JUR-3REFI
Metajuridische perspectieven: Rechtsfilosofie
Cursus informatieRooster
CursusJUR-3REFI
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Rechtsfilosofie;
Docenten
Docent
dr. W.W.H. Cornelissen
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. R.B.J. Tinnevelt
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. R.B.J. Tinnevelt
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.B.J. Tinnevelt
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.J. van Valkenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1A  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1A
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft gedegen kennis van en inzicht in een aantal belangrijke filosofische stromingen waarin de concepten ‘rechtsstaat’, ‘recht’ en ‘rechtvaardigheid’ een prominente rol spelen.
  • De student kan zijn kennis, inzichten en filosofische argumentatie-strategieën toepassen op actuele rechtsfilosofische vraagstukken die zich in de politiek, rechtspraktijk en wetenschap voordoen.
  • De student is in staat deze vraagstukken in een passend rechtsfilosofisch kader te plaatsen en van daaruit beargumenteerd verschillende antwoordrichtingen te beschrijven.
  • De student is in staat om een heldere en systematische filosofische argumentatie op te bouwen.
  • De student is in staat om op heldere, overtuigende en steekhoudende wijze te communiceren – zowel mondeling als schriftelijk – over belangrijke rechtsfilosofische vraagstukken.
Inhoud
 
Dat we in Nederland in een rechtsstaat leven lijkt voor velen van ons een vanzelfsprekendheid waar we niet vaak over nadenken. De rechtsstaat lijkt er altijd al geweest te zijn en in de toekomst ook te blijven bestaan. Dat rechtvaardigheid een kernwaarde is van de rechtsstaat lijkt voor velen ook evident te zijn. Maar wat is een rechtsstaat precies? Waarom is het belangrijk om in een rechtsstaat te leven? Wat is de verhouding tussen rechtsstaat en democratie? Hoe dienen de rechter en de wetgever zich tot elkaar te verhouden? En verder: hoe hangt de idee van de rechtsstaat samen met de idee van rechtvaardigheid? Indien rechtvaardigheid een kernwaarde vormt voor de rechtsstaat, aan welke voorwaarden dient de rechtsstaat dan te voldoen en hoe moet hij worden ingericht? Deze en andere vragen staan tijdens deze collegereeks centraal en worden vanuit diverse filosofische standpunten en theorieën belicht en op actuele thema’s toegepast. Voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen zijn: arbeid, eigendom, digitalisering, de rol van grote ondernemingen,, belastingheffing, klimaat en milieu, migratie, oorlog.


De cursus bestaat uit twee delen. Deel A (vier hoorcolleges) biedt een kennismaking met rechtsfilosofische, rechtssociologische en criminologische perspectieven op het recht en de rechtsstaat en met beginselen van empirisch onderzoek. Dit deel van het vak wordt gezamenlijk gevolgd door studenten van het vak Rechtsfilosofie, Rechtssociologie Criminologie. In dit deel van de cursus wordt de basis gelegd voor kennis en vaardigheden die in het B-deel worden verdiept. In deel B (tien hoorcolleges) volgt een nadere kennismaking met het rechtsfilosofisch denken over rechtsstaat, recht en rechtvaardigheid toegepast op enkele actuele thema’s. 
 
 


 

Niveau
Bachelor
Voorkennis
Vakvoorkennis: geen
Studiepunten: 45 EC aan  B1-vakken
Toetsinformatie
Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. Weging 100%. Gelegenheden Blok SEM1.
Bijzonderheden
Contact informatie

Secretaresse: mw. P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel. 024 (36) 12186, e-mail: rechtsfilosofie@jur.ru.nl

Docent: Prof. Dr. R.B.J. Tinnevelt, Montessorilaan 10, kamer 03.013, tel 024 (36) 15539, e-mail: ronald.tinnevelt@ru.nl, spreekuur: op afspraak
 
Verplicht materiaal
Teksten
Tijdens de hoor- en werkcolleges worden verschillende rechtsfilosofische en rechtstheoretische teksten gelezen. De teksten worden ruim op voorhand van de colleges via Brightspace verspreid.

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
Hoorcollege met grote nadruk op interactie. Studenten worden geacht aanwezig te zijn en de voorgeschreven literatuur gelezen te hebben.

Opmerking
Er bestaat geen extra voorziening voor deeltijdstudenten.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Studenten worden geacht om de voorgeschreven teksten voorafgaand aan de betreffende werkcolleges gelezen te hebben en actief aan de colleges deel te nemen.

Het schrijven van een essay (voor JUR-3REFIES) wordt binnen het kader van de cursus voorbereid en begeleid, maar is geen onderdeel van dit vak (JUR-3REFI) en toetsing.

Nadere informatie over de organisatie van het onderwijs en de schrijfopdracht zal op Brightspace te vinden zijn.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1A, Blok SEM1A