JUR-3ROTACAR
Rota Carolina
Cursus informatieRooster
CursusJUR-3ROTACAR
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Burgerlijk recht;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
mr. L.A. Bach Kolling
Overige cursussen docent
Docent
mr. I.E.J. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. S.E. Bartels
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
B.K. Bruin
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. J.J. Dammingh
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1A  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1A
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De Rota Carolina is een vaardigheidstraining in het derde bachelorjaar van de studie Rechtsgeleerdheid en in het tweede bachelorjaar van de studie Notarieel Recht. De doelstellingen / leerdoelen zijn:
  • het zelfstandig analyseren en beoordelen van juridische problemen in de context van een geschil;
  • het schriftelijk en mondeling presenteren van argumenten in een geschil;
  • het materieel burgerlijk recht toepassen in samenhang met het burgerlijk procesrecht;
  • inzicht verwerven in het verloop van een gerechtelijke procedure en een mondelinge behandeling;
  • het opstellen van processtukken;
  • het vergroten van de vaardigheden in het nazoeken en raadplegen van rechtsbronnen;
  • het aanleren en bestuderen van presentatie- en gesprekstechnieken;
  • het bevorderen van de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, onder andere door middel van een mondelinge behandeling en het beantwoorden van vragen van de rechtbank.
De Rota Carolina levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van een jurist. De opgedane vaardigheden zijn onmisbaar voor de werkzaamheden in de praktijk. In de Rota Carolina wordt derhalve bij alle onderdelen gestreefd naar het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de praktijk.
Inhoud
De Rota Carolina is een oefenrechtbank waarin een civiele procedure in eerste aanleg wordt nagebootst. Iedere deelnemer krijgt een zaak toegewezen waarin hij/zij optreedt als advocaat van de eiser of als advocaat van de gedaagde. 

Het vak Rota Carolina wordt eenmaal per jaar in het eerste semester gegeven. Men kan zich voorafgaand aan het eerste semester (in augustus) via OSIRIS inschrijven. 

Voor de Rota Carolina geldt een aanwezigheidsverplichting. Iedere student is verplicht aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan de brainstormsessie, de feedbacksessie en de zitting van zijn/haar kamer van de Rota Carolina. Zie ook het Rota-reglement (te vinden via de facultaire website en opgenomen in de Studiehandleiding Rota Carolina).
Voorkennis
Voorwaarden voor deelname aan het vak Rota Carolina:
Tot de Rota Carolina worden toegelaten voltijdse studenten uit het privaatrechtelijke jaar B3 (RGL) en B2 (NOT). De Rota Carolina is een verplicht onderdeel van de Bachelorstudie Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht.

Vereiste voorkennis voor deelname aan het vak Rota Carolina: Privaatrecht (B1).

De Rota Carolina wordt welbewust tegelijkertijd met het vak Burgerlijk Procesrecht gehouden. De deelnemers dienen de in dat vak opgedane kennis over de procedure in eerste aanleg en het bewijsrecht aan te wenden in de Rota Carolina bij het schrijven van het processtuk en de mondelinge behandeling.

Inschrijving
Men wordt deelnemer aan de Rota Carolina door inschrijving via OSIRIS. Inschrijven voor het vak Rota Carolina is enkel mogelijk vóór aanvang van het eerste semester. De inschrijfperiode voor deelname aan het vak Rota Carolina in het collegejaar 2023-2024 is eind augustus. Zie voor meer informatie de studentenportal.
Inschrijving voor het vak Rota Carolina verplicht tot deelname, ook indien men (achteraf) vrijstelling had kunnen verkrijgen!

Verplichte aanwezigheid
Voor de Rota Carolina geldt een aanwezigheidsverplichting. Zie ook paragraaf 2.2.2 van de Studiehandleiding Rota Carolina.
Zie voor de exacte data en tijden de agenda van de betreffende kamer op Brightspace.
Bij afwezigheid zonder voorafgaande (schriftelijke) afmelding bij de docent en zonder opgave van een gegronde reden, wordt u in beginsel uitgesloten van deelname aan het vak Rota Carolina van dat studiejaar. Zie ook het Rota-reglement (te vinden via de facultaire website en opgenomen in de Studiehandleiding Rota Carolina).
Toetsinformatie
U dient voor de Rota Carolina eenmaal als advocaat op te treden. Voor uw optreden als advocaat dient u een dagvaarding dan wel een conclusie van antwoord te schrijven. Vervolgens presenteert u uw zaak bij de mondelinge behandeling. U dient verder de brainstormsessie in september voor te bereiden en voorafgaand aan de zogenaamde feedbacksessie feedback te geven op het concept-processtuk van een van uw medestudenten.

U krijgt één cijfer, dat is gebaseerd op uw processtuk, uw optreden bij de mondelinge behandeling en uw bijdrage aan het feedbackproces.
Bijzonderheden
Algemeen coördinator van de Rota Carolina is mr. R.M. Gellert (raphael.gellert@ru.nl).
Secretariaat: mw. B.K. Bruin, barbara.bruin@ru.nl.

De Rota Carolina is onderverdeeld in ongeveer 40 Kamers, elk met één brainstormsessie, twee feedbackmomenten en één dag waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt. De dag en het tijdstip voor ieder kameronderdeel (nummers 1 t/m 40) staan vermeld op het rooster (www.ru.nl/rooster) en op de agenda van de betreffende kamer. In de agenda van uw kamer vindt u ook de deadlines waarvoor u stukken moet inleveren.

 
Verplicht materiaal
Handleiding
De studiehandleiding Rota Carolina 2023, te downloaden via Brightspace. U wordt dringend verzocht deze studiehandleiding vóór aanvang van de kamerintroductie goed door te lezen!
Boek
H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2022
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Mededelingen betreffende het vak Rota Carolina worden bekendgemaakt via Brightspace.
Digitale leeromgeving (Brightspace)
De op Brightspace (onder ‘Rota Carolina Algemeen’) geplaatste voorbeelden
Digitale leeromgeving (Brightspace)
C.J.M. Klaassen, 'Het recht op pleidooi, mede in het licht en zicht van 'KEI': een terug- en vooruitblik', AA 2016, p. 185-190.

Aanbevolen materiaal
Boek
De nieuwste versie van de Leidraad voor juridische auteurs, Commissie Leidraad. De Leidraad ligt ter inzage in de Juridische Bibliotheek en is te raadplegen via https://libguides.ru.nl/leidraad_2019.
Internet pagina's
W.J. Slagter (red.), Modellen voor de rechtspraktijk, Deventer: Kluwer (losbladig). Beschikbaar op rechtsorde.nl
Digitale leeromgeving (Brightspace)
C.J.M. Klaassen, ‘Het belang van het pleidooi en de kunst van het pleiten in de civiele procedure’, AA 2010, p. 825-831.

Werkvormen
Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Toetsen
Optreden als advocaat
Weging1
ToetsvormRollenspel
GelegenhedenBlok SEM1A, Blok SEM1A