biedt onmisbare dagelijkse steun en feedback bij het praktische functioneren van de stagiair op de werkplek. De stage heeft een duur van 5 maanden (2 dagen per week van 1 januari t/m 31 mei) en vindt doorgaans plaats in werkvelden als ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrie, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en revalidatie. Ofschoon andere werkvelden als hoger onderwijsinstellingen, justitie, defensie, politie niet worden uitgesloten zijn de mogelijkheden in deze velden zeer beperkt.

In de supervisie staan vier integratieprocessen centraal: in een meer inhoudelijk leerproces wordt ernaar gestreefd om de in de hoor/werkcolleges en practica opgedane kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen zodanig te integreren dat zij voor de stagiair als toekomstige professional van dienst kunnen zijn. Daarbij wordt een reflexieve afstemming beoogd van de persoonlijke aspecten (denken, voelen, willen en handelen) en de professionele aspecten (de persoon als professional, het primaire proces in het beroep, en de setting van de zorg). Dit doel is telkens gericht op het functioneren in de werksituatie, waartoe door de stagiaire tijdens iedere supervisiebijeenkomst schriftelijk verslag geboden wordt van een relevante werkervaring. De studiebelasting van één supervisietraject is 3 EC, waarbij de contacttijd bestaat uit 12 supervisiebijeenkomsten van 1 (individueel) of 1,5 (triade of groep) uur. Binnen de beroepsstage van de afstudeervariant Geestelijke verzorging vinden deze bijeenkomsten plaats tijdens de periode van de stage (tweede semester). Deze bijeenkomsten worden begeleid door één van de aan de Faculteit FTR verbonden supervisors (LVSC geregistreerd: mw. dr. G. Dresen; dr. F. Jespers, dr. M. Scherer-Rath en dr. P. Vermeer).

Voor een nadere uitwerking van supervisiedoelen en procedures, zie de studiegids mastertraject Geestelijke verzorging.

Toetsinformatie
Er vindt een tussenevaluatie plaats aan de hand van een voortgangsverslag halverwege de stage en een eindverslag bij afsluiting van de stage. De beoordeling van de stage gebeurt op basis van de beoordelingsnormen, gelet op de doelen en taken van de stage zoals vermeld in de studiegids van het mastertraject Geestelijke verzorging. De supervisie leidt tot een afzonderlijke deelverklaring van de supervisor waarin de supervisie wordt geëvalueerd. De waardering in cijfers van de stage wordt uitgedrukt in één gezamenlijk punt door supervisor (25%) en stagecoördinator (75%). Daarbij wordt het mentor adviesrapport betrokken.

Voorkennis
• Je hebt het adviesgesprek (intake) voor de mastervariant geestelijke verzorging gevoerd.
• Je hebt de vereiste modulen voor het volgen van de stage (eerste semester van de mastervariant) afgerond.
• Je hebt je georiënteerd op de stagemogelijkheden en doet een voorstel voor een stageplaats aan de stagecoördinator, daarbij uitgaand van de vereisten voor stageplaatsen zoals vermeld in de studiegids Geestelijke verzorging.
• Je verzoekt om een stageplaats bij de zorginstelling en volgt daartoe eventueel een procedure ('sollicitatiegesprek'). Daarna wordt - voor aanvang van de stage (1 januari 2018) een stagecontract gesloten tussen student, mentor en stagecoördinator waarin alle praktische afspraken in relatie tot de stage zijn vastgelegd.
• In dit hele voortraject worden alle stageafspraken - inclusief het opmaken en sluiten van het stagecontract - afgestemd met Ignace de Haes (Career Service).

Contact informatie
Stagecoördinator:
Prof. Dr. Hans Schilderman
(024) 3612728
h.schilderman@ftr.ru.nl

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Ter ondersteuning van de stage kan gebruikt gemaakt worden van:
Titel:Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging (geheel herziene editie)
Auteur:Doolaard, J. (Red.)
Uitgever:Kampen: Kok, 2009
Studiemateriaal
Voor alle praktische informatie wat betreft verloop en beoordeling van de stage wordt verwezen naar de studiegids mastertraject Geestelijke verzorging (2016-2017).

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De begeleiding van de stage vanuit de opleiding vindt plaats middels supervisie.
De beoordeling van de stage valt onder verantwoordelijkheid van de stagecoördinator die daarbij het oordeel van de supervisor en het advies van de mentor betrekt.

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok JAAR