JUR-4ARBEIDR
Arbeidsrecht verdiept
Cursus informatieRooster
CursusJUR-4ARBEIDR
Studiepunten (ECTS)7
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Sociaal recht;
Docenten
VorigeVolgende 1
Contactpersoon van de cursus
M.W. van Amerongen
Overige cursussen docent
Docent
B.G. van Disseldorp
Overige cursussen docent
Docent
mr. A.G.J.J. Jansen
Overige cursussen docent
Examinator
mr. dr. M.A.N. van Schadewijk
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. M.A.N. van Schadewijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
MSEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
MSEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De hoofddoelen van het vak zijn:
 • De student verkrijgt grondige en verdiepte kennis en inzicht van het systeem van het Nederlandse individuele en collectieve arbeidsrecht, met inbegrip van de doorwerking van het EU-recht, de betekenis van internationale invloeden daarop en de verbanden met aanverwante rechtsgebieden zoals het contractenrecht en het socialezekerheidsrecht;
 • De student vergaart kennis, inzicht en vaardigheden om zelfstandig wijzigingen en ontwikkelingen in het arbeidsrecht te doorgronden en kritisch over deze ontwikkelingen na te denken en te discussiëren;
 • De student is in staat om complexe casusposities en stellingen in het passende juridisch kader te plaatsen en zo nodig verschillende leerstukken binnen het arbeidsrecht samen te brengen. De student is in staat om tot beargumenteerde oplossing(srichting)en te komen, met oog voor raakvlakken met andere rechtsgebieden en voor de maatschappelijke context van het recht;
 • De student ontwikkelt praktijkvaardigheid door de opgedane kennis en inzichten toe te passen bij de oplossing van complexe casusposities en stellingen waarop geen eenduidig antwoord in de wet en rechtspraak te vinden is;
 • De student is in staat om zowel alleen als in samenwerkingsverband wetenschappelijk en maatschappelijk relevante arbeidsrechtelijke vraagstukken te identificeren en te problematiseren. De student is in staat om dergelijke vraagstukken binnen een redelijk tijdsbestek en met behulp van relevante rechtswetenschappelijke onderzoeksmethoden in helder en overtuigend geschreven teksten adequaat te beantwoorden;
 • De student is in staat om zowel alleen als in samenwerkingsverband op heldere, overtuigende en steekhoudende wijze te communiceren over complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken, zowel in een wetenschappelijk discours als in praktijkcontext;
 • De student ontwikkelt een solide wijze van redeneren. Hieronder wordt verstaan dat de student via een goede en gedegen afweging van belangen een overtuigend betoog kan houden;
 • Het vak draagt bij aan de algemene juridische en academische vorming van de student, doordat naast het vergaren van kennis een kritische houding tegenover het recht wordt bevorderd. De student is in staat zelfstandig een oordeel te vormen over het geldende arbeidsrecht, complexe juridische vraagstukken, en juridische teksten in de breedste zin des woords.
De hoofddoelen van het vak worden op verschillende manieren verwezenlijkt. Door het actief volgen van de hoor- en werkcolleges verkrijgt de student grondige en verdiepte kennis en inzicht van het vak. Tevens worden via Brightspace kennisclips en kennisquizzes aangeboden, waarmee de student zijn of haar kennis en inzicht gericht kan oefenen en toetsen. Tijdens de colleges wordt de student geprikkeld en uitgedaagd om kritisch over de stof na te denken en hierover in discussie te gaan. De werkcollegereeks wordt afgesloten met een groepsopdracht, waarmee de student leert om in samenwerkingsverband wetenschappelijk en maatschappelijk relevante arbeidsrechtelijke vraagstukken te identificeren en te problematiseren.
Inhoud
Het arbeidsrecht is constant in beweging. Dat geldt voor de huidige tijd in het bijzonder. De Wet werk en zekerheid (Wwz) is sinds de invoering in 2015 onderwerp van kritiek. De wet zou niet bijdragen aan de doelstelling om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten te verkleinen. Het kabinet Rutte III heeft om die reden de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet is op 1 januari 2020 in werking getreden. De Wab moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken werknemers in vaste dienst te nemen, bijvoorbeeld door het opnemen van de mogelijkheid om verschillende ontslaggronden te cumuleren. In juli 2020 verscheen het MLT-advies van de SER, getiteld Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel. Dit advies bevat een breed pakket van voorstellen voor de komende kabinetsperiode, onder meer op het gebied van werk en inkomen. Aan deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen komt tijdens de hoorcolleges en werkgroepen uitgebreid aandacht toe. Ook wordt stilgestaan bij de praktijk. Kranten en journaals bevatten elke dag arbeidsrechtelijk getint nieuws. Wie kent de koppen niet over gouden handdrukken van bestuurders, overnames van ondernemingen, de internationalisering van het bedrijfsleven en de rol van vakbonden bij cao-onderhandelingen en stakingen.
 
