JUR-2ROTADM
Rota Administrativa
Cursus informatieRooster
CursusJUR-2ROTADM
Studiepunten (ECTS)1
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Bestuursrecht;
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
prof. mr. J.L.W. Broeksteeg
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. J.L.W. Broeksteeg
Overige cursussen docent
Docent
H.J.T. Geubels, MA
Overige cursussen docent
Docent
mr. S.K. Hooijer
Overige cursussen docent
Docent
mr. S.R. Koster
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft kennis van en inzicht in de systematiek en het functioneren van de procedure bij de bestuursrechter.
  • De student is in staat zijn verworven kennis en inzicht toe te passen op een eenvoudige bestuursrechtelijke casus uit de rechtspraktijk. Hij is in staat juridische problemen te signaleren en analyseren, binnen het passende juridische en theoretische kader te plaatsen, en van daaruit tot een beargumenteerde (strategische) oplossing of oplossingsrichtingen te komen. 
  • De student is in staat zelfstandig een gemotiveerd oordeel te vormen over het geldende recht, gemiddeld complexe juridische vraagstukken, en juridische teksten in de breedste zin des woords (waaronder in ieder geval al dan niet nieuwe wetgeving, verdragen, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur). Hij kan bovendien zelfstandig de daartoe relevante gegevens verzamelen en interpreteren, zowel vanuit een intern juridisch perspectief als ook, enigermate, op basis van rechtsvergelijkende inzichten.
  • De student is in staat om vanuit een professionele rol op heldere, overtuigende en steekhoudende wijze te communiceren over eenvoudige juridische vraagstukken. De student beschikt daartoe over een goede schriftelijke en mondelinge juridische taalvaardigheid in het Nederlands.
  • De student beschikt over basale (digitale) onderzoeksvaardigheden teneinde zelfstandig een basaal bronnenonderzoek te kunnen verrichten.
Inhoud
Vanaf eind december zijn op de facultaire website, onder 'Studie-info' de Handleiding Rota Administrativa en het zittingenrooster in te zien. U kunt de tekst van de handleiding zowel inzien als uitprinten. De handleiding wordt niet beschikbaar gesteld via de dictatencentrale. In de rotahandleiding vindt u alle relevante informatie over de gang van zaken tijdens de Rota, zoals indeling van de Kamers, data van zittingen en inlevering van stukken, aanwijzingen voor het maken van beroepschriften, verweerschriften, rechterlijke uitspraken en pleitnotities inclusief voorbeelden. In het zittingenrooster staan de data en tijdstippen van de zittingen. De Rota vangt aan met een introductiecollege in de eerste week van het tweede semester. De eigenlijke zittingen zijn in april en mei 2024. U wordt dringend verzocht de Rotahandleiding en het zittingenrooster goed door te lezen voor de hieronder beschreven aanmelding, zodat u zich er van tevoren goed van vergewist of deelname in uw geval gezien de omvang van de activiteiten mogelijk is.
 
Niveau
 
Voorkennis
Vakvoorkennis: Staats- en bestuursrecht B1. Minimaal aantal studiepunten: 45 EC in de B1. Aanmelding voor Rota (voltijdsprogramma).
Toetsinformatie
 
Bijzonderheden
De aanmelding voor de Rota in het kader van het voltijdprogramma geschiedt via Osiris, op vergelijkbare wijze en in dezelfde periode als de aanmelding voor de werkgroepen in het tweede semester 2023-2024. Aanmelding na afloop van deze termijn is niet mogelijk. Indien men zich eenmaal heeft ingeschreven en de aanmeldingstermijn is afgesloten, is men ook verplicht deel te nemen! U dient zich van tevoren goed te vergewissen of u voldoet aan het voorkennisvereiste dan wel ook anderszins in staat bent in dit collegejaar aan de Rota deel te nemen. Aan het voorkennisvereiste dient in beginsel te zijn voldaan op het moment dat aanmeldingstermijn aanvangt.

Mocht u hierover vragen of twijfels hebben, overleg dan tijdig met de coördinator van de Rota, mr.dr. J.A.F. Peters, kamer GR2.003,
e-mail: hans.peters2@ru.nl

Secretariaat: R.M.F. (Remke) Tersluijsen, Secretaresse Staats- en Bestuursrecht, kamer GR2.006, telefoon: 024 – 361 20 92, e-mail: bestuursrecht@jur.ru.nl
Verplicht materiaal
Handleiding
Vanaf eind december zijn op de facultaire website, onder 'Studie-info' de Handleiding en het zittingenrooster in te zien. De handleiding wordt niet beschikbaar gesteld via de dictatencentrale.

Werkvormen
Rota
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
De Rota vangt aan met introductiecollege in de eerste week van het tweede semester. De eigenlijke zittingen zijn in april en mei 2023. U wordt dringend verzocht de Rotahandleiding en het zittingenrooster goed door te lezen voor de hieronder beschreven aanmelding, zodat u zich er van tevoren goed van vergewist of deelname in uw geval gezien de omvang van de activiteiten mogelijk is.

Toetsen
Presentatie
Weging1
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2