JUR-2HOPRIV
Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het privaatrecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-2HOPRIV
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Rechtsgeschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
mr. dr. R. Bobbink
Overige cursussen docent
Examinator
mr. dr. R. Bobbink
Overige cursussen docent
Examinator
mr. dr. V.J.M. van Hoof
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. V.J.M. van Hoof
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. C.J.H. Jansen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft grondige kennis van en inzicht in de systematiek en het functioneren van het moderne Nederlandse burgerlijk recht in vergelijking met het Romeinse (Justiniaanse) privaatrecht en soms het recht van de ons omringende landen.
  • De student beheerst de relevante beginselen, grondbegrippen en kernleerstukken van het Romeinse burgerlijk recht, ook in hun onderlinge samenhang.
  • De student kan zijn rechtshistorische kennis en inzichten toepassen op gemiddeld complexe problemen die zich in de rechtspraktijk van verleden of heden voordeden/voordoen. Hij is in staat deze problemen in het passende juridisch kader te plaatsen en van daaruit tot een beargumenteerde oplossing of beargumenteerde oplossingsrichtingen te komen.
  • De student is in staat zelfstandig een gemotiveerd oordeel te vormen over het Nederlandse burgerlijke recht door spiegeling aan het Romeinse recht en soms het recht van de ons omringende landen.
  • De student is zich ervan bewust dat het privaatrecht zich voortdurend ontwikkelt en beschikt over de rechtshistorische vaardigheden om in zijn verdere studie de belangrijkste van die ontwikkelingen zelfstandig te duiden.
  • Het vak slaat een brug tussen het burgerlijke recht in het eerste jaar en het privaatrechtelijke derde jaar.
Inhoud
In de werkgroepen wordt aan de hand van Digestenfragmenten de nadruk gelegd op de systematische behandeling van de Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands vermogensrecht. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het materiaal uit de syllabus, materiaal op Brightspace en het studieboek J.H.A. Lokin & F. Brandsma, Prota. Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten, 11e druk, Den Haag: Boom juridisch 2022. Elke week komt in de werkgroep een ander onderwerp aan de orde. Zes bijeenkomsten zijn gewijd aan het goederenrecht, zes aan het verbintenissenrecht. Iedere week wordt een aantal teksten behandeld.
Niveau

Voorkennis
Vereiste voorkennis: 45 EC behaald aan B1-vakken
Toetsinformatie
Aan het einde van de onderwijsperiode wordt een schriftelijk examen afgenomen over de gehele tijdens de hoorcolleges en werkgroepen behandelde stof. Daarin zal zowel kennis getoetst worden van het leerboek van Lokin en de syllabus, als inzicht in de werkwijze van de Romeinse juristen, zoals deze tot uitdrukking komt in met name de casu√Įstiek van de Digestenteksten. Naar uw tentamen moet u uw Burgerlijk Wetboek meenemen. U mag tijdens het tentamen gebruikmaken van de Prota van Lokin & Brandsma.
Bijzonderheden
Secretariaat: M.M. Koopman: marianne.koopman@ru.nl
Docenten:
Prof. mr. C.J.H. Jansen (vakcoördinator), e-mail: corjo.jansen@ru.nl
Mr. V.J.M. van Hoof, e-mail: vincent.vanhoof@ru.nl
Verplicht materiaal
Boek
J.H.A. Lokin & F. Brandsma, Prota, Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten, 11e druk, Groningen 2022
Syllabus
De syllabus

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2