JUR-2STR1
Straf(proces)recht I
Cursus informatieRooster
CursusJUR-2STR1
Studiepunten (ECTS)8
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Strafrecht en Criminologie;
Docenten
VorigeVolgende 4
Contactpersoon van de cursus
E.M.H. Achten
Overige cursussen docent
Docent
mr. R.F. Aksay
Overige cursussen docent
Docent
G.A.F.J. Bronzwaer
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. M.J. Dubelaar
Overige cursussen docent
Docent
F.T.E. de Korte
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
• De student heeft grondige kennis van en inzicht in de systematiek en het functioneren van de algemene leerstukken van het formele strafrecht.
• De student beheerst de relevante beginselen, grondbegrippen en kernleerstukken van het strafprocesrecht, ook in hun onderlinge samenhang. Bovendien begrijpt hij de invloed die het internationale recht, in het bijzonder het EVRM, en het recht van de Europese Unie uitoefenen op het strafprocesrecht.
• De student kan zijn juridische kennis en inzichten toepassen op gemiddeld complexe problemen die zich in de rechtspraktijk voordoen. Hij is in staat deze problemen in het passende juridisch kader te plaatsen en van daaruit tot een beargumenteerde oplossing of beargumenteerde oplossingsrichtingen te komen. Hij heeft daarbij zo nodig oog voor raakvlakken met andere rechtsgebieden en voor de maatschappelijke context van het recht.
• De student kan een zorgvuldig geformuleerd en beargumenteerd standpunt innemen op het gebied van de kernleerstukken van het strafprocesrecht.
• De student is in staat zich zelfstandig een gemotiveerd oordeel te vormen over het geldende recht, gemiddeld complexe juridische vraagstukken; en juridische teksten (waaronder in ieder geval al dan niet nieuwe wetgeving, verdragen, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur).
• De student is in staat om op heldere, overtuigende en steekhoudende wijze te communiceren over juridische vraagstukken.
• De afgestudeerde beschikt daartoe over een goede schriftelijke en mondelinge juridische taalvaardigheid in het Nederlands.
Inhoud
In het eerste semester staan het Nederlandse strafprocesrecht en de daaraan ten grondslag liggende beginselen centraal. In dat verband wordt onder meer aandacht besteed aan de normerende werking van mensenrechten, uiteenlopende dwangmiddelen, klassieke en bijzondere opsporingsmethoden, de omgang met onrechtmatigheden in het voorbereidend onderzoek, vervolgingsbeletselen, het rechterlijk beslissingsschema, getuigen, bewijs, rechtsmiddelen en het internationale strafrecht.
Niveau

Voorkennis
Voorkenniseisen voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens. Studiepunten: 45 EC aan B1-vakken. Vak voorkennis: Strafrecht B1.
Toetsinformatie
De wijze van tentamineren is schriftelijk.
Bijzonderheden
Voor studenten Rechtsgeleerdheid en studenten European Law School geldt een essayverplichting voor Straf(proces)recht I of Straf(proces)recht II. Voor studenten Notarieel recht geldt deze verplichting niet. Deze verplichting geldt ook niet voor ELS studenten die het vak Juridisch vertalen volgen.


Contact informatie
Secretariaat: mw. E.M.H. Achten (Lisa), Montessorilaan 10, kamer GR 03.030, tel. 024-(36)12185, e-mail: strafrecht@jur.ru.nl
Coördinator: mr. dr. M.A.P. Timmerman (Mikhel), tel. 024-(36)12185, e-mail: mikhel.timmerman@ru.nl 
 
Verplicht materiaal
Boek
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers & T. Kooijmans (Deventer: Kluwer, laatste druk)
Boek
Bundel Arresten strafrecht/strafprocesrecht. Auteur: prof. mr. T. Blom. Wolters Kluwer. Laatste druk.
Jurisprudentie
Jurisprudentiereader. T.z.t. te verkrijgen bij de Dictatencentrale.
Literatuur
Via Brightspace zal aanvullende literatuur en jurisprudentie worden opgegeven.

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Weblecture werkgroep
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1