Een verdiepte en geïntegreerde visie op het arbeidsrecht
In het mastervak Arbeidsrecht Verdiept komt een breed scala van arbeidsrechtelijke vraagstukken aan bod die allerlei aspecten van de arbeidsrelatie raken: van het aangaan tot het eindigen van de arbeidsrelatie en alles wat daartussen ligt. In ieder college komt aandacht toe aan de wijze waarop de verschillende vraagstukken met elkaar verbonden zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Op deze manier ontwikkelt de student een brede visie op het arbeidsrecht en is de student in staat om complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken met een geavanceerde ‘helikopterblik’ te benaderen.

Het ontwikkelen van een verdiepte en geïntegreerde visie vergt niet alleen kennis en inzicht ten aanzien van de verschillende leerstukken binnen het arbeidsrecht, maar vereist ook dat de student bewust is van de maatschappelijke context van het recht. Tijdens de hoor- en werkcolleges wordt dan ook aandacht besteed aan actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die het arbeidsrecht raken. Dat geldt voor de hiervoor genoemde politieke ontwikkelingen maar bijvoorbeeld ook voor het thema duurzaamheid en de impact daarvan binnen het arbeidsrecht.

Achtereenvolgens komen vragen aan de orde zoals:
 • Hoe onderscheidt een arbeidsovereenkomst (werknemer) zich van de overeenkomst van opdracht (zelfstandige)? Hoe moet bij de kwalificatievraag worden omgegaan met nieuwe flexibele vormen van arbeid zoals platformarbeid en welke rol speelt de Europese Unie hierin?
 • Wat is de juridische duiding van driehoeksrelaties, zoals uitzend- en payroll-constructies?
 • Welke rechten en plichten gelden tijdens de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld bij de ziekte van de werknemer, bij (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, of met betrekking tot het nevenwerkzaamheden- en concurrentiebeding?
 • Hoe steekt het collectieve arbeidsrecht met betrekking tot cao's, staking en medezeggenschap in elkaar, wat is de verhouding tussen voornoemde regelgeving en hoe verhoudt voornoemde regelgeving zich tot andere leerstukken binnen het arbeidsrecht?
 • Op welke wijze is het ontslagrecht tot ontwikkeling gekomen en hoe zit het systeem van het ontslagrecht thans in elkaar, en hoe kunnen de werkgever en werknemer strategisch opereren bij een ontslagprocedure?
 • Welke rol nemen grondrechten in bij de bescherming van de werknemer in zijn privaatrechtelijke relatie tot de werkgever?
 • Welke invloed heeft het Europese recht op het arbeidsrecht en de mogelijkheden van de Nederlandse wetgever om het arbeidsrecht vorm te geven zoals hij dat wilt? 
De werkgroepen hebben een hoog interactief karakter. De studenten gaan met elkaar aan de slag op basis van verschillende soorten opdrachten, zoals casus en stellingen, die zowel gericht zijn op de wetenschap als de praktijk. Tijdens de werkgroepen zal de student ontdekken dat arbeidsrechtelijke vraagstukken vaak niet eenduidig zijn te beantwoorden. Op basis van de toepassing van bestaande wetgeving en rechtspraak zal de student zijn eigen oplossing(en) leren bedenken en beargumenteren.
 
