JUR-4ESTATEPLAN
Integratievak Estate planning
Cursus informatieRooster
CursusJUR-4ESTATEPLAN
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Notarieel recht;
Docenten
Coördinator
mr. F.A.M. Schoenmaker
Overige cursussen docent
Docent
mr. F.A.M. Schoenmaker
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. F.W.J.M. Schols
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. F.W.J.M. Schols
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.J. van Valkenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
MSEM1-MSEM2  (04-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
MSEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student moet in staat zijn over de schutting heen te kijken en civielrechtelijke en fiscale rechtsgebieden met elkaar kunnen combineren. De student moet een casus vanuit diverse invalshoeken kunnen analyseren en aanpakken. Het rondom het thema estate planning kunnen signaleren van problemen en het hebben van inzicht in de samenloop van rechtsgebieden wordt daarbij van groter belang geacht dan het hebben van specialistische kennis op de diverse onderdelen.
Inhoud
De reeds gedoceerde vakken in bachelor en de master worden door het leggen van dwarsverbanden gecombineerd en verdiept behandeld rondom het thema estate planning. Daarnaast worden er enkele specifieke nationale- en internationale onderwerpen behandeld waaraan eerder in het curriculum nog geen aandacht is besteed. De (rechts)praktijk van de estate planning zal eveneens aan de orde komen.

Het vak kent ook een praktijkonderdeel dat in samenwerking met Netwerk notarissen wordt georganiseerd. Tijdens het eerste college en op Brightspace wordt hierover nadere informatie verstrekt. Deeltijders werkzaam in de notariële praktijk kunnen de praktijkopdracht op het eigen kantoor uitvoeren.
Bovendien kent het vak een aantal masterclasses met opdrachten. 
Niveau
Master
 
Voorkennis
Voorkenniseisen: afgeronde bachelor, inclusief Erf- en relatievermogensrecht I, Inkomsten- en Vennootschapsbelasting Not. recht, Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting I, Notarieel Ondernemingsrecht I. De docenten rekenen er op dat men zich ook voor de hoorcolleges inleest, zodat eventuele weggezakte kennis weer opgefrist is. Zonder voorkennis heeft deelname aan de cursus geen zin.
Toetsinformatie
Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen, een eventueel hertentamen is mondeling. Men wordt slechts toegelaten tot het tentamen indien het praktijkonderdeel en de masterclasses met goed gevolg zijn afgelegd. Met name wordt getoetst in hoeverre de student in staat is dwarsverbanden te leggen tussen de diverse reeds eerder gedoceerde notariële thema's. Bepaalde boeken mogen gebruikt worden bij het tentamen. Informatie hierover wordt op Brightspace geplaatst.
Bijzonderheden
Contact informatie

Secretariaat
mw. P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel. 024 (36) 12186, e-mail: notarieelrecht@jur.ru.nl
Verplicht materiaal
Literatuur
De te bestuderen literatuur is dezelfde als omschreven bij de andere notariële vakken. Student dient zelf uit deze voorgeschreven literatuur de relevante onderdelen te selecteren en te bestuderen en aanvullend materiaal te vergaren uit vakliteratuur.
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Er wordt ook materiaal beschikbaar gesteld op Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
De student volgt colleges en wordt geacht de colleges voor te bereiden aan de hand van het ter beschikking gestelde materiaal en de voorgeschreven literatuur. Bovendien wordt een actieve bijdrage verwacht aan discussiepunten die tijdens de colleges naar voren komen. Er wordt een handleiding ter beschikking gesteld, waarin is aangegeven welke onderdelen op het programma staan. Deeltijdstudent werkzaam in de notariële praktijk kunnen de (praktijk)opdracht op hun eigen kantoor vervullen.

Weblectures zijn alleen toegankelijk voor deeltijdstudenten; niet voor reguliere (voltijds)studenten.

Bijdrage aan groepswerk
Masterclasses

Opmerking
Er bestaat geen extra voorziening voor deeltijdstudenten.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok MSEM2, Blok MSEM2