JUR-2STAATES
Essay staatsrecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-2STAATES
Studiepunten (ECTS)0
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Staatsrecht;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. J.L.W. Broeksteeg
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. M.L. van Emmerik
Overige cursussen docent
Examinator
mr. dr. T.E.J.H. van Gennip
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. T.E.J.H. van Gennip
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het doel van de essayverplichtingen is dat u aan het einde van de bacheloropleiding in staat bent zelfstandig een juridisch probleem te onderzoeken, dat wil zeggen: het formuleren van een onder­zoeks­vraag en deelvragen, het zelfstandig verrichten van jurisprudentie- en literatuuronderzoek, en op basis daarvan een helder en goed gestructureerde tekst te schrijven waarin beargu­menteerde keuzes worden gemaakt om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag. De essayverplichting is gericht op de voorbereiding en training voor het schrijven van de bachelorscriptie en uiteindelijk de masterscriptie. Zo beschouwd, kan een essay worden benaderd als een miniscriptie.

In het tweede bachelorjaar wordt voortgebouwd op de in het eerste jaar opgedane kennis en vaardigheden. De algemene schrijfvaardigheid waarop de nadruk ligt in het eerste jaar, wordt u geacht te beheersen. De opdrachten zijn in het tweede jaar niet voorzien van voorgeschreven of aanbevolen literatuur, zodat u de in het eerste jaar opgedane zoekvaardigheden in de praktijk moet brengen. De eisen aan het onderzoek en de inhoud nemen in dit stadium toe. Het onderzoeksproces begint met de gegeven opdracht waarbij in beginsel wel een vraag of probleem wordt gegeven, maar u zelf de probleem- of vraagstelling uitwerkt. Het zwaartepunt ligt bij deze essays op basale onderzoeksvaardig­heden en een verzwaring van de inhoudelijk eisen.
Inhoud
Probleemstelling, vakinhoudelijke aspecten en onderzoeksvaardigheden
In het tweede jaar moeten de studenten zelf aan de slag met het uitwerken van een probleemstelling. De essayopdrachten geven het centrale discussiepunt aan, maar laten het formuleren van de probleemstelling zo veel mogelijk aan de student. Deze dient zelf zijn invalshoek en afbakening te bepalen, alvorens hij de eerdere opgedane onderzoekvaardigheden betreffende het uitwerken van de door hem gekozen probleemstelling herhaalt.

In het tweede jaar wordt geen voorgeschreven of aanbevolen literatuur meer ter beschikking gesteld. Als minimumeis geldt dat verwezen wordt naar in beginsel ten minste twee relevante handboeken en/of artikelsgewijze commentaren en drie andere wetenschappelijke bronnen. Eventueel kunnen ook eisen worden gesteld aan de hoeveelheid te gebruiken jurisprudentie. Geen verwijzingen naar propedeuseboeken, verouderde drukken of stukken in opinietijdschriften en ander ‘google-materiaal’.

De gouden regel geldt dat de student verwijst naar bronnen die hij zelf heeft ingezien (dus niet verwijzen naar jurisprudentie die wordt genoemd in een artikelsgewijs commentaar, maar niet zelf is bestudeerd) en naar de ‘meest gerede bron’ (mededelingen over de inhoud van het recht worden gestaafd met wetsartikelen en mededelingen over de inhoud van een bepaald arrest worden gestaafd met verwijzingen naar dat arrest en niet met pagina’s uit l).
Niveau
Bachelor
Voorkennis
Vak voorkennis: Staats- en bestuursrecht B1 Studiepunten: 45 EC aan B1-vakken
Toetsinformatie
De werkgroepdocent beoordeelt het essay met een cijfer. Hij geeft de student schriftelijk en/of mondeling feedback zodat deze daar bij het schrijven van andere essays en papers zijn voordeel mee kan doen. Uitgangspunt bij de beoordeling van het essay is ten eerste dat de student gebruik maakt van de kennis die hij/zij in het eerste jaar (met name bij Academische vaardigheden en Foutloos Nederlands) heeft verworven (o.a. gebruik van bronnen, voetnoten enz.).

Bij de beoordeling van het essay wordt voorts gelet op de volgende punten:
Vorm:
1. Titelblad met naam, studentnummer, werkgroepnummer, vak, docent, onderwerp essay.
2. Paginanummering, lay-out, indeling in alinea’s.
3. Structuur: duidelijke indeling (inleiding, betoog/analyse, conclusie).
4. Correct taalgebruik (spelling, formulering, grammatica).
5. Correcte verwijzingen naar voldoende relevante literatuur en andere bronnen; correct gebruik van citaten (conform de Leidraad voor juridische auteurs, zie: https://www.kluwer.nl onder de hyperlink ‘Kluwer Auteurs’, ‘Auteursmiddelen’). Literatuur- en jurisprudentielijst. De opdrachten verschillen van karakter en de literatuureisen verschillen dienovereenkomstig: soms bieden de handboeken staatsrecht weinig houvast en moet men vooral gebruik maken van wetenschappelijke artikelen of kamerstukken.

Inhoud:
6. Bevat het essay in de inleiding een duidelijke probleemstelling/vraag en wordt (door middel van subvragen) goed aangegeven op welke wijze de probleemstelling wordt uitgewerkt?
7. Is daadwerkelijk voldoende relevante literatuur en jurisprudentie gebruikt?
8. Kwaliteit van de argumentatie: zijn de analyses logisch en systematisch en volgt de conclusie logisch uit het betoog?
9. Komt een eigen inbreng tot uitdrukking?

Bij herkansingen:
10. Wat was de kwaliteit van de eerste versie van het essay en hoeveel feedback heeft een student gekregen?
Bijzonderheden
Vakcoördinator mr.dr. T. van Gennip, e: toni.vangennip@ru.nl
Secretariaat Staatsrecht, staatsrecht@jur.ru.nl
Verplicht materiaal
Handleiding
Handleiding essay Staatsrecht 2022-2023 (alleen digitaal beschikbaar). Overige informatie staat op Brightspace in de cursus Essay Staatsrecht.

Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Toetsen
Essay
Weging1
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1, Blok SEM2