 
Niveau
Master
Voorkennis
Bachelor Rechtsgeleerdheid. Voorkennisvak is Burgerlijk recht II (B3). Het vak Arbeidsrecht (B2) geldt niet als voorkennisvereiste. Het B2-vak geeft een goed idee van het arbeidsrecht maar de opzet, structuur en diepgang van het vak Arbeidsrecht Verdiept is totaal anders.
Toetsinformatie
De afsluiting van de cursus vindt plaats door middel van een digitaal schriftelijk tentamen en een groepsopdracht. Met de groepsopdracht kan een bonus van 0,5 punt worden behaald. Beide onderdelen (schriftelijk tentamen en groepsopdracht) zijn verplicht en moeten beide met minimaal een voldoende worden afgesloten. Het digitaal tentamen vindt plaats in december 2023. De herkansing vindt (naar verwachting) plaats begin 2024. De behaalde (deel)resultaten zijn enkel geldig gedurende het collegejaar waarin deze resultaten zijn behaald. In eerdere collegejaren behaalde (deel)resultaten zijn niet langer geldig en kunnen dus niet worden meegenomen naar het huidige collegejaar (2023-2024).
Bijzonderheden
Het vak Arbeidsrecht Verdiept kan in alle masterspecialisaties van de masterfase worden gekozen in de vrije ruimte. In de masterspecialisatie Burgerlijk Recht geldt Arbeidsrecht Verdiept als een gebonden keuzevak. Er bestaan volop mogelijkheden om de masterspecialisiatie Burgerlijk Recht een arbeidsrechtelijke kleur te geven via de mastertrack ‘Arbeidsrecht’. Denkt u in het tweede semester bijvoorbeeld aan de vakken Pensioenrecht, European Employment Law en Onderneming en Arbeid. Uiteraard kan in het kader van het vak ook een scriptie worden geschreven. Check voor meer informatie: https://www.ru.nl/rechten/studenten/onderwijs/masteropleidingen/nederlands-recht-specialisaties/specialisaties/afstudeertrack-arbeidsrecht/.


Contactinformatie:

Secretariaat vaksectie sociaal recht, Mw. W. van Amerongen, Montessorilaan 10, kamer 2.006, tel. 024-3615488, sociaalrecht@jur.ru.nl. Afspraken kunnen via het secretariaat worden gemaakt. Voorts kunnen vragen van organisatorische aard via het secretariaat worden gesteld.

Met vragen over de inhoud van het vak kunt u terecht bij de vakcoördinator, dhr. mr. dr. M.A.N. van Schadewijk (Matthijs), Montessorilaan 10 (Grotiusgebouw), kamer 2.015, e-mail: matthijs.vanschadewijk@ru.nl.
Verplicht materiaal
Boek
Prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate, Arbeidsovereenkomstenrecht, 28e druk 2023, Kluwer
ISBN:9789013173710
Boek
W.L. Roozendaal, Arbeidswetgeving 2023/2024, Kluwer. 41e druk, 2023, Kluwer.
ISBN:9789013171419
Handleiding
Zie Brightspace
Reader
Reader Arbeidsrecht Verdiept 2023-2024, eind augustus verkrijgbaar bij de dictatencentrale
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Op Brightspace gepubliceerde literatuur en jurisprudentie (tenzij anders vermeld)

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
Het mastervak Arbeidsrecht Verdiept omvat drie fysieke hoorcolleges en een webinar ter voorbereiding op de werkgroepen. De hoorcolleges vinden plaats op donderdag om 15.30 uur en worden fysiek op de campus gegeven. Voor de hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsplicht.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding van de hoorcolleges wordt aangeraden.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Algemeen
De weblectures van de hoorcolleges zijn alleen door deeltijdstudenten of andere studenten die daar recht op hebben, te bekijken.
Het webinar is door alle studenten te bekijken.

Een week voorafgaand aan het tentamen worde de weblectures van de hoorcolleges aan alle studenten ter beschikking gesteld.

Weblecture werkgroep
WerkvormtypeWeblecture

Algemeen
De weblectures van de werkgroepen zijn alleen door deeltijdstudenten of andere studenten die daar recht op hebben, te bekijken.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Het vak Arbeidsrecht verdiept omvat acht werkgroepen. De werkgroepen worden op twee verschillende dagen gegeven. Bij de aanmelding voor de cursus via Osiris kunt u aangeven in welke werkgroep u zitting wilt nemen. Dit is geen garantie dat u daadwerkelijk in die werkgroep wordt geplaatst. Werkgroepen worden fysiek op de campus gegeven.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding van de werkgroepen is verplicht. De uitwerkingen van de opdrachten moeten voorafgaand aan de werkgroep via Brightspace worden ingeleverd.

Opmerking
Het bijwonen van de werkgroepen is verplicht. U mag maximaal twee werkgroepen missen.

Toetsen
Bonus toets
Weging1
ToetsvormVoor toekennen bonuspunten
GelegenhedenBlok MSEM1

Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok MSEM1, Blok MSEM1

opdracht
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok MSEM1