JUR-2BES2RGL
Bestuurs(proces)recht II
Cursus informatieRooster
CursusJUR-2BES2RGL
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Bestuursrecht;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
mr. L.R.M.A. Beurskens
Overige cursussen docent
Docent
mr. C.A. van Drunen
Overige cursussen docent
Docent
H.J.T. Geubels, MA
Overige cursussen docent
Examinator
mr. dr. J.A.F. Peters
Overige cursussen docent
Coördinator
mr. dr. J.A.F. Peters
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De hoofddoelen van het vak zijn:
 • De student heeft grondige kennis, inzicht en vaardigheid ter zake van de kernleerstukken, grondslagen en beginselen van het Nederlands bestuurs(proces)recht in zijn theorie en praktijk;
 • De student ontwikkelt grondige kennis van en inzicht in de grondslagen en beginselen van het bestuursprocesrecht, het schadevergoedingsrecht en het bestuursrechtelijk handhavings­recht;
 • De student kent de belangrijkste bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en kan het systeem van deze wet doorgronden;
 • De student is in staat de actuele en relevante kernjurisprudentie op het terrein van het bestuurs­procesrecht en het bestuursrechtelijk handhavingsrecht te analyseren en te plaatsen;
 • De student toont probleembewustzijn in de casuïstiek op het terrein van het algemeen deel van het bestuursprocesrecht en het bestuursrechtelijk handhavingsrecht;
 • De student heeft voldoende kennis van en inzicht in de invloed van het EU-recht en het EVRM op het algemeen bestuursrecht, in het bijzonder het bestuursprocesrecht en het bestuurs­rechtelijk handhavingsrecht;
 • De student, geconfronteerd met een bestuursrechtelijke casus, analyseert de problemen die daarin spelen en kan, vanuit zijn parate kennis en met behulp van literatuur en jurisprudentie, een oplossing voor deze casus formuleren;
 • De student demonstreert grondige kennis, inzicht en vaardigheden om zich in deelonderwerpen van het algemeen deel van het bestuurs(proces)recht alsook de bijzondere delen van het bestuursrecht verder te verdiepen;
 • De cursus levert een bijdrage aan de algemene juridische en academische vorming van de student: een kritische benadering van het recht, juridisch argumenteren, gebruik en verant­woording van bronnen.
Inhoud
Het vak bestuursrecht is opgesplitst in bestuursrecht I en bestuursrecht II.
In het tweede semester wordt bestuursrecht II gegeven, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de handhaving van bestuursrechtelijke voorschriften (sanctierecht), het formele bestuursrecht (het bestuursprocesrecht), en het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht. Bij de behandeling van de stof ligt de nadruk op het algemeen deel van het bestuursrecht, zoals in hoofdzaak gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De cursus is er in belangrijke mate op gericht kennis en inzicht te verschaffen in de systematiek en het toepassingsbereik van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens komt de doorwerking van het Europese recht (EVRM en Unierecht) in het Nederlandse bestuursprocesrecht aan de orde.

Met betrekking tot de inhoud van de cursus: zie tevens boven onder 'inrichting van het onderwijs'.

Beoogd wordt, met het vak Bestuursrecht II, inzicht te geven in:
 • het bestuurlijk handhavingsrecht;
 • het bestuursprocesrecht;
 • het overheidsaansprakelijkheidsrecht;
 • het stelsel van rechtsbescherming en het bestuursprocesrecht;
 • schadevergoeding bij onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad;
 • internationaal- en Europeesrechtelijke aspecten van het bestuursrecht.
Het algemene bestuursrecht wordt voornamelijk behandeld aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij wordt ingegaan op het verband met het bijzondere bestuursrecht. Tevens wordt via de Rota Administrativa enige praktische oefening gegeven in het voeren van een procedure voor de bestuursrechter.
Niveau
 
Voorkennis
Voorkenniseisen voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens: Studiepunten: 45 EC aan B1-vakken Vakvoorkennis: Staats- en bestuursrecht B1.
Toetsinformatie
Bestuursrecht II wordt schriftelijk getentamineerd in de periode mei/juni, met een herkansing in juni/juli. In het tentamen wordt getoetst of u de bestudeerde stof kunt toepassen op de casus. Het gebruik van de Ars Aequi jurisprudentiebundel op het tentamen is toegestaan.
Bijzonderheden
Contactinformatie:
Coördinator: mr.dr. J.A.F. Peters, email: hans.peters2@ru.nl, telefoonnummer 024 - 361 54 89.
Secretaresse: mevrouw R. Tersluijsen, email: remke.tersluijsen@ru.nl, telefoonnummer 024 - 361 20 92.
Verplicht materiaal
Boek
R.J.N. Schlossels en S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, de onderwijseditie 2017 deel 1, Deventer: Wolters Kluwer 2017
ISBN:9789013142563
Boek
D. Bunschoten & J.A.F. Peters (red.), Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019, 6e herziene druk (augustus 2019), Ars Aequi Libri, Nijmegen 2019
Handleiding
Studiehandleiding 'Bestuursrecht II, B2', editie 2023-2024 (alleen digitaal beschikbaar)
Wettenbundel
Wetteneditie 2023-2024
Boek
R.J.N. Schlossels, R.J.B. Schutgens en S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat , Onderwijseditie 2019 deel 2, Wolters Kluwer 2019
ISBN:9789013146394

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Opmerking
De hoorcolleges geven de algemene lijnen van de stof weer en vormen de voorbereiding op de werkgroep.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Weblecture werkgroep
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Er worden hoorcolleges en werkcolleges gegeven. Er is bovendien de verplichting tot deelname aan de Rota Administrativa (zie nader bij de vakomschrijving).
Dit vak kent een essay-verplichting.

Bijdrage aan groepswerk
Student dient voorbereid te zijn om vragen te kunnen beantwoorden en te kunnen participeren.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2